Poeme-France : Lecture Écrit Absurde

Poeme : Napoléon

Poème Absurde
Publié le 11/01/2018 15:40

L'écrit contient 332 mots qui sont répartis dans 15 strophes.

Poete : Lisador

Napoléon

Beau et élégant
Un tantinet râleur et parfois nonchalant
Chasseur de temps en temps
Petit chat errant court à l’abri du vent

Une moustache apparaît
Monsieur réclame son bol de lait
Une moustache disparaît
Monsieur va se coucher

Napoléon est fort « bête »
Se prend parfois les pattes dans les raquettes
Il roule la tête la première sur le tapis
Alors il prend la mouche, et il est vexé pour la nuit

Mon chat a des bonnes manières
Il ne dort que dans sa panière
Ne mange que des croquettes « luxor »
Car « il le vaut bien »
Et surtout, il les adore

Mais voilà que Napoléon a disparu
3 jours que je ne l’ai pas revu
Il est parti comme à l’accoutumé
Mais, cette fois, il n’est pas rentré

J’ai placardé la ville de sa photo
J’ai prévenu les médias
Il est même apparu dans les journaux
Mais Napoléon n’est toujours pas là

Je donne une forte récompense
A celui qui me le ramènera
Je ne regarderai pas la dépense
Pour revoir mon matou, mon p’tit chat

Depuis qu’il est parti
On n’dort même plus la nuit
Ma femme a décidé qu’elle ne chanterait plus
Tant qu’il ne sera pas revenu

(Pitié, il ne faut pas qu’il rentre ! ! ! )

Inscrit sur les affiches :

Perdu à Neuilly, chat très beau
Gris, avec un peu de noir sur le dos
Belle queue en panache
Sur les pattes quelques tâches
D’une grande lignée
C’est un matou bien élevé
Parle un peu l’italien
Comprend couramment le chien
Aime les chansons à voix basse
Et les chanteuses un peu fadasses
N’aime pas être enfermé (prison, cage dorée, etc. )

Offre très forte récompense

Signé : Nicolas Charkozy (incognito)

Il parait qu’il aurait été repéré à l’Elysée
Caché dans un endroit bien gardé
Car malgré la forte récompense
Celui qui le garde en otage
Voudrait, pour une fois, préserver la France

MERCI A LUI
 • Pieds Hyphénique: Napoléon

  beau=et=é=lé=gant 5
  un=tan=tinet=râ=leur=et=par=fois=non=cha=lant 11
  chas=seur=de=temps=en=temps 6
  pe=tit=chat=er=rant=court=à=la=bri=du=vent 11

  u=ne=mous=ta=che=ap=pa=raît 8
  mon=sieur=ré=clame=son=bol=de=lait 8
  u=ne=mous=ta=che=dis=pa=raît 8
  mon=si=eur=va=se=cou=cher 7

  na=po=léon=est=fort=bê=te 7
  se=prend=par=fois=les=pat=tes=dans=les=ra=quettes 11
  il=roule=la=tê=te=la=pre=miè=re=sur=le=ta=pis 13
  a=lors=il=prend=la=mouche=et=il=est=vexé=pour=la=nuit 13

  mon=chat=a=des=bon=nes=ma=nières 8
  il=ne=dort=que=dans=sa=pa=nière 8
  ne=mange=que=des=cro=quet=tes=luxor 8
  car=il=le=vaut=bien 5
  et=sur=tout=il=les=a=do=re 8

  mais=voi=là=que=na=po=léon=a=dis=pa=ru 11
  trois=jours=que=je=ne=lai=pas=re=vu 9
  il=est=par=ti=commeà=lac=cou=tu=mé 9
  mais=cette=fois=il=nest=pas=ren=tré 8

  jai=pla=car=dé=la=ville=de=sa=pho=to 10
  jai=pré=ve=nu=les=mé=di=as 8
  il=est=mêmeap=pa=ru=dans=les=jour=naux 9
  mais=na=po=léon=nest=tou=jours=pas=là 9

  je=donneu=ne=for=te=ré=com=pense 8
  a=ce=lui=qui=me=le=ra=mène=ra 9
  je=ne=re=gar=de=rai=pas=la=dé=pense 10
  pour=re=voir=mon=ma=tou=mon=p=tit=chat 10

  de=puis=quil=est=par=ti 6
  on=n=dort=mê=me=plus=la=nuit 8
  ma=fem=mea=dé=ci=dé=quel=le=ne=chante=rait=plus 12
  tant=quil=ne=se=ra=pas=re=ve=nu 9

  pi=tié=il=ne=faut=pas=quil=rentre 9

  ins=crit=sur=les=af=fi=ches 7

  per=du=à=neuilly=chat=très=beau 7
  gris=a=vec=un=peu=de=noir=sur=le=dos 10
  bel=le=queue=en=pa=na=che 7
  sur=les=pat=tes=quel=ques=tâches 7
  du=ne=gran=de=li=gnée 6
  cest=un=ma=tou=bien=é=le=vé 8
  par=le=un=peu=li=ta=lien 7
  com=prend=cou=ram=ment=le=chien 7
  ai=me=les=chan=sons=à=voix=basse 8
  et=les=chan=teuses=un=peu=fa=dasses 8
  naime=pas=ê=treen=fer=mé=pri=son=ca=ge=do=rée=èt=cé=té=ra 16

  of=fre=très=for=te=ré=com=pense 8

  si=gné=ni=co=las=char=ko=zy=in=co=gni=to 12

  il=pa=rait=quil=au=rait=é=té=re=pé=ré=à=le=ly=sée 15
  ca=ché=dans=un=en=droit=bien=gar=dé 9
  car=mal=gré=la=forte=ré=com=pense 8
  ce=lui=qui=le=gar=deen=o=tage 8
  vou=drait=pour=une=fois=pré=ser=ver=la=france 10

  mer=ci=a=lui 4
 • Phonétique : Napoléon

  bo e eleɡɑ̃
  œ̃ tɑ̃tinε ʁalœʁ e paʁfwa nɔ̃ʃalɑ̃
  ʃasœʁ də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃
  pəti ʃa eʁɑ̃ kuʁ a labʁi dy vɑ̃

  ynə mustaʃə apaʁε
  məsjø ʁeklamə sɔ̃ bɔl də lε
  ynə mustaʃə dispaʁε
  məsjø va sə kuʃe

  napɔleɔ̃ ε fɔʁt « bεtə »
  sə pʁɑ̃ paʁfwa lε patə dɑ̃ lε ʁakεtə
  il ʁulə la tεtə la pʁəmjεʁə syʁ lə tapi
  alɔʁz- il pʁɑ̃ la muʃə, e il ε vεkse puʁ la nɥi

  mɔ̃ ʃa a dε bɔnə manjεʁə
  il nə dɔʁ kə dɑ̃ sa panjεʁə
  nə mɑ̃ʒə kə dε kʁɔkεtəs « lyksɔʁ »
  kaʁ « il lə vo bjən »
  e syʁtu, il lεz- adɔʁə

  mε vwala kə napɔleɔ̃ a dispaʁy
  tʁwa ʒuʁ kə ʒə nə lε pa ʁəvy
  il ε paʁti kɔmə a lakutyme
  mε, sεtə fwa, il nε pa ʁɑ̃tʁe

  ʒε plakaʁde la vilə də sa fɔto
  ʒε pʁevəny lε medja
  il ε mεmə apaʁy dɑ̃ lε ʒuʁno
  mε napɔleɔ̃ nε tuʒuʁ pa la

  ʒə dɔnə ynə fɔʁtə ʁekɔ̃pɑ̃sə
  a səlɥi ki mə lə ʁamεnəʁa
  ʒə nə ʁəɡaʁdəʁε pa la depɑ̃sə
  puʁ ʁəvwaʁ mɔ̃ matu, mɔ̃ ptit ʃa

  dəpɥi kil ε paʁti
  ɔ̃ ndɔʁ mεmə plys la nɥi
  ma famə a deside kεllə nə ʃɑ̃təʁε plys
  tɑ̃ kil nə səʁa pa ʁəvəny

  (pitje, il nə fo pa kil ʁɑ̃tʁə ! ! ! )

  ɛ̃skʁi syʁ lεz- afiʃə :

  pεʁdy a nœji, ʃa tʁε bo
  ɡʁi, avεk œ̃ pø də nwaʁ syʁ lə do
  bεllə kø ɑ̃ panaʃə
  syʁ lε patə kεlk taʃə
  dynə ɡʁɑ̃də liɲe
  sεt- œ̃ matu bjɛ̃ eləve
  paʁlə œ̃ pø litaljɛ̃
  kɔ̃pʁɑ̃ kuʁamɑ̃ lə ʃjɛ̃
  εmə lε ʃɑ̃sɔ̃z- a vwa basə
  e lε ʃɑ̃tøzəz- œ̃ pø fadasə
  nεmə pa εtʁə ɑ̃fεʁme (pʁizɔ̃, kaʒə dɔʁe, εtseteʁa. )

  ɔfʁə tʁε fɔʁtə ʁekɔ̃pɑ̃sə

  siɲe : nikɔla ʃaʁkɔzi (ɛ̃kɔɲitɔ)

  il paʁε kil oʁε ete ʁəpeʁe a ləlize
  kaʃe dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃dʁwa bjɛ̃ ɡaʁde
  kaʁ malɡʁe la fɔʁtə ʁekɔ̃pɑ̃sə
  səlɥi ki lə ɡaʁdə ɑ̃n- ɔtaʒə
  vudʁε, puʁ ynə fwa, pʁezεʁve la fʁɑ̃sə

  mεʁsi a lɥi
 • Pieds Phonétique : Napoléon

  bo=e=e=le=ɡɑ̃ 5
  œ̃=tɑ̃=ti=nε=ʁa=lœʁ=e=paʁ=fwa=nɔ̃=ʃa=lɑ̃ 12
  ʃa=sœ=ʁə=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 7
  pə=ti=ʃa=e=ʁɑ̃=kuʁ=a=la=bʁi=dy=vɑ̃ 11

  y=nə=mus=ta=ʃə=a=pa=ʁε 8
  mə=sjø=ʁe=klamə=sɔ̃=bɔl=də=lε 8
  y=nə=mus=ta=ʃə=dis=pa=ʁε 8
  mə=sj=ø=va=sə=ku=ʃe 7

  na=pɔ=le=ɔ̃=ε=fɔʁt=bε=tə 8
  sə=pʁɑ̃=paʁ=fwa=lε=patə=dɑ̃=lε=ʁa=kεtə 10
  il=ʁulə=la=tε=tə=la=pʁə=mjε=ʁə=syʁ=lə=ta=pi 13
  a=lɔʁ=zil=pʁɑ̃=la=muʃə=e=il=ε=vεk=se=puʁ=la=nɥi 14

  mɔ̃=ʃa=a=dε=bɔ=nə=ma=njεʁə 8
  il=nə=dɔʁ=kə=dɑ̃=sa=pa=njεʁə 8
  nə=mɑ̃ʒə=kə=dε=kʁɔ=kε=təs=lyk=sɔʁ 9
  kaʁ=il=lə=vo=bjən 5
  e=syʁ=tu=il=lε=za=dɔ=ʁə 8

  mε=vwa=lakə=na=pɔ=le=ɔ̃=a=dis=pa=ʁy 11
  tʁwa=ʒuʁkə=ʒə=nə=lε=pa=ʁə=vy 8
  il=ε=paʁ=tikɔməa=la=ku=ty=me 8
  mε=sεtə=fwa=il=nε=pa=ʁɑ̃=tʁe 8

  ʒε=pla=kaʁ=de=lavilə=də=sa=fɔ=to 9
  ʒε=pʁe=və=ny=lε=me=dj=a 8
  il=ε=mεməa=pa=ʁy=dɑ̃=lε=ʒuʁ=no 9
  mε=na=pɔ=le=ɔ̃=nε=tu=ʒuʁ=pa=la 10

  ʒə=dɔnə=y=nə=fɔʁ=tə=ʁe=kɔ̃pɑ̃sə 8
  a=səl=ɥi=kimə=lə=ʁa=mε=nə=ʁa 9
  ʒə=nəʁə=ɡaʁdə=ʁε=pa=la=de=pɑ̃sə 8
  puʁʁə=vwaʁ=mɔ̃=ma=tu=mɔ̃=ptit=ʃa 8

  dəp=ɥi=kil=ε=paʁ=ti 6
  ɔ̃=ndɔʁ=mε=mə=plys=la=nɥi 7
  ma=faməa=de=si=de=kεllə=nə=ʃɑ̃=tə=ʁε=plys 11
  tɑ̃=kil=nə=sə=ʁa=paʁə=və=ny 8

  pi=tje=il=nə=fo=pa=kil=ʁɑ̃tʁə 9

  ɛ̃s=kʁi=syʁ=lε=za=fi=ʃə 7

  pεʁ=dy=a=nœj=i=ʃa=tʁε=bo 8
  ɡʁi=a=vεk=œ̃=pødə=nwaʁ=syʁ=lə=do 9
  bεl=lə=kø=ɑ̃=pa=na=ʃə 7
  syʁ=lε=pa=tə=kεl=kə=ta=ʃə 8
  dy=nə=ɡʁɑ̃=də=li=ɲe 6
  sε=tœ̃=ma=tu=bjɛ̃=e=lə=ve 8
  paʁ=lə=œ̃=pø=li=ta=lj=ɛ̃ 8
  kɔ̃=pʁɑ̃=ku=ʁa=mɑ̃=lə=ʃj=ɛ̃ 8
  ε=mə=lε=ʃɑ̃=sɔ̃=za=vwa=basə 8
  e=lε=ʃɑ̃=tøzə=zœ̃=pø=fa=dasə 8
  nεmə=pa=ε=tʁəɑ̃=fεʁ=me=pʁi=zɔ̃=ka=ʒə=dɔ=ʁe=εt=se=te=ʁa 16

  ɔ=fʁə=tʁε=fɔʁ=tə=ʁe=kɔ̃=pɑ̃sə 8

  si=ɲe=ni=kɔ=la=ʃaʁ=kɔ=zi=ɛ̃=kɔ=ɲi=tɔ 12

  il=pa=ʁε=kil=o=ʁε=e=te=ʁə=pe=ʁe=alə=li=ze 14
  ka=ʃe=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=dʁwa=bjɛ̃=ɡaʁ=de 9
  kaʁ=mal=ɡʁe=la=fɔʁtə=ʁe=kɔ̃=pɑ̃sə 8
  səl=ɥi=kilə=ɡaʁ=də=ɑ̃=nɔ=taʒə 8
  vu=dʁε=puʁ=ynə=fwa=pʁe=zεʁ=ve=la=fʁɑ̃sə 10

  mεʁ=si=a=lɥi 4

Historique des Modifications

11/01/2018 17:43
11/01/2018 17:16
11/01/2018 16:34

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/01/2018 23:38Nadja Dream

tu me surprendras toujours

Auteur de Poésie
12/01/2018 15:14Violette

j’ai adoré , tendresse ,tristesse, humour ....tout y est bravo

Auteur de Poésie
13/01/2018 09:38Coburitc

Voilà un chat bien gardé , Napoléon à la Malmaison aurait trouvé également un bon panier.
Jean-Pierre