Poeme : Le Promeneur

Le Promeneur

Comme l’assassin qui revient chaque fois,
Sur les lieux de son crime,
En arrière, je refais chacun de nos pas,
Avant que notre amour ne court à sa ruine.

Désemparé, au milieu des décombres,
Je cherche à comprendre,
Ou je fus laché par ton ombre,
Dans ce voyage du tendre.

Mon baton de pélerin orphelin,
Fais des ronds dans la poussière,
Puisqu’il n’est plus guidé par ta main,
Et tatonne à la recherche des débris d’hier.

Nostalgique, à chacune de mes escales,
Espérant secrètement t’y revoir,
Je cherche à savoir,
Où notre passion s’est fait la malle.

Elle est douloureuse ma traversée en solitaire,
Chaque ville est un naufrage,
Car si les marins affrontent les océans peu sages,
C’est qu’ils savent que quelqu’un attend à l’autre bout de la terre.

Chaque fois que je repose mes bagages,
Des souvenirs, images du temps de prestige,
Mais au moment du départ,
Il n’en reste déjà plus que des vestiges ;

Aucun tropique que je ne redoute,
Sillonner le monde de long en large,
Vivre tous les jours dans la marge,
Juste pour apercevoir ton visage au bout de la route.

Chaque retour aux sources de mon chagrin,
Alourdissant un peu plus mes valises,
Malgré mes détours, aucune surprise,
Plus personne ne m’attends au bout du chemin.

PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Promeneur

  com=me=las=sas=sin=qui=re=vient=cha=que=fois 11
  sur=les=lieux=de=son=cri=me 7
  en=ar=riè=re=je=re=fais=cha=cun=de=nos=pas 12
  avant=que=no=tre=a=mour=ne=court=à=sa=rui=ne 12

  désem=pa=ré=au=mi=lieu=des=dé=com=bres 10
  je=cher=che=à=com=pren=dre 7
  ou=je=fus=la=ché=par=ton=om=bre 9
  dans=ce=voy=a=ge=du=ten=dre 8

  mon=ba=ton=de=pé=le=rin=or=phe=lin 10
  fais=des=ronds=dans=la=pous=si=è=re 9
  puis=quil=nest=plus=gui=dé=par=ta=main 9
  et=ta=tonne=à=la=re=cher=che=des=dé=bris=dhier 12

  nos=tal=gi=que=à=cha=cu=ne=de=mes=es=cales 12
  es=pé=rant=se=crè=te=ment=ty=re=voir 10
  je=cher=che=à=sa=voir 6
  où=no=tre=pas=si=on=sest=fait=la=ma=lle 11

  elleest=dou=lou=reuse=ma=tra=ver=sée=en=so=li=taire 12
  cha=que=vil=le=est=un=nau=fra=ge 9
  car=si=les=ma=rins=af=frontent=les=o=cé=ans=peu=sages 13
  cest=quils=savent=que=quel=quun=at=tend=à=lau=tre=bout=de=la=terre 15

  cha=que=fois=que=je=re=po=se=mes=ba=ga=ges 12
  des=sou=ve=nirs=i=ma=ges=du=temps=de=pres=tige 12
  mais=au=mo=ment=du=dé=part 7
  il=nen=res=te=dé=jà=plus=que=des=ves=ti=ges 12

  au=cun=tro=pi=que=que=je=ne=re=dou=te 11
  sil=lon=ner=le=mon=de=de=long=en=lar=ge 11
  vi=vre=tous=les=jours=dans=la=mar=ge 9
  jus=te=pour=a=perce=voir=ton=vi=sa=geau=bout=de=la=route 14

  cha=que=re=tour=aux=sour=ces=de=mon=cha=grin 11
  alour=dis=sant=un=peu=plus=mes=va=li=ses 10
  mal=gré=mes=dé=tours=au=cu=ne=sur=pri=se 11
  plus=per=son=ne=ne=mat=tends=au=bout=du=che=min 12

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Le Promeneur

  kɔmə lasasɛ̃ ki ʁəvjɛ̃ ʃakə fwa,
  syʁ lε ljø də sɔ̃ kʁimə,
  ɑ̃n- aʁjεʁə, ʒə ʁəfε ʃakœ̃ də no pa,
  avɑ̃ kə nɔtʁə amuʁ nə kuʁ a sa ʁɥinə.

  dezɑ̃paʁe, o miljø dε dekɔ̃bʁə,
  ʒə ʃεʁʃə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  u ʒə fy laʃe paʁ tɔ̃n- ɔ̃bʁə,
  dɑ̃ sə vwajaʒə dy tɑ̃dʁə.

  mɔ̃ batɔ̃ də peləʁɛ̃ ɔʁfəlɛ̃,
  fε dε ʁɔ̃ dɑ̃ la pusjεʁə,
  pɥiskil nε plys ɡide paʁ ta mɛ̃,
  e tatɔnə a la ʁəʃεʁʃə dε debʁi djεʁ.

  nɔstalʒikə, a ʃakynə də mεz- εskalə,
  εspeʁɑ̃ sεkʁεtəmɑ̃ ti ʁəvwaʁ,
  ʒə ʃεʁʃə a savwaʁ,
  u nɔtʁə pasjɔ̃ sε fε la malə.

  εllə ε duluʁøzə ma tʁavεʁse ɑ̃ sɔlitεʁə,
  ʃakə vilə εt- œ̃ nofʁaʒə,
  kaʁ si lε maʁɛ̃z- afʁɔ̃te lεz- ɔseɑ̃ pø saʒə,
  sε kil save kə kεlkœ̃ atɑ̃t- a lotʁə bu də la teʁə.

  ʃakə fwa kə ʒə ʁəpozə mε baɡaʒə,
  dε suvəniʁ, imaʒə dy tɑ̃ də pʁεstiʒə,
  mεz- o mɔmɑ̃ dy depaʁ,
  il nɑ̃ ʁεstə deʒa plys kə dε vεstiʒə,

  okœ̃ tʁɔpikə kə ʒə nə ʁədutə,
  sijɔne lə mɔ̃də də lɔ̃ ɑ̃ laʁʒə,
  vivʁə tus lε ʒuʁ dɑ̃ la maʁʒə,
  ʒystə puʁ apεʁsəvwaʁ tɔ̃ vizaʒə o bu də la ʁutə.

  ʃakə ʁətuʁ o suʁsə- də mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃,
  aluʁdisɑ̃ œ̃ pø plys mε valizə,
  malɡʁe mε detuʁ, okynə syʁpʁizə,
  plys pεʁsɔnə nə matɑ̃z- o bu dy ʃəmɛ̃.

  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : Le Promeneur

  kɔ=mə=la=sa=sɛ̃=kiʁə=vjɛ̃=ʃa=kə=fwa 10
  syʁ=lε=lj=ø=də=sɔ̃=kʁi=mə 8
  ɑ̃=na=ʁjεʁə=ʒəʁə=fε=ʃa=kœ̃=də=no=pa 10
  a=vɑ̃kə=nɔ=tʁəa=muʁ=nə=kuʁ=a=sa=ʁɥinə 10

  de=zɑ̃=pa=ʁe=o=mi=ljø=dε=de=kɔ̃bʁə 10
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 7
  u=ʒə=fy=la=ʃe=paʁ=tɔ̃=nɔ̃=bʁə 9
  dɑ̃=sə=vwa=ja=ʒə=dy=tɑ̃=dʁə 8

  mɔ̃=ba=tɔ̃=də=pe=lə=ʁɛ̃=ɔʁ=fə=lɛ̃ 10
  fε=dε=ʁɔ̃=dɑ̃=la=pu=sj=ε=ʁə 9
  pɥis=kil=nε=plys=ɡi=de=paʁ=ta=mɛ̃ 9
  e=ta=tɔnəa=laʁə=ʃεʁ=ʃə=dε=de=bʁi=djεʁ 10

  nɔs=tal=ʒikə=a=ʃa=ky=nə=də=mε=zεskalə 10
  εs=pe=ʁɑ̃=sε=kʁε=tə=mɑ̃=ti=ʁə=vwaʁ 10
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=a=sa=vwaʁ 6
  u=nɔ=tʁə=pa=sjɔ̃=sε=fε=la=ma=lə 10

  εlləε=du=lu=ʁøzə=ma=tʁa=vεʁ=se=ɑ̃=sɔ=li=tεʁə 12
  ʃa=kə=vi=lə=ε=tœ̃=no=fʁa=ʒə 9
  kaʁ=si=lε=ma=ʁɛ̃=za=fʁɔ̃=te=lε=zɔse=ɑ̃=pøsaʒə 12
  sε=kil=sa=ve=kə=kεl=kœ̃=a=tɑ̃=ta=lotʁə=bu=də=la=te=ʁə 16

  ʃakə=fwa=kə=ʒə=ʁə=po=zə=mε=ba=ɡaʒə 10
  dε=suvə=niʁ=i=ma=ʒə=dy=tɑ̃=də=pʁεstiʒə 10
  mε=zo=mɔ=mɑ̃=dy=de=paʁ 7
  il=nɑ̃=ʁεstə=de=ʒa=plys=kə=dε=vεs=tiʒə 10

  o=kœ̃=tʁɔ=pi=kə=kə=ʒə=nə=ʁə=dutə 10
  si=jɔ=ne=lə=mɔ̃=də=də=lɔ̃=ɑ̃=laʁʒə 10
  vi=vʁə=tus=lε=ʒuʁ=dɑ̃=la=ma=ʁʒə 9
  ʒys=tə=puʁ=a=pεʁsə=vwaʁ=tɔ̃=vi=za=ʒəo=bu=də=la=ʁutə 14

  ʃa=kə=ʁə=tuʁ=o=suʁsə=də=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  a=luʁ=di=sɑ̃=œ̃=pø=plys=mε=va=lizə 10
  mal=ɡʁe=mε=de=tuʁ=o=ky=nə=syʁ=pʁizə 10
  plys=pεʁ=sɔnə=nə=ma=tɑ̃=zo=bu=dy=ʃə=mɛ̃ 11

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/12/2012 22:59Eden33

un jour, sans y être préparé, un nouveau visage se dessinera .... je te le souhaite ...
bel écrit
amitiés

Auteur de Poésie
12/12/2012 07:47Glaze

...juste magnifique...
Je te souhaite juste beaucoup de courage , c’est tout ce que je peux faire 🙂
Amitié
Glaze

Auteur de Poésie
12/12/2012 09:38Daniel

Un bel écrit à la recherche de l’amour perdu....Mais un jour tu déposeras tes valises pour un coeur qui t’attend..
Amitié...Daniel....

Auteur de Poésie
12/12/2012 16:48Loup Gris

Un poème tout bonnement superbe, dommage que j’aie épuisé mon coup de coeur, cela en valait certes un! Ne le cherche pas l’amour, il viendra à toi quand tu ne t’y attendras plus! Amitiés, Loup.

Auteur de Poésie
12/12/2012 17:55Huangdi

Superbe, comme avant 😉
Joyeuses fêtes à toi

9/10 à cause du rythme seulement, mais les mots font rêver et le sujet est touchant.