Poeme : La Misère Et L’argent

La Misère Et L’argent

Des sombres terres du Nord où crevèrent des mineurs
À trop laisser de sueur en des veines sans cœur ;
Des hauts fourneaux de l’Est où brûlèrent sans conteste
Bien de calleuses mains au feu Luciférien.
Des usines assassines où trimèrent dès matines
Mil esclaves enchainés aux rythmes effrénés ;
Des ateliers malsains où de petites mains
Subirent des vilénies, honteuses et asservies.
Des champs ensemencés où des reins furent brisés
Chaque jour trop pliés pour l’ivraie arracher ;
Des sourds flots en colère où se noyèrent des frères
En vagues meurtrières, terrible baptistère.
De tous ces coins de France il ne fut que souffrances,
Vénales exploitations, sordides soumissions ;
De partout le pays des ombres furent meurtries
Abattues sous le joug d’infâmes grippe-sou.
Ils étaient bedonnant et fumaient le cigare
À leur table invitant le sabre et l’encensoir ;
Chacun à son content narrait diverses histoires
Se gaussant des manants, ces miséreux guignards.
Ils allaient à confesse moins souvent qu’au bordel
Vénérant des maîtresses expertes en jarretelles ;
Dépensant à l’ivresse des sommes substantielles
Qu’ils refusaient sans cesse au petit personnel.
Un matin se leva un cri de désespoir
Et le peuple érigea sur les friqués boulevards
Des barrières en amas de pierres et d’étendards
Où le sang s’épancha sous un feu excrétoire.
Nos pères et nos grands-pères, ainsi se sacrifièrent
Chantant la liberté avant de succomber ;
Ils moururent libres et fiers, valeureux prolétaires,
Espérant « plus jamais », leurs enfants exploités.
Aujourd’hui qu’en est il de tant de sacrifices ? …
Une Europe stérile au bord du précipice
Où l’argent-roi-débile se pare d’injustice,
Où la belle Sibylle n’est plus annonciatrice.

Manu Edouard Moulin

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Misère Et L’argent

  des=sombres=ter=res=du=nord=où=cre=vè=rent=des=mi=neurs 13
  à=trop=lais=ser=de=sueur=en=des=vei=nes=sans=cœur 12
  des=hauts=four=neaux=de=lèst=où=brû=lèrent=sans=con=teste 12
  bien=de=cal=leu=ses=mains=au=feu=lu=ci=fé=rien 12
  des=u=sines=as=sas=sines=où=tri=mè=rent=dès=ma=tines 13
  mil=es=claves=en=chai=nés=aux=ryth=mes=ef=fré=nés 12
  des=a=te=liers=mal=sains=où=de=pe=ti=tes=mains 12
  su=birent=des=vi=lé=nies=hon=teu=ses=et=as=ser=vies 13
  des=champs=ense=men=cés=où=des=reins=fu=rent=bri=sés 12
  cha=que=jour=trop=pli=és=pour=li=vraie=ar=ra=cher 12
  des=sourds=flots=en=co=lère=où=se=noyè=rent=des=frères 12
  en=va=gues=meur=triè=res=ter=ri=ble=bap=tis=tère 12
  de=tous=ces=coins=de=france=il=ne=fut=que=souf=frances 12
  vé=nales=ex=ploi=ta=tions=sor=di=des=sou=mis=sions 12
  de=par=tout=le=pa=ys=des=ombres=fu=rent=meur=tries 12
  abat=tues=sous=le=joug=din=fâ=mes=grip=pe=sou 11
  ils=é=taient=be=don=nant=et=fu=maient=le=ci=gare 12
  à=leur=tablein=vi=tant=le=sa=bre=et=len=cen=soir 12
  cha=cun=à=son=content=nar=rait=di=ver=ses=his=toires 12
  se=gaus=sant=des=ma=nants=ces=mi=sé=reux=gui=gnards 12
  ils=al=laient=à=confes=se=moins=sou=vent=quau=bor=del 12
  vé=né=rant=des=maîtres=ses=ex=per=tes=en=jar=re=tel=les 14
  dépen=sant=à=li=vres=se=des=som=mes=sub=stan=tielles 12
  quils=re=fu=saient=sans=ces=seau=pe=tit=per=son=nel 12
  un=ma=tin=se=le=va=un=cri=de=dé=ses=poir 12
  et=le=peupleé=ri=gea=sur=les=fri=qués=bou=le=vards 12
  des=bar=rières=en=a=mas=de=pier=res=et=dé=ten=dards 13
  où=le=sang=sé=pan=cha=sous=un=feu=ex=cré=toire 12
  nos=pères=et=nos=grands=pè=res=ain=si=se=sa=cri=fièrent 13
  chan=tant=la=li=ber=té=a=vant=de=suc=com=ber 12
  ils=mou=rurent=li=bres=et=fiers=va=leu=reux=pro=lé=taires 13
  es=pé=rant=plus=ja=mais=leurs=en=fants=ex=ploi=tés 12
  au=jourd=hui=quen=est=il=de=tant=de=sa=cri=fices 12
  une=eu=ro=pe=sté=ri=leau=bord=du=pré=ci=pice 12
  où=lar=gent=roi=dé=bile=se=pa=re=din=jus=tice 12
  où=la=bel=le=si=byl=le=nest=plus=an=non=cia=trice 13

  ma=nu=e=dou=ard=mou=lin 7
 • Phonétique : La Misère Et L’argent

  dε sɔ̃bʁə- teʁə- dy nɔʁ u kʁəvεʁe dε minœʁ
  a tʁo lεse də sɥœʁ ɑ̃ dε vεnə sɑ̃ kœʁ,
  dεz- o fuʁno də lεst u bʁylεʁe sɑ̃ kɔ̃tεstə
  bjɛ̃ də kaløzə mɛ̃z- o fø lysifeʁjɛ̃.
  dεz- yzinəz- asasinəz- u tʁimεʁe dε matinə
  mil εsklavəz- ɑ̃ʃεnez- o ʁitməz- efʁene,
  dεz- atəlje malsɛ̃z- u də pətitə mɛ̃
  sybiʁe dε vileni, ɔ̃tøzəz- e asεʁvi.
  dε ʃɑ̃z- ɑ̃səmɑ̃sez- u dε ʁɛ̃ fyʁe bʁize
  ʃakə ʒuʁ tʁo plje puʁ livʁε aʁaʃe,
  dε suʁd floz- ɑ̃ kɔlεʁə u sə nwajεʁe dε fʁεʁə
  ɑ̃ vaɡ məʁtʁjεʁə, teʁiblə batistεʁə.
  də tus sε kwɛ̃ də fʁɑ̃sə il nə fy kə sufʁɑ̃sə,
  venaləz- εksplwatasjɔ̃, sɔʁdidə sumisjɔ̃,
  də paʁtu lə pεi dεz- ɔ̃bʁə- fyʁe məʁtʁi
  abatɥ su lə ʒuɡ dɛ̃famə ɡʁipə su.
  ilz- etε bədɔnɑ̃ e fymε lə siɡaʁə
  a lœʁ tablə ɛ̃vitɑ̃ lə sabʁə e lɑ̃sɑ̃swaʁ,
  ʃakœ̃ a sɔ̃ kɔ̃tɑ̃ naʁε divεʁsə- istwaʁə
  sə ɡosɑ̃ dε manɑ̃, sε mizeʁø ɡiɲaʁd.
  ilz- alε a kɔ̃fεsə mwɛ̃ suvɑ̃ ko bɔʁdεl
  veneʁɑ̃ dε mεtʁesəz- εkspεʁtəz- ɑ̃ ʒaʁətεllə,
  depɑ̃sɑ̃ a livʁεsə dε sɔmə sybstɑ̃sjεllə
  kil ʁəfyzε sɑ̃ sεsə o pəti pεʁsɔnεl.
  œ̃ matɛ̃ sə ləva œ̃ kʁi də dezεspwaʁ
  e lə pəplə eʁiʒa syʁ lε fʁike buləvaʁd
  dε baʁjεʁəz- ɑ̃n- ama də pjeʁəz- e detɑ̃daʁd
  u lə sɑ̃ sepɑ̃ʃa suz- œ̃ fø εkskʁetwaʁə.
  no pεʁəz- e no ɡʁɑ̃ pεʁə, ɛ̃si sə sakʁifjεʁe
  ʃɑ̃tɑ̃ la libεʁte avɑ̃ də sykɔ̃be,
  il muʁyʁe libʁəz- e fje, valəʁø pʁɔletεʁə,
  εspeʁɑ̃t « plys ʒamεs », lœʁz- ɑ̃fɑ̃z- εksplwate.
  oʒuʁdɥi kɑ̃n- εt- il də tɑ̃ də sakʁifisə ? …
  ynə əʁɔpə steʁilə o bɔʁ dy pʁesipisə
  u laʁʒe ʁwa debilə sə paʁə dɛ̃ʒystisə,
  u la bεllə sibilə nε plysz- anɔ̃sjatʁisə.

  many əduaʁ mulɛ̃
 • Syllabes Phonétique : La Misère Et L’argent

  dε=sɔ̃=bʁə=te=ʁə=dy=nɔʁ=u=kʁə=vε=ʁe=dε=mi=nœʁ 14
  a=tʁo=lε=se=də=sɥœ=ʁə=ɑ̃=dε=vε=nə=sɑ̃=kœʁ 13
  dε=zo=fuʁ=no=də=lεst=u=bʁy=lε=ʁe=sɑ̃=kɔ̃=tεs=tə 14
  bj=ɛ̃=də=ka=lø=zə=mɛ̃=zo=fø=ly=si=fe=ʁj=ɛ̃ 14
  dε=zy=zi=nə=za=sa=sinə=zu=tʁi=mε=ʁe=dε=ma=tinə 14
  mil=εs=kla=və=zɑ̃=ʃε=ne=zo=ʁit=mə=ze=fʁe=ne 13
  dε=za=tə=lj=e=mal=sɛ̃=zu=də=pə=ti=tə=mɛ̃ 13
  sy=bi=ʁe=dε=vi=le=ni=ɔ̃=tø=zə=ze=a=sεʁ=vi 14
  dε=ʃɑ̃=zɑ̃=sə=mɑ̃=se=zu=dε=ʁɛ̃=fy=ʁe=bʁi=ze 13
  ʃa=kə=ʒuʁ=tʁo=plj=e=puʁ=li=vʁε=a=ʁa=ʃe 12
  dε=suʁd=flo=zɑ̃=kɔ=lε=ʁə=u=sə=nwa=jε=ʁe=dε=fʁεʁə 14
  ɑ̃=va=ɡə=məʁ=tʁj=ε=ʁə=te=ʁi=blə=ba=tis=tεʁ=ə 14
  də=tus=sε=kwɛ̃=də=fʁɑ̃=sə=il=nə=fy=kə=su=fʁɑ̃=sə 14
  ve=na=lə=zεks=plwa=ta=sjɔ̃=sɔʁ=di=də=su=mi=sj=ɔ̃ 14
  də=paʁ=tu=lə=pε=i=dε=zɔ̃=bʁə=fy=ʁe=məʁ=tʁi 13
  a=batɥ=su=lə=ʒuɡ=dɛ̃=fa=mə=ɡʁi=pə=su 11
  il=ze=tε=bə=dɔ=nɑ̃=e=fy=mε=lə=si=ɡa=ʁə 13
  a=lœʁ=ta=blə=ɛ̃=vi=tɑ̃=lə=sa=bʁə=e=lɑ̃=sɑ̃=swaʁ 14
  ʃa=kœ̃=a=sɔ̃=kɔ̃=tɑ̃=na=ʁε=di=vεʁ=sə=is=twa=ʁə 14
  sə=ɡo=sɑ̃=dε=ma=nɑ̃=sε=mi=ze=ʁø=ɡi=ɲaʁd 12
  il=za=lε=a=kɔ̃=fεs=ə=mwɛ̃=su=vɑ̃=ko=bɔʁ=dεl 13
  ve=ne=ʁɑ̃=dε=mε=tʁe=sə=zεk=spεʁtə=zɑ̃=ʒa=ʁə=tεl=lə 14
  de=pɑ̃=sɑ̃=a=li=vʁε=sə=dε=sɔ=mə=syb=stɑ̃=sjεl=lə 14
  kil=ʁə=fy=zε=sɑ̃=sεs=ə=o=pə=ti=pεʁ=sɔ=nεl 13
  œ̃=ma=tɛ̃=sə=lə=va=œ̃=kʁi=də=de=zεs=pwaʁ 12
  e=lə=pə=plə=e=ʁi=ʒa=syʁ=lε=fʁi=ke=bu=lə=vaʁd 14
  dε=ba=ʁjε=ʁə=zɑ̃=na=ma=də=pje=ʁə=ze=de=tɑ̃=daʁd 14
  u=lə=sɑ̃=se=pɑ̃=ʃa=su=zœ̃=fø=εk=skʁe=twa=ʁə 13
  no=pε=ʁə=ze=no=ɡʁɑ̃=pεʁə=ɛ̃=si=sə=sa=kʁi=fjε=ʁe 14
  ʃɑ̃=tɑ̃=la=li=bεʁ=te=a=vɑ̃=də=sy=kɔ̃=be 12
  il=mu=ʁy=ʁe=li=bʁə=ze=fje=va=lə=ʁø=pʁɔ=le=tεʁə 14
  εs=pe=ʁɑ̃t=plys=ʒa=mεs=lœ=ʁə=zɑ̃=fɑ̃=zεks=plwa=te 13
  o=ʒuʁ=dɥi=kɑ̃=nε=til=də=tɑ̃=də=sa=kʁi=fi=sə 13
  y=nə=ə=ʁɔ=pə=ste=ʁi=lə=o=bɔʁ=dy=pʁe=si=pisə 14
  u=laʁ=ʒe=ʁwa=de=bi=lə=sə=pa=ʁə=dɛ̃=ʒys=tis=ə 14
  u=la=bεl=lə=si=bi=lə=nε=plys=za=nɔ̃=sja=tʁis=ə 14

  ma=ny=ə=du=aʁ=mu=lɛ̃ 7

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/05/2013 22:39Eugène

Merci de ce poème qui a un accent fin XIXème et nous envoie une vraie question:
quel héritage laisserons-nous si nous jetons notre héritage?

Auteur de Poésie
02/05/2013 22:45Patrice.Truffot

Magnifique, et tellement vrai ! Au niveau du sens, je dirai que ’l’argent-roi’ est plus Luciférien que débile... hélas; mais la rime n’est pas facile... coup de cœur dès que j’en aurai en stock...
Amicalement - Patrice

Auteur de Poésie
02/05/2013 22:57Manu Edouard Moulin

Merci pour vos critiques, elles me permettent d’aller de l’avant.
Amitié, au plaisir de vous lire... (La poésie, quel bel échange).
Manu

Auteur de Poésie
02/05/2013 23:32Mick-Jhon

Vraiment terrible la force de destruction de ce papier...
Je l’ai très bien ressenti tout au long de ton écrit...
J’ai eu grand plaisir à te lire...merci
Amitié...Mick.

Auteur de Poésie
02/05/2013 23:36Tams

un texte tres rechercher avec tellement de verité j’ai aimer te lire comme chaque textes un style différent des mots qui me transporte on vit toujours aux travers de tes vers que te dire milles merci poète bises tams

Auteur de Poésie
03/05/2013 00:22Orpailleur

On dit que l’argent n’a pas d’odeur mais, cette odeur de papier-roi nous monte aux nez et nous en procure une forte nausé.
Très bien décrit.
Toujours aussi jongleur avec les mots et le verbe.
Bravo Manu.

Coup de coeur, qui n’est pas monnayable.

Au plaisir de te relire,

Amitié...Jacques

Auteur de Poésie
03/05/2013 00:39Daniel

L’argent le nerf de la guerre.....Entre ceux qui en ont de trop et ceux qui en ont pas assez.....
Bien des barricades se sont érigées en laissant les perdant du même côté....
Merci pour ce beau texte....toujours un plaisir....Amitié...Dan.....

Auteur de Poésie
03/05/2013 08:03Manu Edouard Moulin

Un poème nostalgique des combats du passé, un poème sur l’exploitation, un poème sur la peur du devenir.....
Voilà tout ce que je voulais écrire; alors j’ai condensé et imaginé un "trois en un"....
Sincèrement heureux que cela vous ai plu et touché.
Je l’ai écrit comme une dédicace à mon arrière-grand-père, vagabond libertaire, qui n’avait de sa vision du monde qu’une liberté sans concession (et pour cela une lutte continuelle).
Un hommage à Edouard, donc.
Merci encore pour votre temps consacré à la lecture, et critique des mes écrits. (C’est rassurant).
Amitié.
Manu

Auteur de Poésie
03/05/2013 11:32Loup Gris

Ah...La belle époque... Ça dépend pour qui bien sûr, toutes ces petites gens qui mettaient leur cœur et leur honneur dans le travail bien fait perdirent bien souvent leurs santés au profit d’une poignée d’esclavagistes fortunés. Un excellent écrit, très prenant, très fort sur l’exploitation des masses! Le pire est que tout se répète aujourd’hui, nos gouvernants sont eux-mêmes gouvernés par le roi Fric. Amitiés, Loup.

Auteur de Poésie
03/05/2013 11:59Tulipe Noire

super ton poème tu as su avec mérite dire les souffrances de tas de gens exploités pour quelques sous de plus et c’es malheureusement qui existe encore partout dans le monde, un plaisir mon ami de lire tes engagés écrits, merci mes amitiés.

Auteur de Poésie
03/05/2013 16:46Halbran

Halbran
Salut Manu, quel poème et quel poète aussi.
La grandeur de tes sentiments transcende ta belle plume.
Je suis a la fois ému et enchanté.
Mille fois merci.
A bientôt, ami.
J’espère qu’il me reste un Coup de Coeur, sinon je reviendrai, dès que possible.
Guy