Poeme-France : Lecture Écrit Maladie

Poeme : Merci

Poème Maladie
Publié le 19/11/2019 13:47

L'écrit contient 112 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.

Poete : ????

Merci

De sa bouche elle volera ton âme
L’invisible se fera sublime infâme

Elle attendra patiemment le moment parfait
Epuisera ton corps, elle te veut en son palais

Rongera tes os pour te voir baiser son sol
Volant ta beauté t’emmènera en son acropole

Te fera trébucher par multiples manières
Entrera en ton toi crachant le poison en tes chaires

Jouissance absolue de l’affreuse quand elle t’emportera
Longue sera la fin, infini mon chagrin, elle jubilera !

Éternellement vivante, j’accepterai ton sort
Amoureuse de la vie jusqu’à ta mort

Merci mon amie, princesse par son doigt choisie
Merci de m’attendre en ton palais… déjà tu me souris
 • Pieds Hyphénique: Merci

  de=sa=bou=che=el=le=vo=le=ra=ton=âme 11
  lin=vi=si=ble=se=fe=ra=su=bli=me=in=fâme 12

  el=le=at=ten=dra=pa=tiem=ment=le=moment=par=fait 12
  epuise=ra=ton=corps=el=le=te=veut=en=son=pa=lais 12

  ron=ge=ra=tes=os=pour=te=voir=bai=ser=son=sol 12
  vo=lant=ta=beau=té=tem=mène=ra=en=son=a=cro=pole 13

  te=fe=ra=tré=bu=cher=par=mul=ti=ples=ma=nières 12
  entre=ra=en=ton=toi=cra=chant=le=poi=son=en=tes=chaires 13

  jouis=sanceab=so=lue=de=laf=freuse=quand=elle=tem=porte=ra 12
  lon=gue=se=ra=la=fin=in=fi=ni=mon=cha=grin=el=le=ju=bile=ra 17

  é=ter=nel=le=ment=vi=vante=jac=cep=te=rai=ton=sort 13
  amou=reu=se=de=la=vie=jus=quà=ta=mort 10

  mer=ci=mon=a=mie=princes=se=par=son=doigt=choi=sie 12
  mer=ci=de=mat=tendreen=ton=pa=lais=dé=jà=tu=me=sou=ris 14
 • Phonétique : Merci

  də sa buʃə εllə vɔləʁa tɔ̃n- amə
  lɛ̃viziblə sə fəʁa syblimə ɛ̃famə

  εllə atɑ̃dʁa pasjamɑ̃ lə mɔmɑ̃ paʁfε
  əpɥizəʁa tɔ̃ kɔʁ, εllə tə vø ɑ̃ sɔ̃ palε

  ʁɔ̃ʒəʁa tεz- os puʁ tə vwaʁ bεze sɔ̃ sɔl
  vɔlɑ̃ ta bote tɑ̃mεnəʁa ɑ̃ sɔ̃n- akʁɔpɔlə

  tə fəʁa tʁebyʃe paʁ myltiplə manjεʁə
  ɑ̃tʁəʁa ɑ̃ tɔ̃ twa kʁaʃɑ̃ lə pwazɔ̃ ɑ̃ tε ʃεʁə

  ʒuisɑ̃sə absɔlɥ də lafʁøzə kɑ̃t- εllə tɑ̃pɔʁtəʁa
  lɔ̃ɡ səʁa la fɛ̃, ɛ̃fini mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃, εllə ʒybiləʁa !

  etεʁnεllmɑ̃ vivɑ̃tə, ʒaksεptəʁε tɔ̃ sɔʁ
  amuʁøzə də la vi ʒyska ta mɔʁ

  mεʁsi mɔ̃n- ami, pʁɛ̃sεsə paʁ sɔ̃ dwa ʃwazi
  mεʁsi də matɑ̃dʁə ɑ̃ tɔ̃ palε… deʒa ty mə suʁi
 • Pieds Phonétique : Merci

  də=sa=bu=ʃə=εl=lə=vɔ=lə=ʁa=tɔ̃=na=mə 12
  lɛ̃=vi=zi=blə=sə=fə=ʁa=sy=bli=mə=ɛ̃=famə 12

  εl=lə=a=tɑ̃=dʁa=pa=sja=mɑ̃lə=mɔ=mɑ̃=paʁ=fε 12
  əp=ɥizə=ʁa=tɔ̃=kɔʁ=εl=lə=tə=vø=ɑ̃=sɔ̃=pa=lε 13

  ʁɔ̃=ʒə=ʁa=tε=zos=puʁ=tə=vwaʁ=bε=ze=sɔ̃=sɔl 12
  vɔ=lɑ̃=ta=bo=te=tɑ̃=mεnə=ʁa=ɑ̃=sɔ̃=na=kʁɔpɔlə 12

  tə=fə=ʁa=tʁe=by=ʃe=paʁ=myl=ti=plə=ma=njεʁə 12
  ɑ̃tʁə=ʁa=ɑ̃=tɔ̃=twa=kʁa=ʃɑ̃=lə=pwa=zɔ̃=ɑ̃=tεʃεʁə 12

  ʒui=sɑ̃səab=sɔlɥ=də=la=fʁøzə=kɑ̃=tεllə=tɑ̃=pɔʁ=tə=ʁa 12
  lɔ̃ɡ=sə=ʁa=la=fɛ̃=ɛ̃=fi=ni=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=εl=lə=ʒybilə=ʁa 15

  e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=vi=vɑ̃tə=ʒak=sεp=tə=ʁε=tɔ̃=sɔʁ 12
  a=mu=ʁø=zə=də=la=vi=ʒys=ka=ta=mɔʁ 11

  mεʁ=si=mɔ̃=na=mi=pʁɛ̃=sεsə=paʁ=sɔ̃=dwa=ʃwa=zi 12
  mεʁsidə=ma=tɑ̃=dʁəɑ̃=tɔ̃=pa=lε=de=ʒa=tymə=su=ʁi 12

Historique des Modifications

19/11/2019 13:56
19/11/2019 13:52

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.