Poeme : Mesdames

Mesdames

Soit noires, soit blanches, bien que jamais troublées,
Elles se font face, attendant patiemment,
Que sonne le départ, cette heure redoutée,
Pour lancer leur destin en marchant tristement.

Glissant sur des dalles d’ivoire immaculé,
Ou d’ébène profond, selon leurs errements,
S’avançant sans craintes, on les voit répéter
Les mêmes petits pas, les mêmes mouvements,

Assez proches, déjà, pour pouvoir se toucher,
Quand elles se toisent, d’un œil intransigeant,
Traçant, sur leurs lèvres, un sourire aiguisé
Comme une guillotine aux reflets inquiétants.

Ces divines statues, maintenant rapprochées,
S’adressent entre elles des regards indulgents,
Et lèvent alentour une foudre irisée,
Baignant de ses lueurs cette arène hors du temps.

Et la rumeur monte, quand vient de s’élancer
L’une des déesses à l’armure nacrée
D’un bond majestueux, dans sa rage sacrée :
Sa gracieuse victime expire lentement.

Mais cette Valkyrie commence à s’effacer :
Une belle Erinye, emportée par le vent,
Au dessus de sa tête est allée s’élevant,
Faisant flotter très haut, son sombre vêtement.

Alors la lumière, toute de blanc parée,
Contre les ténèbres, et ses noirs ornements,
Entame son combat, sous des cieux embrasés,
Et leur lutte acharnée saigne le firmament.

Les couleurs opposées des différends carrés
Sont peu à peu noyées, avec acharnement,
Dans le carmin du sang et les armes brisées,
Sous le pas des femmes se battant ardemment.

Une guerrière, prolongeant sa percée,
Sans jamais regarder vers les cris des mourants
Et le fracas violent du fer contre l’acier,
Vers le camp de l’ombre dirige son élan.

Evitant les écueils, semblant presque danser,
Ayant enfin atteint l’abyme déchirant,
Pour pouvoir revêtir l’armure qui lui sied :
L’habit blanc de la Dame et son glaive sanglant.

Dirigeant son regard plus ardent qu’un brasier
Vers le sol carrelé – lieu de l’affrontement –,
Elle ne peut empêcher ses larmes de couler
Devant le spectacle, qui sous ses yeux s’étend.

A l’autre extrémité, plus froide qu’un glacier,
Une Dame en noire sanglote également,
Car aucune autre âme que ces deux esseulées,
N’aura sue résister à ces sombres instants.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mesdames

  soit=noi=res=soit=blan=ches=bien=que=ja=mais=trou=blées 12
  el=les=se=font=fa=ce=at=ten=dant=pa=tiem=ment 12
  que=son=ne=le=dé=part=cette=heu=re=re=dou=tée 12
  pour=lan=cer=leur=des=tin=en=mar=chant=tris=te=ment 12

  glis=sant=sur=des=dal=les=di=voire=im=ma=cu=lé 12
  ou=dé=bè=ne=pro=fond=se=lon=leurs=er=re=ments 12
  sa=van=çant=sans=crain=tes=on=les=voit=ré=pé=ter 12
  les=mê=mes=pe=tits=pas=les=mê=mes=mou=ve=ments 12

  as=sez=pro=ches=dé=jà=pour=pou=voir=se=tou=cher 12
  quand=el=les=se=toi=sent=dun=œil=in=tran=si=geant 12
  tra=çant=sur=leurs=lèvres=un=sou=ri=re=ai=gui=sé 12
  comme=u=ne=guillo=ti=ne=aux=re=flets=in=quié=tants 12

  ces=di=vi=nes=sta=tues=main=te=nant=rap=pro=chées 12
  sadres=sent=en=tre=el=les=des=re=gards=in=dul=gents 12
  et=lè=vent=a=len=tour=une=fou=dre=i=ri=sée 12
  bai=gnant=de=ses=lueurs=cette=a=rè=ne=hors=du=temps 12

  et=la=ru=meur=mon=te=quand=vient=de=sé=lan=cer 12
  lu=ne=des=dées=ses=à=lar=mu=re=na=crée 11
  dun=bond=ma=jes=tu=eux=dans=sa=ra=ge=sa=crée 12
  sa=gra=cieuse=vic=ti=me=ex=pi=re=len=te=ment 12

  mais=cette=val=ky=rie=com=men=ce=à=sef=fa=cer 12
  une=bel=le=e=ri=nye=em=por=tée=par=le=vent 12
  au=des=sus=de=sa=tête=est=al=lée=sé=le=vant 12
  fai=sant=flot=ter=très=haut=son=som=bre=vê=te=ment 12

  a=lors=la=lu=miè=re=tou=te=de=blanc=pa=rée 12
  con=tre=les=té=nè=bres=et=ses=noirs=or=ne=ments 12
  en=ta=me=son=com=bat=sous=des=cieux=em=bra=sés 12
  et=leur=lut=te=a=char=née=sai=gne=le=fir=mament 12

  les=cou=leurs=op=po=sées=des=dif=fé=rends=car=rés 12
  sont=peu=à=peu=noyées=a=vec=a=char=ne=ment 11
  dans=le=car=min=du=sang=et=les=ar=mes=bri=sées 12
  sous=le=pas=des=fem=mes=se=bat=tant=ar=dem=ment 12

  u=ne=guer=ri=è=re=pro=lon=geant=sa=per=cée 12
  sans=ja=mais=re=gar=der=vers=les=cris=des=mou=rants 12
  et=le=fra=cas=vio=lent=du=fer=con=tre=la=cier 12
  vers=le=camp=de=lom=bre=di=ri=ge=son=é=lan 12

  evi=tant=les=é=cueils=sem=blant=pres=que=dan=ser 11
  ay=ant=en=fin=at=teint=la=by=me=dé=chi=rant 12
  pour=pou=voir=re=vê=tir=lar=mu=re=qui=lui=sied 12
  lha=bit=blanc=de=la=dame=et=son=glai=ve=san=glant 12

  di=ri=geant=son=re=gard=plus=ar=dent=quun=bra=sier 12
  vers=le=sol=car=re=lé=lieu=de=laf=fron=te=ment 12
  elle=ne=peut=em=pê=cher=ses=lar=mes=de=cou=ler 12
  de=vant=le=s=pec=tacle=qui=sous=ses=yeux=sé=tend 12

  a=lautre=ex=tré=mi=té=plus=froi=de=quun=gla=cier 12
  une=da=meen=noi=re=san=glo=te=é=ga=le=ment 12
  car=au=cuneau=tre=â=me=que=ces=deux=es=seu=lées 12
  nau=ra=sue=ré=sis=ter=à=ces=som=bres=ins=tants 12
 • Phonétique : Mesdames

  swa nwaʁə, swa blɑ̃ʃə, bjɛ̃ kə ʒamε tʁuble,
  εllə sə fɔ̃ fasə, atɑ̃dɑ̃ pasjamɑ̃,
  kə sɔnə lə depaʁ, sεtə œʁ ʁədute,
  puʁ lɑ̃se lœʁ dεstɛ̃ ɑ̃ maʁʃɑ̃ tʁistəmɑ̃.

  ɡlisɑ̃ syʁ dε dalə divwaʁə imakyle,
  u debεnə pʁɔfɔ̃, səlɔ̃ lœʁz- εʁəmɑ̃,
  savɑ̃sɑ̃ sɑ̃ kʁɛ̃tə, ɔ̃ lε vwa ʁepete
  lε mεmə pəti pa, lε mεmə muvəmɑ̃,

  ase pʁoʃə, deʒa, puʁ puvwaʁ sə tuʃe,
  kɑ̃t- εllə sə twaze, dœ̃n- œj ɛ̃tʁɑ̃ziʒɑ̃,
  tʁasɑ̃, syʁ lœʁ lεvʁə, œ̃ suʁiʁə εɡize
  kɔmə ynə ɡjɔtinə o ʁəflεz- ɛ̃kjetɑ̃.

  sε divinə statɥ, mɛ̃tənɑ̃ ʁapʁoʃe,
  sadʁəse ɑ̃tʁə εllə dε ʁəɡaʁdz- ɛ̃dylʒɑ̃,
  e lεve alɑ̃tuʁ ynə fudʁə iʁize,
  bεɲɑ̃ də sε lɥœʁ sεtə aʁεnə ɔʁ dy tɑ̃.

  e la ʁymœʁ mɔ̃tə, kɑ̃ vjɛ̃ də selɑ̃se
  lynə dε deesəz- a laʁmyʁə nakʁe
  dœ̃ bɔ̃ maʒεstɥø, dɑ̃ sa ʁaʒə sakʁe :
  sa ɡʁasjøzə viktimə εkspiʁə lɑ̃təmɑ̃.

  mε sεtə valkiʁi kɔmɑ̃sə a sefase :
  ynə bεllə əʁini, ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃,
  o dəsy də sa tεtə εt- ale seləvɑ̃,
  fəzɑ̃ flɔte tʁε-o, sɔ̃ sɔ̃bʁə vεtəmɑ̃.

  alɔʁ la lymjεʁə, tutə də blɑ̃ paʁe,
  kɔ̃tʁə lε tenεbʁə, e sε nwaʁz- ɔʁnəmɑ̃,
  ɑ̃tamə sɔ̃ kɔ̃ba, su dε sjøz- ɑ̃bʁaze,
  e lœʁ lytə aʃaʁne sεɲə lə fiʁmame.

  lε kulœʁz- ɔpoze dε difeʁɑ̃ kaʁe
  sɔ̃ pø a pø nwaje, avεk aʃaʁnəmɑ̃,
  dɑ̃ lə kaʁmɛ̃ dy sɑ̃ e lεz- aʁmə- bʁize,
  su lə pa dε famə sə batɑ̃ aʁdamɑ̃.

  ynə ɡeʁjεʁə, pʁɔlɔ̃ʒɑ̃ sa pεʁse,
  sɑ̃ ʒamε ʁəɡaʁde vεʁ lε kʁi dε muʁɑ̃
  e lə fʁaka vjɔle dy fεʁ kɔ̃tʁə lasje,
  vεʁ lə kɑ̃ də lɔ̃bʁə diʁiʒə sɔ̃n- elɑ̃.

  əvitɑ̃ lεz- ekɥεj, sɑ̃blɑ̃ pʁεskə dɑ̃se,
  εjɑ̃ ɑ̃fɛ̃ atɛ̃ labimə deʃiʁɑ̃,
  puʁ puvwaʁ ʁəvεtiʁ laʁmyʁə ki lɥi sjε :
  labi blɑ̃ də la damə e sɔ̃ ɡlεvə sɑ̃ɡlɑ̃.

  diʁiʒɑ̃ sɔ̃ ʁəɡaʁ plysz- aʁde kœ̃ bʁazje
  vεʁ lə sɔl kaʁəle ljø də lafʁɔ̃təmɑ̃,
  εllə nə pø ɑ̃pεʃe sε laʁmə- də kule
  dəvɑ̃ lə spεktaklə, ki su sεz- iø setɑ̃.

  a lotʁə εkstʁemite, plys fʁwadə kœ̃ ɡlasje,
  ynə damə ɑ̃ nwaʁə sɑ̃ɡlɔtə eɡaləmɑ̃,
  kaʁ okynə otʁə amə kə sε døz- esəle,
  noʁa sɥ ʁeziste a sε sɔ̃bʁəz- ɛ̃stɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : Mesdames

  swa=nwa=ʁə=swa=blɑ̃=ʃə=bjɛ̃=kə=ʒa=mε=tʁu=ble 12
  εl=lə=sə=fɔ̃=fa=sə=a=tɑ̃=dɑ̃=pa=sja=mɑ̃ 12
  kə=sɔ=nə=lə=de=paʁ=sε=tə=œʁ=ʁə=du=te 12
  puʁ=lɑ̃=se=lœʁ=dεs=tɛ̃=ɑ̃=maʁ=ʃɑ̃=tʁis=tə=mɑ̃ 12

  ɡli=sɑ̃=syʁ=dε=dalə=di=vwa=ʁə=i=ma=ky=le 12
  u=de=bε=nə=pʁɔ=fɔ̃=sə=lɔ̃=lœʁ=zε=ʁə=mɑ̃ 12
  sa=vɑ̃=sɑ̃=sɑ̃=kʁɛ̃=tə=ɔ̃=lε=vwa=ʁe=pe=te 12
  lε=mε=mə=pə=ti=pa=lε=mε=mə=mu=və=mɑ̃ 12

  a=se=pʁo=ʃə=de=ʒa=puʁ=pu=vwaʁ=sə=tu=ʃe 12
  kɑ̃=tεl=lə=sə=twa=ze=dœ̃=nœj=ɛ̃=tʁɑ̃=zi=ʒɑ̃ 12
  tʁa=sɑ̃=syʁ=lœʁ=lεvʁə=œ̃=su=ʁi=ʁə=ε=ɡi=ze 12
  kɔ=mə=y=nə=ɡjɔ=tinə=o=ʁə=flε=zɛ̃=kje=tɑ̃ 12

  sε=di=vi=nə=statɥ=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʁa=pʁo=ʃe 11
  sadʁə=se=ɑ̃=tʁə=εl=lə=dε=ʁə=ɡaʁ=dzɛ̃=dyl=ʒɑ̃ 12
  e=lε=ve=a=lɑ̃=tuʁ=ynə=fu=dʁə=i=ʁi=ze 12
  bε=ɲɑ̃=də=sε=lɥœʁ=sεtə=a=ʁε=nə=ɔʁ=dy=tɑ̃ 12

  e=la=ʁy=mœʁ=mɔ̃=tə=kɑ̃=vjɛ̃=də=se=lɑ̃=se 12
  ly=nə=dε=de=e=sə=za=laʁ=my=ʁə=na=kʁe 12
  dœ̃=bɔ̃=ma=ʒεs=tɥ=ø=dɑ̃=sa=ʁa=ʒə=sa=kʁe 12
  sa=ɡʁa=sjø=zə=vik=timə=εk=spi=ʁə=lɑ̃=tə=mɑ̃ 12

  mε=sε=tə=val=ki=ʁi=kɔ=mɑ̃=sə=a=se=fase 12
  ynə=bεl=lə=ə=ʁi=ni=ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=lə=vɑ̃ 12
  o=də=sy=də=sa=tεtə=ε=ta=le=se=lə=vɑ̃ 12
  fə=zɑ̃=flɔ=te=tʁε-o=sɔ̃=sɔ̃=bʁə=vε=tə=mɑ̃ 12

  a=lɔʁ=la=ly=mjε=ʁə=tu=tə=də=blɑ̃=pa=ʁe 12
  kɔ̃=tʁə=lε=te=nε=bʁə=e=sε=nwaʁ=zɔʁ=nə=mɑ̃ 12
  ɑ̃=ta=mə=sɔ̃=kɔ̃=ba=su=dε=sjø=zɑ̃=bʁa=ze 12
  e=lœʁ=lytə=a=ʃaʁ=ne=sε=ɲə=lə=fiʁ=ma=me 12

  lε=ku=lœʁ=zɔ=po=ze=dε=di=fe=ʁɑ̃=ka=ʁe 12
  sɔ̃=pø=a=pø=nwa=je=a=vεk=a=ʃaʁ=nə=mɑ̃ 12
  dɑ̃=lə=kaʁ=mɛ̃=dy=sɑ̃=e=lε=zaʁ=mə=bʁi=ze 12
  su=lə=pa=dε=fa=mə=sə=ba=tɑ̃=aʁ=da=mɑ̃ 12

  y=nə=ɡe=ʁjεʁ=ə=pʁɔ=lɔ̃=ʒɑ̃=sa=pεʁ=se 11
  sɑ̃=ʒa=mε=ʁə=ɡaʁ=de=vεʁ=lε=kʁi=dε=mu=ʁɑ̃ 12
  e=lə=fʁa=ka=vjɔ=le=dy=fεʁ=kɔ̃=tʁə=la=sje 12
  vεʁ=lə=kɑ̃=də=lɔ̃=bʁə=di=ʁi=ʒə=sɔ̃=ne=lɑ̃ 12

  ə=vi=tɑ̃=lε=zek=ɥεj=sɑ̃=blɑ̃=pʁεs=kə=dɑ̃=se 12
  ε=jɑ̃=ɑ̃=fɛ̃=a=tɛ̃=la=bi=mə=de=ʃi=ʁɑ̃ 12
  puʁ=pu=vwaʁ=ʁə=vε=tiʁ=laʁ=my=ʁə=ki=lɥi=sjε 12
  la=bi=blɑ̃=də=la=damə=e=sɔ̃=ɡlε=və=sɑ̃=ɡlɑ̃ 12

  di=ʁi=ʒɑ̃=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=plys=zaʁ=de=kœ̃=bʁa=zje 12
  vεʁ=lə=sɔl=ka=ʁə=le=ljø=də=la=fʁɔ̃=tə=mɑ̃ 12
  εl=lə=nə=pø=ɑ̃=pε=ʃe=sε=laʁmə=də=ku=le 12
  də=vɑ̃lə=spεk=ta=klə=ki=su=sε=zi=ø=se=tɑ̃ 12

  a=lotʁə=εk=stʁe=mi=te=plys=fʁwa=də=kœ̃=ɡla=sje 12
  ynə=da=məɑ̃=nwa=ʁə=sɑ̃=ɡlɔ=tə=e=ɡa=lə=mɑ̃ 12
  kaʁ=o=kynəo=tʁə=a=mə=kə=sε=dø=ze=sə=le 12
  no=ʁa=sɥ=ʁe=zis=te=a=sε=sɔ̃=bʁə=zɛ̃s=tɑ̃ 12

PostScriptum

Ce poeme est probablement le plus travaillé de ceux que j’ai écrit : sa forme est très precise, et rien n’a été laissé au hazard. (si si, c’est vrai ; lisez et vous verrez ! )
Mais comme il n’est malheureusement pas parfait, laissez moi vos commentaires, s’i

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/11/2005 13:56Fab, Kristell

Une oeuvre de caractère, notable et...

Auteur de Poésie
04/11/2005 18:35Undomielfe

L’idée de départ est super, il faut bien le reconnaître, et de plus l’opposition que tu fais entre les deux couleurs tout le long de ton poème est remarquable. J’ai beaucoup apprécié cette lecture et je t’en remercie ! Continues sur cette voie. Amitiés, Undomielfe (F).

Auteur de Poésie
04/11/2005 18:56Rêve Éveiller

quelle poème!wow!
je le trouve Magnifique!
très bien écrit et décrit,
j’aime beaucoup, tu as bien du tallend!
bravo;)

Auteur de Poésie
04/11/2005 20:39(F)Lasauvage(F)

(F) Un chef d’oeuvre superbement construit !! On voit que tu y a passé de longues heures tu peux être fier. Mes respect....!! (F)

Auteur de Poésie
04/11/2005 20:52(F)Lasauvage(F)

(F) Je viens de le relire il est vraiment magnifique !! Quel travail !! Sa donne envie d’en lire d’autres de toi. Je vais le faire et prendre mon temps. Quel bonheur de découvrir encore une belle plume comme celle de Lancu Cooloost que je te conseil de découvrir si toute fois tu ne le connaissais pas ! Au plaisir (F)

Auteur de Poésie
06/11/2005 03:08Ewilan

Il est bien assez parfait à mon gout ! je le trouve extra 🙂 tu écris vraiment tres bien ! je tire mon chapeau au talentueux poète que tu es...
amitié...ewi

Auteur de Poésie
06/11/2005 12:03Aquhydro

j’ai encor mal au ventre.
Tu sais, comme quand un accord d’un trop éphémère beautée te touche de son doigt d’azur et de lumière.
Je suis tombé dans ce combat.
je suis tombé au combat de ces femmes.
Merci.

Auteur de Poésie
06/11/2005 13:04†Poupée_Détraqué†(L)

il est vraiment mais vraiment MAGNIFIQUE! jadore bcp continu ainsi
Au plaisir de te lire
Amitier
PtiTe DiaBleSe gG

Auteur de Poésie
25/01/2006 22:55Youccriff

Que dire de plus aprés tant d’éloge,
que tu y a passé du temps: evident
que les combats de dame sont les plus puissants, qu’il n’y a rien d’autres de plus interressant d’opposé les attirances (enfin jme comprends). . .

non plus serieusement, ca fait un moment moi aussi que j’apprecie ton écriture, et j’espère que tu nous nourriras encore des ces festins dont tu as le secret. . .

Moi aussi, ce texte me fait penser à une partie d’echec, serais tu joueur, si tel etait le cas, je me félicite que nous ayons un point commun. . .
Félicitation quoi qu’ilm arrive, j’ai aimé.

Toujours amicalement.