Poeme : Mon Coeur

Mon Coeur

Petite fée de ta baguette
Tu m’as donné cette chance
Parfois ma malchance
Mais c’est ma quete

Ne pas juger l’apparence, l’image
L’image que l’on veut donner
Celle, qui ment à chaque page
Celle qui est montage falsifié

Moi je regarde le cœur
Et je donne avec chaleur
Je vois les saveurs interieures
Les tourments et les peurs

Face à mon cœur qui ne triche pas
Ces cœurs étrangers on beau essayer
Ils baissent les armes et se voient tout bas
Ils ne peuvent rien cacher à mon cœur vérité

Cette noblesse là n’est pas chimère
Il n’y a pas de faux semblants
Elle est réelle et sincère
Quitte à créer le tourment

Les mots, les écrits qu’on balance dans le soir
Mais sont ils aussi nobles que mon cœur ?
Bien sur ils sont désirs et saveur parfois horreur
Les mots justes, les vrais sont mon miroir

Le dénit de ce que l’on est réellement
Amène mensonges, peur et doutes
Mon cœur et moi suivons notre route
Car je sais qui je suis réellement

La noblesse du cœur a cette juste force
Qu’elle parle vraie et qu’elle donne
Elle voit quand faux cela sonne
Et voir l’invisible est ma force

Il aime les gens comme ils sont
Monstres aux defauts sataniques
Anges aux valeurs de l’unisson
Il illumine de sa baguette magique

La raison de l’apparence prend souvent
Le pas sur notre triste existance
Je repeterai ces mots eternellement
Ecoutez votre cœur, c’est votre chance

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Coeur

  pe=ti=te=fée=de=ta=ba=guette 8
  tu=mas=don=né=cet=te=chan=ce 8
  par=fois=ma=mal=chan=ce 6
  mais=cest=ma=quete 4

  ne=pas=ju=ger=lap=paren=ce=li=mage 9
  li=ma=ge=que=lon=veut=don=ner 8
  cel=le=qui=ment=à=cha=que=page 8
  cel=le=qui=est=mon=tage=fal=si=fié 9

  moi=je=re=gar=de=le=cœur 7
  et=je=don=ne=a=vec=cha=leur 8
  je=vois=les=sa=veurs=in=te=rieures 8
  les=tour=ments=et=les=peurs 6

  faceà=mon=cœur=qui=ne=tri=che=pas 8
  ces=cœurs=é=tran=gers=on=beau=es=sayer 9
  ils=baissent=les=ar=mes=et=se=voient=tout=bas 10
  ils=ne=peuvent=rien=ca=cher=à=mon=cœur=vé=ri=té 12

  cette=no=bles=se=là=nest=pas=chi=mère 9
  il=ny=a=pas=de=faux=sem=blants 8
  el=le=est=réel=le=et=sin=cère 8
  quit=te=à=créer=le=tour=ment 7

  les=mots=les=é=crits=quon=ba=lance=dans=le=soir 11
  mais=sont=ils=aus=si=nobles=que=mon=cœur 9
  bien=sur=ils=sont=dé=sirs=et=sa=veur=par=fois=hor=reur 13
  les=mots=jus=tes=les=vrais=sont=mon=mi=roir 10

  le=dé=nit=de=ce=que=lon=est=réel=le=ment 11
  amè=ne=men=son=ges=peur=et=doutes 8
  mon=cœur=et=moi=sui=vons=notre=route 8
  car=je=sais=qui=je=suis=réel=le=ment 9

  la=nobles=se=du=cœur=a=cet=te=jus=te=force 11
  quel=le=par=le=vraieet=quel=le=donne 8
  el=le=voit=quand=faux=ce=la=sonne 8
  et=voir=lin=vi=sible=est=ma=force 8

  il=aime=les=gens=com=me=ils=sont 8
  mons=tres=aux=de=fauts=sa=ta=niques 8
  anges=aux=va=leurs=de=lu=nis=son 8
  il=illu=mine=de=sa=ba=guet=te=ma=gique 10

  la=rai=son=de=lap=paren=ce=prend=souvent 9
  le=pas=sur=notre=tris=te=exis=tance 8
  je=re=pe=te=rai=ces=mots=e=ter=nel=le=ment 12
  ecou=tez=votre=cœur=cest=vo=tre=chance 8
 • Phonétique : Mon Coeur

  pətitə fe də ta baɡεtə
  ty ma dɔne sεtə ʃɑ̃sə
  paʁfwa ma malʃɑ̃sə
  mε sε ma kətə

  nə pa ʒyʒe lapaʁɑ̃sə, limaʒə
  limaʒə kə lɔ̃ vø dɔne
  sεllə, ki mɑ̃ a ʃakə paʒə
  sεllə ki ε mɔ̃taʒə falsifje

  mwa ʒə ʁəɡaʁdə lə kœʁ
  e ʒə dɔnə avεk ʃalœʁ
  ʒə vwa lε savœʁz- ɛ̃təʁjəʁə
  lε tuʁmɑ̃z- e lε pœʁ

  fasə a mɔ̃ kœʁ ki nə tʁiʃə pa
  sε kœʁz- etʁɑ̃ʒez- ɔ̃ bo esεje
  il bεse lεz- aʁməz- e sə vwae tu ba
  il nə pəve ʁjɛ̃ kaʃe a mɔ̃ kœʁ veʁite

  sεtə nɔblεsə la nε pa ʃimεʁə
  il ni a pa də fo sɑ̃blɑ̃
  εllə ε ʁeεllə e sɛ̃sεʁə
  kitə a kʁee lə tuʁme

  lε mo, lεz- ekʁi kɔ̃ balɑ̃sə dɑ̃ lə swaʁ
  mε sɔ̃t- ilz- osi nɔblə kə mɔ̃ kœʁ ?
  bjɛ̃ syʁ il sɔ̃ deziʁz- e savœʁ paʁfwaz- ɔʁœʁ
  lε mo ʒystə, lε vʁε sɔ̃ mɔ̃ miʁwaʁ

  lə deni də sə kə lɔ̃n- ε ʁeεllmɑ̃
  amεnə mɑ̃sɔ̃ʒə, pœʁ e dutə
  mɔ̃ kœʁ e mwa sɥivɔ̃ nɔtʁə ʁutə
  kaʁ ʒə sε ki ʒə sɥi ʁeεllmɑ̃

  la nɔblεsə dy kœʁ a sεtə ʒystə fɔʁsə
  kεllə paʁlə vʁε e kεllə dɔnə
  εllə vwa kɑ̃ fo səla sɔnə
  e vwaʁ lɛ̃viziblə ε ma fɔʁsə

  il εmə lε ʒɑ̃ kɔmə il sɔ̃
  mɔ̃stʁəz- o dəfo satanik
  ɑ̃ʒəz- o valœʁ də lynisɔ̃
  il ilyminə də sa baɡεtə maʒikə

  la ʁεzɔ̃ də lapaʁɑ̃sə pʁɑ̃ suvɑ̃
  lə pa syʁ nɔtʁə tʁistə εɡzistɑ̃sə
  ʒə ʁəpətəʁε sε moz- ətεʁnεllmɑ̃
  əkute vɔtʁə kœʁ, sε vɔtʁə ʃɑ̃sə
 • Syllabes Phonétique : Mon Coeur

  pə=ti=tə=fe=də=ta=ba=ɡε=tə 9
  ty=ma=dɔ=ne=sε=tə=ʃɑ̃=sə 8
  paʁ=fwa=ma=mal=ʃɑ̃=sə 6
  mε=sε=ma=kə=tə 5

  nə=pa=ʒy=ʒe=la=pa=ʁɑ̃=sə=li=maʒə 10
  li=ma=ʒə=kə=lɔ̃=vø=dɔ=ne 8
  sεl=lə=ki=mɑ̃=a=ʃa=kə=pa=ʒə 9
  sεl=lə=ki=ε=mɔ̃=ta=ʒə=fal=si=fje 10

  mwa=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lə=kœ=ʁə 8
  e=ʒə=dɔ=nə=a=vεk=ʃa=lœ=ʁə 9
  ʒə=vwa=lε=sa=vœʁ=zɛ̃=tə=ʁj=ə=ʁə 10
  lε=tuʁ=mɑ̃=ze=lε=pœ=ʁə 7

  fa=sə=a=mɔ̃=kœʁ=ki=nə=tʁi=ʃə=pa 10
  sε=kœʁ=ze=tʁɑ̃=ʒe=zɔ̃=bo=e=sε=je 10
  il=bε=se=lε=zaʁmə=ze=sə=vwa=tu=ba 10
  il=nə=pə=ve=ʁjɛ̃=ka=ʃe=a=mɔ̃=kœʁ=ve=ʁi=te 13

  sε=tə=nɔ=blε=sə=la=nε=pa=ʃi=mεʁə 10
  il=ni=a=pa=də=fo=sɑ̃=blɑ̃ 8
  εl=lə=ε=ʁe=εl=lə=e=sɛ̃=sε=ʁə 10
  ki=tə=a=kʁe=e=lə=tuʁ=me 8

  lε=mo=lε=ze=kʁi=kɔ̃=ba=lɑ̃sə=dɑ̃=lə=swaʁ 11
  mε=sɔ̃=til=zo=si=nɔ=blə=kə=mɔ̃=kœʁ 10
  bjɛ̃=syʁ=il=sɔ̃=de=ziʁ=ze=sa=vœʁ=paʁ=fwa=zɔ=ʁœʁ 13
  lε=mo=ʒys=tə=lε=vʁε=sɔ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁ 10

  lə=de=nidə=sə=kə=lɔ̃=nε=ʁe=εl=lmɑ̃ 10
  a=mε=nə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=pœʁ=e=du=tə 10
  mɔ̃=kœʁ=e=mwa=sɥi=vɔ̃=nɔ=tʁə=ʁu=tə 10
  kaʁ=ʒə=sε=ki=ʒə=sɥi=ʁe=εl=lmɑ̃ 9

  la=nɔ=blεsə=dy=kœʁ=a=sε=tə=ʒys=tə=fɔʁsə 11
  kεl=lə=paʁ=lə=vʁε=e=kεl=lə=dɔ=nə 10
  εl=lə=vwa=kɑ̃=fo=sə=la=sɔ=nə 9
  e=vwaʁ=lɛ̃=vi=zi=blə=ε=ma=fɔʁ=sə 10

  il=ε=mə=lε=ʒɑ̃=kɔ=mə=il=sɔ̃ 9
  mɔ̃s=tʁə=zo=də=fo=sa=ta=nik 8
  ɑ̃=ʒə=zo=va=lœ=ʁə=də=ly=ni=sɔ̃ 10
  il=i=ly=minə=də=sa=ba=ɡε=tə=maʒikə 10

  la=ʁε=zɔ̃də=la=pa=ʁɑ̃=sə=pʁɑ̃=su=vɑ̃ 10
  lə=pa=syʁ=nɔ=tʁə=tʁis=tə=εɡ=zis=tɑ̃sə 10
  ʒə=ʁə=pə=tə=ʁε=sε=mozə=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 10
  ə=ku=te=vɔ=tʁə=kœʁ=sε=vɔ=tʁə=ʃɑ̃sə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/05/2011 22:16Nicolyne

voilà une belle vérité!!!!!! très joli poème......

Auteur de Poésie
18/05/2011 15:03Rimailleur

Tout au long de ma vie j’ai rencontré deux coeurs qui ne trichaient pas et puis pour ma souffrance un coeur dont je tombâs amoureux et qui n’était que tricherie. J’aime ce poème, beaucoup.

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/05/2011 09:19

L'écrit contient 261 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mary M'amuse

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs