Poeme-France : Lecture Écrit Désordre

Poeme : L’Ange…

Poème Désordre
Publié le 28/05/2004 00:00

L'écrit contient 369 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Kugaiji

L’Ange…

Elle est venue sur Terre, transcendante de son espèce
Elle était emplie de lumière, pureté et noblesse
A porté son regard sur la Terre et ces petits êtres
Les créatures alors se sentaient toutes renaître

Elle était divine, elle arborait un corps parfait
Que la plus belle créature ne pourrait égaler
Avait un aspect céleste, ses formes ne firent qu’éblouir
Même le plus joyeux humain pour elle fut prêt à mourir

Elle eut un sourire paisible qui fit stopper toutes guerres
Les hommes se dirent alors qu’ils luttaient pour un éphémère
Qui ne méritait pas qu’on se prive de vie pour lui
Alors ce fut quiétude pour tous, et l’amitié naquit

Les animaux s’inclinèrent devant cette apparition
Qui arrêtait les conflits, ces stupides traditions
Les hommes se prosternèrent sans poser de question
Sans savoir même pourquoi faisaient-ils telle action

Les ailes de la créature étaient de plumes d’or
Qui ne contrastait que plus avec le sinistre décor
Oh que les fleurs étaient laides ! Que la nature était terne.
Comparée à l’ange devant qui le Monde se prosterne

Sa chevelure mordorée n’appartenait à la Terre
On aurait cru à des âmes formées en une rivière
Le moindre écrin qu’elle possédait sortait de l’ordinaire
Et plus un homme ne croyait aux beautés éphémères

Mais il y eut plus fort en cet être venu d’ailleurs
C’était ce regard froid si triste, exempt de douceur
Sans pupille, sans iris, une surface blanche pour couleur
Qui devait refléter en fait un immense malheur

« Je viens pour celui qui est doté de plusieurs noms,
Krishna, Allah ou Dieu, il vous doit punition,
Car vous l’avez bafoué pour d’inutiles raisons
Moi, l’ange du châtiment vous offre assainissement. »

Telles furent les paroles de celle qui annihilerait
Mais aucune résistance ne s’y opposerait
Car les humains le savaient, oh oui, ils le comprenaient
Leurs vies ce n’était que détruire ce qui les déplaisait.

Une aura alors jaillit de l’ange purificatrice
Visant à libérer les hommes de leurs âmes pleines de vices
Les humains s’allongeaient sous une divine aura d’or
Jamais les êtres ne connurent une meilleure mort.
 • Pieds Hyphénique: L’Ange…

  elle=est=ve=nue=sur=terre=trans=cen=dan=te=de=son=es=pèce 14
  elle=é=tait=em=plie=de=lu=mière=pu=re=té=et=no=blesse 14
  a=por=té=son=re=gard=sur=la=terre=et=ces=pe=tits=êtres 14
  les=cré=a=tu=res=a=lors=se=sen=taient=tou=tes=re=naître 14

  elle=é=tait=di=vine=el=le=ar=bo=rait=un=corps=par=fait 14
  que=la=plus=bel=le=cré=a=ture=ne=pour=rait=é=ga=ler 14
  avait=un=as=pect=céles=te=ses=for=mes=ne=fi=rent=qué=blouir 14
  même=le=plus=joy=eux=hu=main=pour=elle=fut=prêt=à=mou=rir 14

  elle=eut=un=sou=rire=pai=si=ble=qui=fit=stop=per=tou=tes=guerres 15
  les=hommes=se=di=rent=a=lors=quils=lut=taient=pour=un=é=phé=mère 15
  qui=ne=mé=ri=tait=pas=quon=se=pri=ve=de=vie=pour=lui 14
  a=lors=ce=fut=quié=tude=pour=tous=et=la=mi=ti=é=na=quit 15

  les=a=ni=maux=sin=cli=nèrent=de=vant=cet=teap=pa=ri=tion 14
  qui=ar=rê=tait=les=con=flits=ces=stu=pi=des=tra=di=tions 14
  les=hom=mes=se=pros=ter=nè=rent=sans=po=ser=de=ques=tion 14
  sans=sa=voir=mê=me=pour=quoi=fai=saient=tils=tel=le=ac=tion 14

  les=ailes=de=la=cré=a=tu=re=é=taient=de=plu=mes=dor 14
  qui=ne=con=tras=tait=que=plus=a=vec=le=si=nistre=dé=cor 14
  oh=que=les=fleurs=é=taient=laides=que=la=na=tu=reé=tait=terne 14
  com=pa=rée=à=lange=de=vant=qui=le=mon=de=se=pros=terne 14

  sa=che=ve=lure=mor=do=rée=nap=par=te=nait=à=la=terre 14
  on=au=rait=cru=à=des=â=mes=for=mées=en=une=ri=vière 14
  le=moindreé=crin=quel=le=pos=sé=dait=sor=tait=de=lor=di=naire 14
  et=plus=un=hom=me=ne=cro=yait=aux=beau=tés=é=phé=mères 14

  mais=il=y=eut=plus=fort=en=cet=ê=tre=ve=nu=dail=leurs 14
  cé=tait=ce=re=gard=froid=si=tris=te=exempt=de=dou=ceur 13
  sans=pu=pille=sans=i=ris=une=sur=fa=ce=blan=che=pour=cou=leur 15
  qui=de=vait=re=flé=ter=en=fait=un=im=men=se=mal=heur 14

  je=viens=pour=ce=lui=qui=est=do=té=de=plu=sieurs=nom=s 15
  kri=sh=na=al=lah=ou=dieu=il=vous=doit=pu=ni=ti=on 14
  car=vous=la=vez=ba=fou=é=pour=di=nu=ti=les=rai=sons 14
  moi=lange=du=châ=ti=ment=vous=of=fre=as=sai=nis=se=ment 14

  tel=les=furent=les=pa=ro=les=de=cel=le=qui=an=ni=hi=le=rait 16
  mais=au=cu=ne=ré=sis=tan=ce=ne=sy=op=po=se=rait 14
  car=les=hu=mains=le=sa=vaient=oh=oui=ils=le=com=pre=naient 14
  leurs=vies=ce=né=tait=que=dé=truire=ce=qui=les=dé=plai=sait 14

  une=au=ra=a=lors=jaillit=de=lan=ge=pu=ri=fi=ca=trice 14
  vi=sant=à=li=bé=rer=les=hommes=de=leurs=â=mes=plei=nes=de=vices 16
  les=hu=mains=sal=lon=geaient=sous=une=di=vi=ne=au=ra=dor 14
  ja=mais=les=ê=tres=ne=con=nu=rent=u=ne=meilleu=re=mort 14
 • Phonétique : L’Ange…

  εllə ε vənɥ syʁ teʁə, tʁɑ̃sɑ̃dɑ̃tə də sɔ̃n- εspεsə
  εllə etε ɑ̃pli də lymjεʁə, pyʁəte e nɔblεsə
  a pɔʁte sɔ̃ ʁəɡaʁ syʁ la teʁə e sε pətiz- εtʁə
  lε kʁeatyʁəz- alɔʁ sə sɑ̃tε tutə ʁənεtʁə

  εllə etε divinə, εllə aʁbɔʁε œ̃ kɔʁ paʁfε
  kə la plys bεllə kʁeatyʁə nə puʁʁε eɡale
  avε œ̃n- aspε selεstə, sε fɔʁmə- nə fiʁe kebluiʁ
  mεmə lə plys ʒwajø ymɛ̃ puʁ εllə fy pʁε a muʁiʁ

  εllə y œ̃ suʁiʁə pεziblə ki fi stɔpe tutə ɡeʁə
  lεz- ɔmə sə diʁe alɔʁ kil lytε puʁ œ̃n- efemεʁə
  ki nə meʁitε pa kɔ̃ sə pʁivə də vi puʁ lɥi
  alɔʁ sə fy kjetydə puʁ tus, e lamitje naki

  lεz- animo sɛ̃klinεʁe dəvɑ̃ sεtə apaʁisjɔ̃
  ki aʁεtε lε kɔ̃fli, sε stypidə tʁadisjɔ̃
  lεz- ɔmə sə pʁɔstεʁnεʁe sɑ̃ poze də kεstjɔ̃
  sɑ̃ savwaʁ mεmə puʁkwa fəzε til tεllə aksjɔ̃

  lεz- εlə də la kʁeatyʁə etε də plymə dɔʁ
  ki nə kɔ̃tʁastε kə plysz- avεk lə sinistʁə dekɔʁ
  ɔ kə lε flœʁz- etε lεdə ! kə la natyʁə etε tεʁnə.
  kɔ̃paʁe a lɑ̃ʒə dəvɑ̃ ki lə mɔ̃də sə pʁɔstεʁnə

  sa ʃəvəlyʁə mɔʁdɔʁe napaʁtənε a la teʁə
  ɔ̃n- oʁε kʁy a dεz- amə fɔʁmez- ɑ̃n- ynə ʁivjεʁə
  lə mwɛ̃dʁə ekʁɛ̃ kεllə pɔsedε sɔʁtε də lɔʁdinεʁə
  e plysz- œ̃n- ɔmə nə kʁwajε o botez- efemεʁə

  mεz- il i y plys fɔʁ ɑ̃ sεt εtʁə vəny dajœʁ
  setε sə ʁəɡaʁ fʁwa si tʁistə, εɡzɑ̃ də dusœʁ
  sɑ̃ pypijə, sɑ̃z- iʁi, ynə syʁfasə blɑ̃ʃə puʁ kulœʁ
  ki dəvε ʁəflete ɑ̃ fε œ̃n- imɑ̃sə malœʁ

  « ʒə vjɛ̃ puʁ səlɥi ki ε dɔte də plyzjœʁ nɔ̃,
  kʁiʃna, ala u djø, il vu dwa pynisjɔ̃,
  kaʁ vu lave bafue puʁ dinytilə ʁεzɔ̃
  mwa, lɑ̃ʒə dy ʃatime vuz- ɔfʁə asεnisəmɑ̃. »

  tεllə fyʁe lε paʁɔlə də sεllə ki aniiləʁε
  mεz- okynə ʁezistɑ̃sə nə si ɔpozəʁε
  kaʁ lεz- ymɛ̃ lə savε, ɔ ui, il lə kɔ̃pʁənε
  lœʁ vi sə netε kə detʁɥiʁə sə ki lε deplεzε.

  ynə oʁa alɔʁ ʒaji də lɑ̃ʒə pyʁifikatʁisə
  vizɑ̃ a libeʁe lεz- ɔmə də lœʁz- amə plεnə də visə
  lεz- ymɛ̃ salɔ̃ʒε suz- ynə divinə oʁa dɔʁ
  ʒamε lεz- εtʁə- nə kɔnyʁe ynə mεjəʁə mɔʁ.
 • Pieds Phonétique : L’Ange…

  εl=lə=ε=vənɥ=syʁ=te=ʁə=tʁɑ̃=sɑ̃=dɑ̃tə=də=sɔ̃=nεs=pεsə 14
  εllə=e=tε=ɑ̃=plidə=ly=mjε=ʁə=py=ʁə=te=e=nɔ=blεsə 14
  a=pɔʁ=te=sɔ̃ʁə=ɡaʁ=syʁ=la=te=ʁə=e=sε=pə=ti=zεtʁə 14
  lε=kʁe=a=ty=ʁə=za=lɔʁ=sə=sɑ̃=tε=tu=tə=ʁə=nεtʁə 14

  εllə=e=tε=di=vinə=εl=lə=aʁ=bɔ=ʁε=œ̃=kɔʁ=paʁ=fε 14
  kə=la=plys=bεl=lə=kʁe=a=tyʁə=nə=puʁ=ʁε=e=ɡa=le 14
  a=vε=œ̃=nas=pεse=lεs=tə=sε=fɔʁ=mə=nə=fi=ʁe=ke=blu=iʁ 16
  mεmə=lə=plys=ʒwa=jø=y=mɛ̃=puʁ=εllə=fy=pʁε=a=mu=ʁiʁ 14

  εlləy=œ̃=su=ʁiʁə=pε=zi=blə=ki=fi=stɔ=pe=tu=tə=ɡe=ʁə 15
  lε=zɔmə=sə=di=ʁe=a=lɔʁ=kil=ly=tε=puʁ=œ̃=ne=fe=mεʁə 15
  ki=nə=me=ʁi=tε=pa=kɔ̃=sə=pʁi=və=də=vi=puʁ=lɥi 14
  a=lɔʁsə=fy=kje=ty=də=puʁ=tus=e=la=mi=tje=na=ki 14

  lε=za=ni=mo=sɛ̃=kli=nε=ʁe=də=vɑ̃=sεtəa=pa=ʁi=sjɔ̃ 14
  ki=a=ʁε=tε=lε=kɔ̃=fli=sε=sty=pi=də=tʁa=di=sjɔ̃ 14
  lε=zɔ=mə=sə=pʁɔs=tεʁ=nε=ʁe=sɑ̃=po=ze=də=kεs=tjɔ̃ 14
  sɑ̃=sa=vwaʁ=mε=mə=puʁ=kwa=fə=zε=til=tεl=lə=ak=sjɔ̃ 14

  lε=zεlə=də=la=kʁe=a=ty=ʁə=e=tε=də=ply=mə=dɔʁ 14
  kinə=kɔ̃=tʁas=tε=kə=plys=za=vεk=lə=si=nis=tʁə=de=kɔʁ 14
  ɔkə=lε=flœʁ=ze=tε=lε=də=kə=la=na=ty=ʁəe=tε=tεʁnə 14
  kɔ̃=pa=ʁe=a=lɑ̃ʒə=də=vɑ̃=ki=lə=mɔ̃=də=sə=pʁɔs=tεʁnə 14

  saʃə=və=ly=ʁə=mɔʁ=dɔ=ʁe=na=paʁ=tə=nε=a=la=teʁə 14
  ɔ̃=no=ʁε=kʁy=a=dε=zamə=fɔʁ=me=zɑ̃=ny=nə=ʁi=vjεʁə 14
  lə=mwɛ̃dʁə=e=kʁɛ̃=kεllə=pɔ=se=dε=sɔʁ=tε=də=lɔʁ=di=nεʁə 14
  e=plys=zœ̃=nɔ=mə=nə=kʁwa=jε=o=bo=te=ze=fe=mεʁə 14

  mε=zil=i=y=plys=fɔʁ=ɑ̃=sεt=ε=tʁə=və=ny=da=jœʁ 14
  se=tε=sə=ʁə=ɡaʁ=fʁwa=si=tʁis=tə=εɡ=zɑ̃=də=du=sœʁ 14
  sɑ̃=py=pi=jə=sɑ̃=zi=ʁi=ynə=syʁ=fa=sə=blɑ̃=ʃə=puʁ=ku=lœʁ 16
  ki=də=vε=ʁə=fle=te=ɑ̃=fε=œ̃=ni=mɑ̃=sə=ma=lœʁ 14

  ʒə=vjɛ̃=puʁ=səl=ɥi=ki=ε=dɔ=te=də=ply=zjœʁ=nɔ̃ 14
  kʁiʃ=na=a=la=u=dj=ø=il=vu=dwa=py=ni=sj=ɔ̃ 14
  kaʁ=vu=la=ve=ba=fu=e=puʁ=di=ny=ti=lə=ʁε=zɔ̃ 14
  mwa=lɑ̃ʒə=dy=ʃa=ti=me=vu=zɔ=fʁə=a=sε=ni=sə=mɑ̃ 14

  tεllə=fy=ʁe=lε=pa=ʁɔlə=də=sεl=lə=ki=a=ni=i=lə=ʁε 15
  mε=zo=ky=nə=ʁe=zis=tɑ̃=sə=nə=si=ɔ=po=zə=ʁε 14
  kaʁ=lε=zy=mɛ̃lə=sa=vε=ɔ=u=i=il=lə=kɔ̃=pʁə=nε 14
  lœʁ=visə=ne=tε=kə=det=ʁɥi=ʁə=sə=ki=lε=de=plε=zε 14

  ynəo=ʁa=a=lɔʁ=ʒa=ji=də=lɑ̃=ʒə=py=ʁi=fi=ka=tʁisə 14
  vi=zɑ̃=a=li=be=ʁe=lε=zɔmə=də=lœʁ=za=mə=plε=nə=də=visə 16
  lε=zy=mɛ̃=sa=lɔ̃=ʒε=su=zynə=di=vi=nə=o=ʁa=dɔʁ 14
  ʒa=mε=lε=zεtʁə=nə=kɔ=ny=ʁe=y=nə=mε=jə=ʁə=mɔʁ 14

PostScriptum

Comment imaginer plus belle fin que celle causée par une créature parfaite ?

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/05/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très beau félicitation.
Tu écris bien et tu as une écriture bien à toi.
Amitié -0

Auteur de Poésie
29/05/2004 00:00Cless

je dirais de même, félicitation, on comprends bien de quoi tu parles et on s’imagine la scène
bravo

Auteur de Poésie
29/05/2004 00:00Kugaiji

Oui, c’est un style qui m’est propre, je crois. . . Merci pour vos commentaires ^^

Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00Malko Ducher

. . . wow. . .

Quelque soient tes visions, ce texte à un mérite. . . et tu écris trés bien.
Jusqu’à même y sentir personnellement une jalousie qui m’étendra sous ses ailes, oooohhhh oui ! :)) cela semble si doux. . . mdr
Ceci dit, il existe encore des dieux qui n’ont point fait de guerres parmis leurs croyants, crois-je.

. . .

Tu écris déja, de façon plus. . . professionnelle. . . ? ou as tu choisi un autre chemin.

Admirativement.

Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00Kugaiji

Oui, il existe des religions qui sont pacifistes et qui respectent ce principe, mais il suffit de quelques personnes qui décident de se battre pour elle, et commence alors une ère belliqueuse, toute religion a un principe de paix à la base. . .
Ben, je ne vois pas exactement ce que tu appelles plus professionelle, j’écris un roman si tu veux savoir. . . Ca doit aider ^^

Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00j

c clair que je ne vois pas de plus belles fins que celle que tu imagines!!
tu as un trè beau vocabulaire, et ce poème est vraiment magnifique!!bravo!

Auteur de Poésie
31/05/2004 00:00Gakuto

tres beau, tres pur, une fascination pour le denouement eternel, le vocabulaire est soigné, juste un petit bemol, c est quand la creature prend la parole, son discours est un peu plat, et manque finalement de dogmatisme malgré la forme employé.
je trouve que krishna sonne un peu faux aussi.
Pour la plus belle des fin je ne sais pas si c est celle ci, de toute maniere je n etais pas conscient de la douleur ou du plaisir au moment ou je me suis mis a etre, je pense que ce sera pareil au moment ou je cesserais d être. . .
Mais pour aller vers un idéal ce n est pas vers celui que tu expose que je tendrais, disons que je prefererais "finir" d un baiser ardent des etoiles incarné dans ma muse, meme mort je garderais le gout de ses levres. . . .

Auteur de Poésie
26/07/2004 00:00Ange Déchu

superbe!!!

Auteur de Poésie
04/01/2005 00:00Milak For Ever

Franchement, c’est envoutant.
Vraiment impressioné !!
J’ai pour habitude de donner un note (pour quantifier combien j’ai aimé) :
11 sur 10

Auteur de Poésie
26/07/2005 14:20La Petite Etoile

15/10 tu as raison on ne peut imaginer meilleure fin ton poème m’a envouté il est vraiment sublime j’adore. Tes mots sont si bien choisi...ta plume est magique....
vraiment jadore amitié de p’tite coco