Poeme-France : Lecture Écrit Avenir

Poeme : Balade D’Été…

Poème Avenir
Publié le 06/07/2019 16:20

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Gaïa

Balade D’Été…

Orteil dans le sable, j’efface du geste du mieux l’insoutenable
Belle journée l’océan offre et illumine le pansement du sable
De mille éclats pailletés terrain fouetté aux trésors insoupçonnés
Mon pied caresse la masse dorée de mon poids l’élément soudain réveillé

Chemine le coquillage encore endormi délogé par la force humaine
La douceur maritime m’enlace d’érotisme gantée de salin me mine
Corps s’invitant à l’appel océanique grandeur sublime semi mer-éolienne
Le chant des vagues m’apaise, cri sauvage pareil à celui de la sirène

Les oiseaux amoureux se prélassent sur les roches humides
Regard lointain, je scrute au-delà de mes pensées, coeur aride
Pied salé par ces eaux de ce monde qui pleure ces êtres cupides
L’oeil fixe la ligne d’azur, avenir incertain susurrée par notre mer vide

Je chemine cette plage et devine l’ère prochaine mes balades, esseulée
Sable glacé pétrifié de ce sel, sans ses mers endossant l’inévitable linceul
Balade terrifiante le soleil brûlant de l’horreur des auteurs de ce futur humilié
Désert sous ce pied les grains de sable transpirant l’ogre égoïste me laissant seule

Le temps assassine la beauté pourtant autrefois choyée par l’intelligence ultime
Balade douce d’été ne pouvant m’empêcher de constater le compte à rebours
Brûle l’astre sur mes pieds réchauffement incommensuré déclenché par l’infirme
Orteil dans le sable profite le pied encore de la magnifique salée avant le non retour
 • Pieds Hyphénique: Balade D’Été…

  or=teil=dans=le=sa=ble=jef=fa=ce=du=ges=te=du=mieux=lin=sou=te=na=ble 19
  bel=le=jour=née=lo=cé=an=of=fre=et=il=lu=mi=ne=le=pan=se=ment=du=sa=ble 21
  de=mil=le=é=clats=pail=le=tés=ter=rain=fouet=té=aux=tré=sors=in=soup=çon=nés 19
  mon=pied=ca=res=se=la=mas=se=do=rée=de=mon=poids=l=élé=ment=sou=dain=ré=veil=lé 21

  che=mi=ne=le=co=quilla=ge=en=co=re=en=dor=mi=dé=lo=gé=par=la=for=ce=hu=maine 22
  la=dou=ceur=ma=ri=ti=me=men=la=ce=dé=ro=tis=me=gan=tée=de=sa=lin=me=mi=ne 22
  corps=sin=vi=tant=à=lap=pel=o=cé=a=ni=que=gran=deur=su=bli=me=se=mi=mer=éo=lienne 22
  le=chant=des=va=gues=ma=pai=se=cri=sau=va=ge=pa=reil=à=ce=lui=de=la=si=rè=ne 22

  les=oi=seaux=a=mou=reux=se=pré=las=sent=sur=les=ro=ches=hu=mi=des 17
  re=gard=loin=tain=je=scru=te=au=de=là=de=mes=pen=sées=coeur=a=ri=de 18
  pied=sa=lé=par=ces=eaux=de=ce=mon=de=qui=pleu=re=ces=ê=tres=cu=pi=des 19
  loeil=fixe=la=li=gne=da=zur=a=ve=nir=in=cer=tain=su=sur=rée=par=no=tre=mer=vi=de 22

  je=che=mine=cet=te=pla=geet=de=vi=ne=lè=re=pro=chai=ne=mes=ba=la=des=es=seu=lée 22
  sable=gla=cé=pé=tri=fié=de=ce=sel=sans=ses=mers=en=dos=sant=li=né=vi=ta=ble=lin=ceul 22
  ba=lade=ter=ri=fiante=le=so=leil=brû=lant=de=lhor=reur=des=au=teurs=de=ce=fu=tur=hu=mi=lié 23
  dé=sert=sous=ce=pied=les=grains=de=sa=ble=trans=pi=rant=lo=gre=é=goïs=te=me=lais=sant=seule 22

  le=temps=as=sas=sine=la=beau=té=pour=tant=au=tre=fois=choyée=par=lin=tel=li=gen=ce=ul=time 22
  ba=lade=dou=ce=dé=té=ne=pou=vant=mem=pê=cher=de=cons=ta=ter=le=comp=te=à=re=bours 22
  brû=le=las=tre=sur=mes=pieds=ré=chauf=fe=ment=in=com=men=su=ré=dé=clen=ché=par=lin=firme 22
  or=teil=dans=le=sable=pro=fite=le=pied=en=core=de=la=ma=gni=fi=que=sa=lée=a=vant=le=non=re=tour 25
 • Phonétique : Balade D’Été…

  ɔʁtεj dɑ̃ lə sablə, ʒefasə dy ʒεstə dy mjø lɛ̃sutənablə
  bεllə ʒuʁne lɔseɑ̃ ɔfʁə e ilyminə lə pɑ̃səmɑ̃ dy sablə
  də milə ekla pajte teʁɛ̃ fuεte o tʁezɔʁz- ɛ̃supsɔne
  mɔ̃ pje kaʁεsə la masə dɔʁe də mɔ̃ pwa lelemɑ̃ sudɛ̃ ʁevεje

  ʃəminə lə kɔkjaʒə ɑ̃kɔʁə ɑ̃dɔʁmi delɔʒe paʁ la fɔʁsə ymεnə
  la dusœʁ maʁitimə mɑ̃lasə deʁɔtismə ɡɑ̃te də salɛ̃ mə minə
  kɔʁ sɛ̃vitɑ̃ a lapεl ɔseanikə ɡʁɑ̃dœʁ syblimə səmi mεʁ eɔljεnə
  lə ʃɑ̃ dε vaɡ mapεzə, kʁi sovaʒə paʁεj a səlɥi də la siʁεnə

  lεz- wazoz- amuʁø sə pʁelase syʁ lε ʁoʃəz- ymidə
  ʁəɡaʁ lwɛ̃tɛ̃, ʒə skʁytə o dəla də mε pɑ̃se, kœʁ aʁidə
  pje sale paʁ sεz- o də sə mɔ̃də ki plœʁə sεz- εtʁə- kypidə
  lɔεj fiksə la liɲə dazyʁ, avəniʁ ɛ̃sεʁtɛ̃ syzyʁe paʁ nɔtʁə mεʁ vidə

  ʒə ʃəminə sεtə plaʒə e dəvinə lεʁə pʁoʃεnə mε baladə, esəle
  sablə ɡlase petʁifje də sə sεl, sɑ̃ sε mεʁz- ɑ̃dɔsɑ̃ linevitablə lɛ̃səl
  baladə teʁifjɑ̃tə lə sɔlεj bʁylɑ̃ də lɔʁœʁ dεz- otœʁ də sə fytyʁ ymilje
  dezεʁ su sə pje lε ɡʁɛ̃ də sablə tʁɑ̃spiʁɑ̃ lɔɡʁə eɡɔistə mə lεsɑ̃ sələ

  lə tɑ̃z- asasinə la bote puʁtɑ̃ otʁəfwa ʃwaje paʁ lɛ̃tεlliʒɑ̃sə yltimə
  baladə dusə dete nə puvɑ̃ mɑ̃pεʃe də kɔ̃state lə kɔ̃tə a ʁəbuʁ
  bʁylə lastʁə syʁ mε pje ʁeʃofəmɑ̃ ɛ̃kɔmɑ̃syʁe deklɑ̃ʃe paʁ lɛ̃fiʁmə
  ɔʁtεj dɑ̃ lə sablə pʁɔfitə lə pje ɑ̃kɔʁə də la maɲifikə sale avɑ̃ lə nɔ̃ ʁətuʁ
 • Pieds Phonétique : Balade D’Été…

  ɔʁ=tεj=dɑ̃=lə=sa=blə=ʒe=fa=sə=dy=ʒεs=tə=dy=mj=ø=lɛ̃=su=tə=na=blə 20
  bεl=lə=ʒuʁ=ne=lɔ=se=ɑ̃=ɔ=fʁə=e=i=ly=mi=nə=lə=pɑ̃=sə=mɑ̃=dy=sa=blə 21
  də=mi=lə=e=kla=paj=te=te=ʁɛ̃=fu=ε=te=o=tʁe=zɔʁ=zɛ̃=sup=sɔ=ne 19
  mɔ̃=pj=e=ka=ʁε=sə=la=ma=sə=dɔ=ʁe=də=mɔ̃=pwa=le=le=mɑ̃=su=dɛ̃=ʁe=vε=j=e 23

  ʃə=mi=nə=lə=kɔ=kj=a=ʒə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=dɔʁ=mi=de=lɔ=ʒe=paʁ=la=fɔʁ=sə=y=mε=nə 24
  la=du=sœ=ʁə=ma=ʁi=ti=mə=mɑ̃=la=sə=de=ʁɔ=tis=mə=ɡɑ̃=te=də=sa=lɛ̃=mə=mi=nə 23
  kɔʁ=sɛ̃=vi=tɑ̃=a=la=pεl=ɔ=se=a=ni=kə=ɡʁɑ̃=dœʁ=sy=bli=mə=sə=mi=mεʁ=e=ɔ=ljε=nə 24
  lə=ʃɑ̃=dε=va=ɡə=ma=pε=zə=kʁi=so=va=ʒə=pa=ʁεj=a=səl=ɥi=də=la=si=ʁε=nə 22

  lε=zwa=zo=za=mu=ʁø=sə=pʁe=la=se=syʁ=lε=ʁo=ʃə=zy=mi=də 17
  ʁə=ɡaʁ=lwɛ̃=tɛ̃=ʒə=skʁy=tə=o=də=la=də=mε=pɑ̃=se=kœ=ʁə=a=ʁi=də 19
  pj=e=sa=le=paʁ=sε=zo=də=sə=mɔ̃=də=ki=plœ=ʁə=sε=zε=tʁə=ky=pi=də 20
  lɔ=εj=fik=sə=la=li=ɲə=da=zyʁ=a=və=niʁ=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃=sy=zy=ʁe=paʁ=nɔ=tʁə=mεʁ=vi=də 24

  ʒə=ʃə=mi=nə=sε=tə=pla=ʒə=e=də=vi=nə=lε=ʁə=pʁo=ʃε=nə=mε=ba=la=də=e=sə=le 24
  sa=blə=ɡla=se=pe=tʁi=fj=e=də=sə=sεl=sɑ̃=sε=mεʁ=zɑ̃=dɔ=sɑ̃=li=ne=vi=ta=blə=lɛ̃=səl 24
  ba=ladə=te=ʁi=fjɑ̃=tə=lə=sɔ=lεj=bʁy=lɑ̃=də=lɔ=ʁœʁ=dε=zo=tœʁ=də=sə=fy=tyʁ=y=mi=lje 24
  de=zεʁ=su=sə=pje=lε=ɡʁɛ̃=də=sa=blə=tʁɑ̃s=pi=ʁɑ̃=lɔ=ɡʁə=e=ɡɔ=is=tə=mə=lε=sɑ̃=sə=lə 24

  lə=tɑ̃=za=sa=si=nə=la=bo=te=puʁ=tɑ̃=o=tʁə=fwa=ʃwa=je=paʁ=lɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=sə=yl=timə 24
  ba=la=də=du=sə=de=te=nə=pu=vɑ̃=mɑ̃=pε=ʃe=də=kɔ̃s=ta=te=lə=kɔ̃=tə=a=ʁə=buʁ 23
  bʁy=lə=las=tʁə=syʁ=mε=pj=e=ʁe=ʃo=fə=mɑ̃=ɛ̃=kɔ=mɑ̃=sy=ʁe=de=klɑ̃=ʃe=paʁ=lɛ̃=fiʁ=mə 24
  ɔʁ=tεj=dɑ̃lə=sablə=pʁɔ=fitə=lə=pje=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=la=ma=ɲi=fi=kə=sa=le=a=vɑ̃=lə=nɔ̃=ʁə=tuʁ 25

Historique des Modifications

31/08/2019 08:21
06/07/2019 16:28

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
31/05/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.