Univers de poésie d'un auteur

Poème:Les Saisons D’alice

Le Poème

Je te regarde subrepticement, avec mes yeux couleur d’enfant
Repeindre précautionneusement les joyeuses fleurs des champs
Tu écoutes dans ton mp3 la cinquième symphonie du vent
Pendant que je retourne doucement le sablier du temps

Le soleil fait frissonner la lumière dans des éclats de poussière
Les aiguilles du réverbère indique qu’il est midi depuis hier
Des coquelicots géants se trémoussent près de la frontière
Un soldat de plomb sort de la malle et marche d’un pas fier

Je chinoise ton ombre dans l’ entrefilet innocent de mes volets blancs
Pendant qu’avec ton filet à papillons tu pêches des poissons volants
Tu joues au dames avec des étoiles sur l’échiquier du firmament
Pendant que je retourne les tarots, découvrant ainsi le présent

La pluie est joyeuse, elle abaisse la lumière sur l’écran du jour
Une aiguille craque et l’horloge s’allume sur une musique de Gainsbourg
Des chats-huants se moquent des accords joués par le dernier troubadour
Un policier de plastique verbalise une dealeuse de grand amour

Je grignote les images oniriques s’échappant de tes rêves
Pendant que tu nourris les cèdres bleus d’une onctueuse sève
Tu observes les bouteilles sans message échouées sur la grêve
Pendant que le journal de mon visage m’informent des dernières brèves

La neige est heureuse, elle a réussi à blanchir généreusement le noir
Des bûches se sèchent dans la cheminée après avoir sauté du plongeoir
Des gouttes d’encre sur le grimoire écrivent une jolie petite histoire
Pour que tu dormes debout face au sinistre et dangereux miroir
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Les Saisons D’aliceje=te=re=gar=de=su=brep=tice=ment=a=vec=mes=y=eux=cou=leur=den=fant 18
re=pein=dre=pré=cau=ti=on=neu=se=ment=les=joyeu=ses=fleurs=des=champs 16
tu=é=cou=tes=dans=ton=m=p=trois=la=cin=quiè=me=sym=pho=nie=du=vent 18
pen=dant=que=je=re=tour=ne=dou=ce=ment=le=sa=bli=er=du=temps 16

le=so=leil=fait=fris=son=ner=la=lu=miè=re=dans=des=é=clats=de=pous=sière 18
les=ai=guilles=du=ré=ver=bè=re=in=di=que=quil=est=mi=di=de=puis=hier 18
des=co=que=li=cots=gé=ants=se=tré=mous=sent=près=de=la=fron=ti=è=re 18
un=sol=dat=de=plomb=sort=de=la=mal=le=et=mar=che=dun=pas=fi=er 17

je=chi=noise=ton=om=bre=dans=len=tre=fi=let=in=no=cent=de=mes=vo=lets=blancs 19
pen=dant=qua=vec=ton=fi=let=à=pa=pillons=tu=pê=ches=des=pois=sons=vo=lants 18
tu=joues=au=da=mes=a=vec=des=é=toi=les=sur=lé=chi=quier=du=fir=mament 18
pen=dant=que=je=re=tour=ne=les=ta=rots=dé=cou=vrant=ain=si=le=pré=sent 18

la=pluie=est=joyeuse=el=le=a=bais=se=la=lu=miè=re=sur=lé=cran=du=jour 18
uneai=guille=cra=que=et=lhor=lo=ge=sal=lu=me=sur=u=ne=mu=si=que=de=gains=bourg 20
des=chats=huants=se=mo=quent=des=ac=cords=joués=par=le=der=ni=er=trou=ba=dour 18
un=po=li=cier=de=plas=ti=que=ver=ba=liseu=ne=dea=leu=se=de=grand=a=mour 19

je=gri=gno=te=les=i=ma=ges=o=ni=ri=ques=sé=chap=pant=de=tes=rêves 18
pen=dant=que=tu=nour=ris=les=cè=dres=bleus=du=ne=onc=tu=eu=se=sè=ve 18
tu=ob=ser=ves=les=bou=tei=lles=sans=mes=sa=ge=é=chouées=sur=la=grê=ve 18
pen=dant=que=le=jour=nal=de=mon=vi=sage=min=for=ment=des=der=niè=res=brèves 18

la=neigeest=heu=reu=se=el=le=a=réus=si=à=blan=chir=gé=né=reu=se=ment=le=noir 20
des=bû=ches=se=sèchent=dans=la=che=mi=née=a=près=a=voir=sau=té=du=plon=geoir 19
des=gout=tes=dencre=sur=le=gri=moi=reé=cri=vent=u=ne=jo=lie=pe=ti=te=his=toire 20
pour=que=tu=dormes=de=bout=fa=ce=au=si=nis=tre=et=dan=ge=reux=mi=roir 18
Phonétique : Les Saisons D’aliceʒə tə ʁəɡaʁdə sybʁεptisəmɑ̃, avεk mεz- iø kulœʁ dɑ̃fɑ̃
ʁəpɛ̃dʁə pʁekosjɔnøzəmɑ̃ lε ʒwajøzə flœʁ dε ʃɑ̃
ty ekutə dɑ̃ tɔ̃ εm pe tʁwa la sɛ̃kjεmə sɛ̃fɔni dy vɑ̃
pɑ̃dɑ̃ kə ʒə ʁətuʁnə dusəmɑ̃ lə sablje dy tɑ̃

lə sɔlεj fε fʁisɔne la lymjεʁə dɑ̃ dεz- ekla də pusjεʁə
lεz- εɡɥjə dy ʁevεʁbεʁə ɛ̃dikə kil ε midi dəpɥiz- jεʁ
dε kɔkəliko ʒeɑ̃ sə tʁemuse pʁε də la fʁɔ̃tjεʁə
œ̃ sɔlda də plɔ̃ sɔʁ də la malə e maʁʃə dœ̃ pa fje

ʒə ʃinwazə tɔ̃n- ɔ̃bʁə dɑ̃ lɑ̃tʁəfilε inɔse də mε vɔlε blɑ̃
pɑ̃dɑ̃ kavεk tɔ̃ filε a papijɔ̃ ty pεʃə dε pwasɔ̃ vɔlɑ̃
ty ʒuz- o daməz- avεk dεz- etwalə syʁ leʃikje dy fiʁmame
pɑ̃dɑ̃ kə ʒə ʁətuʁnə lε taʁo, dekuvʁɑ̃ ɛ̃si lə pʁezɑ̃

la plɥi ε ʒwajøzə, εllə abεsə la lymjεʁə syʁ lekʁɑ̃ dy ʒuʁ
ynə εɡɥjə kʁakə e lɔʁlɔʒə salymə syʁ ynə myzikə də ɡɛ̃zbuʁɡ
dε ʃaz- ɥɑ̃ sə mɔke dεz- akɔʁd ʒue paʁ lə dεʁnje tʁubaduʁ
œ̃ pɔlisje də plastikə vεʁbalizə ynə dəaløzə də ɡʁɑ̃t- amuʁ

ʒə ɡʁiɲɔtə lεz- imaʒəz- ɔniʁik seʃapɑ̃ də tε ʁεvə
pɑ̃dɑ̃ kə ty nuʁʁi lε sεdʁə- bløs dynə ɔ̃ktɥøzə sεvə
ty ɔpsεʁvə- lε butεjə sɑ̃ mesaʒə eʃue syʁ la ɡʁεvə
pɑ̃dɑ̃ kə lə ʒuʁnal də mɔ̃ vizaʒə mɛ̃fɔʁme dε dεʁnjεʁə bʁεvə

la nεʒə ε œʁøzə, εllə a ʁeysi a blɑ̃ʃiʁ ʒeneʁøzəmɑ̃ lə nwaʁ
dε byʃə sə sεʃe dɑ̃ la ʃəmine apʁεz- avwaʁ sote dy plɔ̃ʒwaʁ
dε ɡutə dɑ̃kʁə syʁ lə ɡʁimwaʁə ekʁive ynə ʒɔli pətitə istwaʁə
puʁ kə ty dɔʁmə- dəbu fasə o sinistʁə e dɑ̃ʒəʁø miʁwaʁ
Syllabes Phonétique : Les Saisons D’aliceʒə=tə=ʁə=ɡaʁdə=sy=bʁεp=ti=sə=mɑ̃=a=vεk=mε=zi=ø=ku=lœʁ=dɑ̃=fɑ̃ 18
ʁə=pɛ̃=dʁə=pʁe=ko=sj=ɔ=nø=zə=mɑ̃=lε=ʒwa=jø=zə=flœ=ʁə=dε=ʃɑ̃ 18
ty=e=ku=tə=dɑ̃=tɔ̃=εm=pe=tʁwa=la=sɛ̃=kjε=mə=sɛ̃=fɔ=ni=dy=vɑ̃ 18
pɑ̃=dɑ̃=kə=ʒə=ʁə=tuʁ=nə=du=sə=mɑ̃=lə=sa=blj=e=dy=tɑ̃ 16

lə=sɔ=lεj=fε=fʁi=sɔ=ne=la=ly=mjε=ʁə=dɑ̃=dε=ze=kla=də=pu=sjεʁə 18
lε=zεɡ=ɥjə=dy=ʁe=vεʁ=bε=ʁə=ɛ̃=di=kə=kil=ε=mi=di=dəp=ɥi=zjεʁ 18
dε=kɔ=kə=li=ko=ʒe=ɑ̃=sə=tʁe=mu=se=pʁε=də=la=fʁɔ̃=tj=ε=ʁə 18
œ̃=sɔl=da=də=plɔ̃=sɔʁ=də=la=ma=lə=e=maʁ=ʃə=dœ̃=pa=fj=e 17

ʒə=ʃi=nwazə=tɔ̃=nɔ̃=bʁə=dɑ̃=lɑ̃=tʁə=fi=lε=i=nɔ=se=də=mε=vɔ=lε=blɑ̃ 19
pɑ̃=dɑ̃=ka=vεk=tɔ̃=fi=lε=a=pa=pi=jɔ̃=ty=pεʃə=dε=pwa=sɔ̃=vɔ=lɑ̃ 18
ty=ʒu=zo=damə=za=vεk=dε=ze=twa=lə=syʁ=le=ʃi=kje=dy=fiʁ=ma=me 18
pɑ̃=dɑ̃=kə=ʒə=ʁə=tuʁ=nə=lε=ta=ʁo=de=ku=vʁɑ̃=ɛ̃=si=lə=pʁe=zɑ̃ 18

la=plɥi=ε=ʒwa=jøzə=εl=ləa=bε=sə=la=ly=mjε=ʁə=syʁ=le=kʁɑ̃=dy=ʒuʁ 18
ynəεɡ=ɥjə=kʁa=kə=e=lɔʁ=lɔ=ʒə=sa=ly=mə=syʁ=y=nə=my=zi=kə=də=ɡɛ̃z=buʁɡ 20
dε=ʃaz=ɥɑ̃=sə=mɔ=ke=dε=za=kɔʁd=ʒu=e=paʁ=lə=dεʁ=nje=tʁu=ba=duʁ 18
œ̃=pɔ=li=sje=də=plas=tikə=vεʁ=ba=li=zəy=nə=də=a=lø=zə=də=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 20

ʒə=ɡʁi=ɲɔ=tə=lε=zi=ma=ʒə=zɔ=ni=ʁik=se=ʃa=pɑ̃=də=tε=ʁε=və 18
pɑ̃=dɑ̃=kə=ty=nuʁ=ʁi=lε=sε=dʁə=bløs=dy=nə=ɔ̃k=tɥ=ø=zə=sε=və 18
ty=ɔp=sεʁ=və=lε=bu=tε=jə=sɑ̃=me=sa=ʒə=e=ʃu=e=syʁ=la=ɡʁεvə 18
pɑ̃=dɑ̃kə=lə=ʒuʁ=nal=də=mɔ̃=vi=za=ʒə=mɛ̃=fɔʁ=me=dε=dεʁ=njε=ʁə=bʁεvə 18

la=nεʒəε=œ=ʁø=zə=εl=lə=a=ʁe=y=si=a=blɑ̃=ʃiʁ=ʒe=ne=ʁø=zə=mɑ̃=lə=nwaʁ 21
dε=byʃə=sə=sε=ʃe=dɑ̃=la=ʃə=mi=ne=a=pʁε=za=vwaʁ=so=te=dy=plɔ̃=ʒwaʁ 19
dε=ɡutə=dɑ̃=kʁə=syʁ=lə=ɡʁi=mwa=ʁəe=kʁi=ve=y=nə=ʒɔ=li=pə=ti=tə=is=twaʁə 20
puʁkə=ty=dɔʁ=mə=də=bu=fa=sə=o=si=nis=tʁə=e=dɑ̃=ʒə=ʁø=mi=ʁwaʁ 18

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/09/2011 23:03Tulipe Noire

joli ce poème écrit à la maniére du grand poète LOUIS ARAGON,du surréalisme en chair et en os je l’ai relu plusieurs fois, 😉 magnifique.

Auteur de Poésie
21/09/2011 00:20Gaéli

Wow! Quel était la musique de Gainsbourg? Je t’aime moi non plus.... (rires)
De beles saisons pour la chanceuse Alice...

Auteur de Poésie
21/09/2011 07:43Solfege34

joli poème

Auteur de Poésie
21/09/2011 11:05Papillon11

merci à vous quatre pour vos commentaires
très touché
belle journée
alain

Auteur de Poésie
21/09/2011 15:36Marcel42

Du Papillon pur jus qui se brule les ailes entre amour et nostalgie pendant que le temps s’enfuit trop vite.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
20/04/2012 18:20Lemmiath

Un poème à relever le temps et faire rêver.

Auteur de Poésie
21/04/2012 09:10Papillon11

Bonjour
Lemiath et Lucky un grand merci à vous deux
touché évidemment
bon week end
alain

Poème - Sans Thème -
Du 20/09/2011 20:40

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.