Poeme-France : Lecture Écrit Choix

Poeme : Code… Code. . Codec !

Poème Choix
Publié le 03/10/2019 14:16

L'écrit contient 119 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Gaïa

Code… Code. . Codec !

Stop ! gauche-droite, quelle direction prendre sans perdre la tête ?
Attention ralentisseurs ! Malmenée dans ma conduite, suivre la bonne voie, peut-être céleste ?

Céder le passage, de plus en plus, laisser ma place…
Passer devant, choc imminent, faire volte-face ?
Limitation de ma vitesse, j’enrage de ne pouvoir tracer ma route
L’ oeil méfiant, peur du radar sans aucun doute !

Éveiller mes sens, plus d’interdit
Attentive face aux dangers, bien avertie !
Ma perception devant vos lois prioritaires
Ma bonne conduite, mon sens unique… Prospère !

Digérer à coups de panneaux mon territoire
Maintenir mon allure et vouloir encore croire
L’arrêt sera payant, parking non réservé
Ma sortie éprouvante, direction la fourrière pour peut-être finir compact… hé !
 • Pieds Hyphénique: Code… Code. . Codec !

  stop=gauche=droite=quel=le=di=rec=tion=prendre=sans=per=dre=la=tête 14
  at=ten=tion=ralen=tis=seurs=mal=me=née=dans=ma=con=duite=suivre=la=bon=ne=voie=peut=tê=tre=cé=les=te 24

  cé=der=le=pas=sa=ge=de=plus=en=plus=lais=ser=ma=place 14
  pas=ser=de=vant=choc=im=mi=nent=fai=re=vol=te=fa=ce 14
  li=mi=ta=tion=de=ma=vites=se=jen=rage=de=ne=pou=voir=tra=cer=ma=route 18
  loeil=mé=fi=ant=peur=du=ra=dar=sans=au=cun=dou=te 13

  éveil=ler=mes=sens=plus=din=ter=dit 8
  at=ten=ti=ve=fa=ce=aux=dan=gers=bien=a=ver=tie 13
  ma=per=cep=ti=on=de=vant=vos=lois=pri=o=ri=tai=res 14
  ma=bon=ne=con=dui=te=mon=sens=u=ni=que=pros=pè=re 14

  di=gé=rer=à=coups=de=pan=neaux=mon=ter=ri=toi=re 13
  main=te=nir=mon=al=lu=re=et=vou=loir=en=co=re=croire 14
  lar=rêt=se=ra=pay=ant=par=king=non=ré=ser=vé 12
  ma=sor=tieé=prou=vante=di=rec=tion=la=four=rière=pour=peut=têtre=fi=nir=com=pact=hé 19
 • Phonétique : Code… Code. . Codec !

  stɔp ! ɡoʃə dʁwatə, kεllə diʁεksjɔ̃ pʁɑ̃dʁə sɑ̃ pεʁdʁə la tεtə ?
  atɑ̃sjɔ̃ ʁalɑ̃tisœʁ ! malməne dɑ̃ ma kɔ̃dɥitə, sɥivʁə la bɔnə vwa, pø tεtʁə selεstə ?

  sede lə pasaʒə, də plysz- ɑ̃ plys, lεse ma plasə…
  pase dəvɑ̃, ʃɔk imine, fεʁə vɔltə fasə ?
  limitasjɔ̃ də ma vitεsə, ʒɑ̃ʁaʒə də nə puvwaʁ tʁase ma ʁutə
  lɔεj mefjɑ̃, pœʁ dy ʁadaʁ sɑ̃z- okœ̃ dutə !

  evεje mε sɑ̃s, plys dɛ̃tεʁdi
  atɑ̃tivə fasə o dɑ̃ʒe, bjɛ̃ avεʁti !
  ma pεʁsεpsjɔ̃ dəvɑ̃ vo lwa pʁjɔʁitεʁə
  ma bɔnə kɔ̃dɥitə, mɔ̃ sɑ̃sz- ynikə… pʁɔspεʁə !

  diʒeʁe a ku də pano mɔ̃ teʁitwaʁə
  mɛ̃təniʁ mɔ̃n- alyʁə e vulwaʁ ɑ̃kɔʁə kʁwaʁə
  laʁε səʁa pεjɑ̃, paʁkiŋ nɔ̃ ʁezεʁve
  ma sɔʁti epʁuvɑ̃tə, diʁεksjɔ̃ la fuʁʁjεʁə puʁ pø tεtʁə finiʁ kɔ̃pakt… e !
 • Pieds Phonétique : Code… Code. . Codec !

  stɔp=ɡoʃə=dʁwatə=kεl=lə=di=ʁεk=sjɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=sɑ̃=pεʁ=dʁə=latεtə 14
  a=tɑ̃=sjɔ̃=ʁa=lɑ̃=ti=sœʁ=mal=mə=ne=dɑ̃=ma=kɔ̃d=ɥitə=sɥivʁə=la=bɔnə=vwa=pø=tε=tʁə=se=lεstə 23

  se=de=lə=pa=sa=ʒə=də=plys=zɑ̃=plys=lε=se=ma=plasə 14
  pa=se=də=vɑ̃=ʃɔk=i=mi=ne=fε=ʁə=vɔl=tə=fa=sə 14
  li=mi=ta=sjɔ̃də=ma=vitεsə=ʒɑ̃=ʁa=ʒə=də=nə=pu=vwaʁ=tʁa=se=maʁutə 16
  lɔ=εj=me=fj=ɑ̃=pœʁ=dy=ʁa=daʁ=sɑ̃=zo=kœ̃=du=tə 14

  e=vε=j=e=mε=sɑ̃s=plys=dɛ̃=tεʁ=di 10
  a=tɑ̃=ti=və=fa=sə=o=dɑ̃=ʒe=bj=ɛ̃=a=vεʁ=ti 14
  ma=pεʁ=sεp=sj=ɔ̃=də=vɑ̃=vo=lwa=pʁj=ɔ=ʁi=tε=ʁə 14
  ma=bɔ=nə=kɔ̃d=ɥi=tə=mɔ̃=sɑ̃s=zy=ni=kə=pʁɔs=pε=ʁə 14

  di=ʒe=ʁe=a=ku=də=pa=no=mɔ̃=te=ʁi=twa=ʁə 13
  mɛ̃=tə=niʁ=mɔ̃=na=ly=ʁə=e=vu=lwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=kʁwaʁə 14
  la=ʁε=sə=ʁa=pε=j=ɑ̃=paʁ=kiŋ=nɔ̃=ʁe=zεʁ=ve 13
  ma=sɔʁ=ti=e=pʁuvɑ̃tə=di=ʁεk=sjɔ̃=la=fuʁ=ʁjεʁə=puʁ=pø=tε=tʁə=fi=niʁ=kɔ̃=pakt=e 20

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/10/2019 14:52Lisador

Joli texte 🙂. Bon jeu de mot, et l’arrivée à la fourrière sera inévitable, la sortie éprouvante et payante à chaque étape..Merci