Poeme : Le Vase Brisé

Le Vase Brisé

Le vase brisé

 la douce lueur d’un jour resplendissant
Un vieux potier le cœur battant
Regardait ses chef-d’oeuvres dans son atelier
Avec la joie de son amour flamboyant

Tout en caressant sa barbe blanchissante
Il contemplait fièrement
Chaque détail et chaque forme de sa création
Dans sa main, la boue fut moulée différemment
Mais toutes ont été créées parfaites et égales
Admirablement, somptueusement et amoureusement

Le temps s’écoulait
Vont-elles résister aux intempéries ?
Un désir intense le projetait à aller
Les visiter, les caressait encore ne fois
Un cri aigu perça le cœur du potier
Un des vases était brisé

Le souvenir de son assidu travail en les moulant
Ses yeux de père larmoyant
La sueur qui s’égouttait de son front ridé
Le souffle de vie qui leur a donné
Pouvait-il ignorer ou jeter l’ouvrage de ses mains ?

Comme une mère blottit son enfant fiévreux
Il le serra passionnément sur son cœur amoureux
Corps et âme, il se remet à le malaxer de nouveau
 le façonner en extirpant, transformant
Et guérissant ses blessures
Cela montre que même si notre vie est dure
Et l’on met toujours notre confiance
En ce Artisan plein d’amour et de compassion
Notre existence en ses mains divines en action
Se relèvera, se restaurera â l’avenir
Nous faisons progresser et grandir
Jusqu’au point de faire de nous
Des vases d’honneur et de choix
Dignes de servir dans la joie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Vase Brisé

  le=va=se=bri=sé 5

  â=la=douce=lueur=dun=jour=res=plen=dis=sant 10
  un=vieux=po=tier=le=cœur=bat=tant 8
  re=gar=dait=ses=chef=doeuvres=dans=son=a=te=lier 11
  a=vec=la=joie=de=son=a=mour=flam=boyant 10

  tout=en=cares=sant=sa=bar=be=blan=chis=sante 10
  il=con=tem=plait=fi=è=re=ment 8
  cha=que=dé=tail=et=cha=que=forme=de=sa=cré=a=tion 13
  dans=sa=main=la=boue=fut=mou=lée=dif=fé=rem=ment 12
  mais=toutes=ont=é=té=créées=par=fai=tes=et=é=gales 12
  ad=mi=rable=ment=somp=tueu=se=ment=et=a=mou=reu=se=ment 14

  le=temps=sé=cou=lait 5
  vont=tel=les=ré=sis=ter=aux=in=tem=pé=ries 11
  un=dé=sir=inten=se=le=pro=je=tait=à=al=ler 12
  les=vi=si=ter=les=cares=sait=en=co=re=ne=fois 12
  un=cri=ai=gu=per=ça=le=cœur=du=po=tier 11
  un=des=va=ses=é=tait=bri=sé 8

  le=souve=nir=de=son=as=si=du=tra=vail=en=les=mou=lant 14
  ses=y=eux=de=père=lar=moy=ant 8
  la=sueur=qui=sé=gout=tait=de=son=front=ri=dé 11
  le=souf=fle=de=vie=qui=leur=a=don=né 10
  pou=vait=til=i=gno=rer=ou=je=ter=lou=vrage=de=ses=mains 14

  commeu=ne=mè=re=blot=tit=son=en=fant=fié=vreux 11
  il=le=ser=ra=pas=sion=nément=sur=son=cœur=a=mou=reux 13
  corps=et=â=me=il=se=re=met=à=le=ma=laxer=de=nou=veau 15
  â=le=fa=çon=ner=en=ex=tir=pant=trans=for=mant 12
  et=gué=ris=sant=ses=bles=su=res 8
  ce=la=montre=que=même=si=no=tre=vieest=dure 10
  et=lon=met=tou=jours=notre=con=fiance 8
  en=cear=ti=san=plein=da=mour=et=de=com=pas=sion 12
  notre=exis=ten=ceen=ses=mains=di=vi=nes=en=ac=tion 12
  se=re=lève=ra=se=res=tau=re=ra=â=la=ve=nir 13
  nous=fai=sons=progres=ser=et=gran=dir 8
  jus=quau=point=de=fai=re=de=nous 8
  des=vases=d=hon=neur=et=de=choix 8
  di=gnes=de=ser=vir=dans=la=joie 8
 • Phonétique : Le Vase Brisé

  lə vazə bʁize

  a la dusə lɥœʁ dœ̃ ʒuʁ ʁεsplɑ̃disɑ̃
  œ̃ vjø pɔtje lə kœʁ batɑ̃
  ʁəɡaʁdε sε ʃεf dœvʁə- dɑ̃ sɔ̃n- atəlje
  avεk la ʒwa də sɔ̃n- amuʁ flɑ̃bwajɑ̃

  tut- ɑ̃ kaʁesɑ̃ sa baʁbə blɑ̃ʃisɑ̃tə
  il kɔ̃tɑ̃plε fjεʁəmɑ̃
  ʃakə detaj e ʃakə fɔʁmə də sa kʁeasjɔ̃
  dɑ̃ sa mɛ̃, la bu fy mule difeʁamɑ̃
  mε tutəz- ɔ̃ ete kʁee paʁfεtəz- e eɡalə
  admiʁabləmɑ̃, sɔ̃ptɥøzəmɑ̃ e amuʁøzəmɑ̃

  lə tɑ̃ sekulε
  vɔ̃ tεllə ʁeziste oz- ɛ̃tɑ̃peʁi ?
  œ̃ deziʁ ɛ̃tɑ̃sə lə pʁɔʒətε a ale
  lε vizite, lε kaʁesε ɑ̃kɔʁə nə fwa
  œ̃ kʁi εɡy pεʁsa lə kœʁ dy pɔtje
  œ̃ dε vazəz- etε bʁize

  lə suvəniʁ də sɔ̃n- asidy tʁavaj ɑ̃ lε mulɑ̃
  sεz- iø də pεʁə laʁmwajɑ̃
  la sɥœʁ ki seɡutε də sɔ̃ fʁɔ̃ ʁide
  lə suflə də vi ki lœʁ a dɔne
  puvε til iɲɔʁe u ʒəte luvʁaʒə də sε mɛ̃ ?

  kɔmə ynə mεʁə blɔti sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ fjevʁø
  il lə seʁa pasjɔnemɑ̃ syʁ sɔ̃ kœʁ amuʁø
  kɔʁz- e amə, il sə ʁəmε a lə malakse də nuvo
  a lə fasɔne ɑ̃n- εkstiʁpɑ̃, tʁɑ̃sfɔʁmɑ̃
  e ɡeʁisɑ̃ sε blesyʁə
  səla mɔ̃tʁə kə mεmə si nɔtʁə vi ε dyʁə
  e lɔ̃ mεt tuʒuʁ nɔtʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  ɑ̃ sə aʁtizɑ̃ plɛ̃ damuʁ e də kɔ̃pasjɔ̃
  nɔtʁə εɡzistɑ̃sə ɑ̃ sε mɛ̃ divinəz- ɑ̃n- aksjɔ̃
  sə ʁəlεvəʁa, sə ʁεstoʁəʁa a lavəniʁ
  nu fəzɔ̃ pʁɔɡʁese e ɡʁɑ̃diʁ
  ʒysko pwɛ̃ də fεʁə də nu
  dε vazə dɔnœʁ e də ʃwa
  diɲə də sεʁviʁ dɑ̃ la ʒwa
 • Syllabes Phonétique : Le Vase Brisé

  lə=va=zə=bʁi=ze 5

  a=la=dusə=lɥœʁ=dœ̃=ʒuʁ=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃ 10
  œ̃=vjø=pɔ=tje=lə=kœʁ=ba=tɑ̃ 8
  ʁə=ɡaʁ=dε=sε=ʃεf=dœ=vʁə=dɑ̃=sɔ̃=natə=lje 11
  a=vεk=la=ʒwadə=sɔ̃=na=muʁ=flɑ̃=bwa=jɑ̃ 10

  tu=tɑ̃=ka=ʁe=sɑ̃=sa=baʁbə=blɑ̃=ʃi=sɑ̃tə 10
  il=kɔ̃=tɑ̃=plε=fj=ε=ʁə=mɑ̃ 8
  ʃakə=de=taj=e=ʃa=kə=fɔʁ=mə=də=sa=kʁe=a=sjɔ̃ 13
  dɑ̃=sa=mɛ̃=la=bu=fy=mu=le=di=fe=ʁa=mɑ̃ 12
  mε=tutə=zɔ̃=e=te=kʁe=e=paʁ=fε=tə=ze=e=ɡalə 13
  ad=mi=ʁablə=mɑ̃=sɔ̃p=tɥøzə=mɑ̃=e=a=mu=ʁø=zə=mɑ̃ 13

  lə=tɑ̃=se=ku=lε 5
  vɔ̃=tεllə=ʁe=zis=te=o=zɛ̃=tɑ̃=pe=ʁi 10
  œ̃=de=ziʁ=ɛ̃=tɑ̃sə=lə=pʁɔ=ʒə=tε=a=a=le 12
  lε=vi=zi=te=lε=ka=ʁe=sε=ɑ̃=kɔʁə=nə=fwa 12
  œ̃=kʁi=ε=ɡy=pεʁ=salə=kœʁ=dy=pɔ=tje 10
  œ̃=dε=va=zə=ze=tε=bʁi=ze 8

  lə=suvə=niʁ=də=sɔ̃=na=si=dy=tʁa=vaj=ɑ̃=lε=mu=lɑ̃ 14
  sε=zi=ø=də=pε=ʁə=laʁ=mwa=j=ɑ̃ 10
  la=sɥœʁ=ki=se=ɡu=tεdə=sɔ̃=fʁɔ̃=ʁi=de 10
  lə=su=flə=də=vi=ki=lœʁ=a=dɔ=ne 10
  pu=vε=til=i=ɲɔ=ʁe=uʒə=te=lu=vʁaʒə=də=sε=mɛ̃ 13

  kɔməy=nə=mε=ʁə=blɔ=ti=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=fje=vʁø 11
  il=lə=se=ʁa=pa=sjɔ=ne=mɑ̃=syʁ=sɔ̃=kœʁ=a=mu=ʁø 14
  kɔʁ=ze=amə=il=sə=ʁə=mε=a=lə=ma=lak=se=də=nu=vo 15
  alə=fa=sɔ=ne=ɑ̃=nεk=stiʁ=pɑ̃=tʁɑ̃s=fɔʁ=mɑ̃ 11
  e=ɡe=ʁi=sɑ̃=sε=ble=sy=ʁə 8
  sə=la=mɔ̃tʁə=kə=mεmə=si=nɔ=tʁə=vi=εdyʁə 10
  e=lɔ̃=mεt=tu=ʒuʁ=nɔ=tʁə=kɔ̃=fjɑ̃=sə 10
  ɑ̃səaʁ=ti=zɑ̃=plɛ̃=da=muʁ=e=də=kɔ̃=pa=s=jɔ̃ 12
  nɔtʁəεɡ=zis=tɑ̃=sə=ɑ̃=sε=mɛ̃=di=vi=nə=zɑ̃=nak=sjɔ̃ 13
  sə=ʁə=lεvə=ʁa=sə=ʁεs=to=ʁə=ʁa=a=la=və=niʁ 13
  nu=fə=zɔ̃=pʁɔ=ɡʁe=se=e=ɡʁɑ̃=diʁ 9
  ʒys=ko=pwɛ̃=də=fε=ʁə=də=nu 8
  dε=va=zə=dɔ=nœ=ʁə=e=də=ʃwa 9
  di=ɲə=də=sεʁ=viʁ=dɑ̃=la=ʒwa 8

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/10/2015 19:25Tulipe Noire

Touchant écrit par ses allégories et par le sens propre de la vie et de l’avenir, merci du partage.....Amicalement....TLPN.