Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Encore Et Tjrs Jusqu’À La Mort De Ma Conscience…

Poème Amour
Publié le 15/09/2002 00:00

L'écrit contient 287 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Philia Thalès

Encore Et Tjrs Jusqu’À La Mort De Ma Conscience…

LE soir, mes pensées s’évadent, en général vers un chemin qui mène aux portes du désirs, de l’inaccessible, de l’insatisfaction, une sorte d’ante-rêve éveillé et conscient, une prise de conscience de ce que je voudrais faire mais qui ne m’est impossible de réaliser au moment où j’en ai envie…
Il me plairait de re voir, de te regarder sans que tu me vois, détailler tes expressions simple sans moi pour te déranger, ton calme et ta concentration… K’aimerai te voir sans que tu le aches, rester orès de toi et te caresser de douceurs qui se déposeraient sur ton corps sous l’aspect d’un léger souffle afin que ma présence te soit voilée ! J’aiemrai être là et sachant que tu dois bosser, ne pas te perturber. . je veux t’entourrer de mon amour N.
(… )
T’apporter ma présence et je l’espère du bien-être, même si je sais que le travail et tes futures activités t’apporteront tout le bonheur que tu peux espérer de cette vie. . te sentir exister et accompli réellement de cette façon…
Quelle dommage que je ne sois pas cette matière qui te fascine et qui te prédestine à ce que tu deviendras, que je joue un rôle dans ce que tu as été pour te voir évoluer… une matière dès lors que tu regarderas et envers laquelle tu auras consacrer bcp de ton temps dans ta vie étudiante, sur laquelle tu te seras concentrer pour t’enthousiasmer du savoir qu’elle t’apportera, me lire afin d’apprendre à me comprendre de façon plus approfondi, et ca de jour en jour… je t’aime tant…
Au bleu éclatant à mes yeux
 • Pieds Hyphénique: Encore Et Tjrs Jusqu’À La Mort De Ma Conscience…

  le=soir=mes=pen=sées=sé=va=dent=en=gé=né=ral=vers=un=che=min=qui=mè=ne=aux=por=tes=du=dé=sirs=de=li=nac=ces=si=ble=de=lin=sa=tis=fac=ti=on=u=ne=sor=te=dan=te=rê=ve=é=veillé=et=cons=cient=u=ne=pri=se=de=cons=cien=ce=de=ce=que=je=vou=drais=fai=re=mais=qui=ne=mest=im=pos=si=ble=de=ré=a=li=ser=au=mo=ment=où=jen=ai=en=vie 88
  il=me=plai=rait=de=re=voir=de=te=re=gar=der=sans=que=tu=me=vois=dé=tailler=tes=ex=pres=sions=simple=sans=moi=pour=te=dé=ran=ger=ton=cal=meet=ta=con=cen=tra=tion=kai=me=rai=te=voir=sans=que=tu=le=a=ches=res=ter=o=rès=de=toi=et=te=ca=res=ser=de=dou=ceurs=qui=se=dé=po=se=raient=sur=ton=corps=sous=las=pect=dun=lé=ger=souf=fle=a=fin=que=ma=pré=sen=ce=te=soit=voi=lée=jaiem=rai=ê=tre=là=et=sa=chant=que=tu=dois=bos=ser=ne=pas=te=per=tur=ber=je=veux=ten=tour=rer=de=mon=a=mour=n 121
  1
  tap=por=ter=ma=pré=sen=ce=et=je=les=pè=re=du=bien=ê=tre=mê=me=si=je=sais=que=le=tra=vail=et=tes=fu=tu=res=ac=ti=vi=tés=tap=por=te=ront=tout=le=bon=heur=que=tu=peux=es=pé=rer=de=cet=te=vie=te=sen=tir=exis=ter=et=ac=com=pli=réel=le=ment=de=cet=te=fa=çon 69
  quel=le=dom=mage=que=je=ne=sois=pas=cet=te=ma=tiè=re=qui=te=fas=ci=neet=qui=te=pré=des=ti=ne=à=ce=que=tu=de=vien=dras=que=je=joue=un=rô=le=dans=ce=que=tu=as=é=té=pour=te=voir=é=vo=luer=u=ne=ma=tiè=re=dès=lors=que=tu=re=gar=de=ras=et=en=vers=la=quel=le=tu=au=ras=con=sa=crer=b=c=p=de=ton=temps=dans=ta=vie=é=tu=dian=te=sur=la=quel=le=tu=te=se=ras=con=cen=trer=pour=ten=thou=sias=mer=du=sa=voir=quel=le=tap=por=te=ra=me=li=re=a=fin=dap=pren=dre=à=me=com=pren=dre=de=fa=çon=plus=ap=pro=fon=di=et=ca=de=jour=en=jour=je=tai=me=tant 145
  au=bleu=é=cla=tant=à=mes=y=eux 9
 • Phonétique : Encore Et Tjrs Jusqu’À La Mort De Ma Conscience…

  lə swaʁ, mε pɑ̃se sevade, ɑ̃ ʒeneʁal vεʁz- œ̃ ʃəmɛ̃ ki mεnə o pɔʁtə- dy deziʁ, də linaksesiblə, də lɛ̃satisfaksjɔ̃, ynə sɔʁtə dɑ̃tə ʁεvə evεje e kɔ̃sjɑ̃, ynə pʁizə də kɔ̃sjɑ̃sə də sə kə ʒə vudʁε fεʁə mε ki nə mεt- ɛ̃pɔsiblə də ʁealize o mɔmɑ̃ u ʒɑ̃n- ε ɑ̃vi…
  il mə plεʁε də ʁə vwaʁ, də tə ʁəɡaʁde sɑ̃ kə ty mə vwa, detaje tεz- εkspʁesjɔ̃ sɛ̃plə sɑ̃ mwa puʁ tə deʁɑ̃ʒe, tɔ̃ kalmə e ta kɔ̃sɑ̃tʁasjɔ̃… kεməʁε tə vwaʁ sɑ̃ kə ty lə aʃə, ʁεste ɔʁε də twa e tə kaʁese də dusœʁ ki sə depozəʁε syʁ tɔ̃ kɔʁ su laspε dœ̃ leʒe suflə afɛ̃ kə ma pʁezɑ̃sə tə swa vwale ! ʒεεmʁε εtʁə la e saʃɑ̃ kə ty dwa bɔse, nə pa tə pεʁtyʁbe. ʒə vø tɑ̃tuʁʁe də mɔ̃n- amuʁ εn.
  (… )
  tapɔʁte ma pʁezɑ̃sə e ʒə lεspεʁə dy bjɛ̃ εtʁə, mεmə si ʒə sε kə lə tʁavaj e tε fytyʁəz- aktivite tapɔʁtəʁɔ̃ tu lə bɔnœʁ kə ty pøz- εspeʁe də sεtə vi. tə sɑ̃tiʁ εɡziste e akɔ̃pli ʁeεllmɑ̃ də sεtə fasɔ̃…
  kεllə dɔmaʒə kə ʒə nə swa pa sεtə matjεʁə ki tə fasinə e ki tə pʁedεstinə a sə kə ty dəvjɛ̃dʁa, kə ʒə ʒu œ̃ ʁolə dɑ̃ sə kə ty a ete puʁ tə vwaʁ evɔlɥe… ynə matjεʁə dε lɔʁ kə ty ʁəɡaʁdəʁaz- e ɑ̃vεʁ lakεllə ty oʁa kɔ̃sakʁe be se pe də tɔ̃ tɑ̃ dɑ̃ ta vi etydjɑ̃tə, syʁ lakεllə ty tə səʁa kɔ̃sɑ̃tʁe puʁ tɑ̃tuzjasme dy savwaʁ kεllə tapɔʁtəʁa, mə liʁə afɛ̃ dapʁɑ̃dʁə a mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə də fasɔ̃ plysz- apʁɔfɔ̃di, e ka də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ… ʒə tεmə tɑ̃…
  o blø eklatɑ̃ a mεz- iø
 • Pieds Phonétique : Encore Et Tjrs Jusqu’À La Mort De Ma Conscience…

  lə=swaʁ=mε=pɑ̃=se=se=va=de=ɑ̃=ʒe=ne=ʁal=vεʁ=zœ̃=ʃə=mɛ̃=ki=mε=nə=o=pɔʁ=tə=dy=de=ziʁ=də=li=nak=se=si=blə=də=lɛ̃=sa=tis=fak=sjɔ̃=y=nə=sɔʁ=tə=dɑ̃=tə=ʁε=və=e=vε=je=e=kɔ̃=sjɑ̃=y=nə=pʁi=zə=də=kɔ̃=sjɑ̃=sə=də=sə=kə=ʒə=vu=dʁε=fε=ʁə=mε=ki=nə=mε=tɛ̃=pɔ=si=blə=də=ʁe=a=li=ze=o=mɔ=mɑ̃=u=ʒɑ̃=nε=ɑ̃=vi 88
  il=mə=plε=ʁεdə=ʁə=vwaʁ=də=tə=ʁə=ɡaʁ=de=sɑ̃=kə=ty=mə=vwa=de=ta=je=tε=zεk=spʁe=sjɔ̃=sɛ̃=plə=sɑ̃=mwa=puʁ=tə=de=ʁɑ̃=ʒe=tɔ̃=kal=məe=ta=kɔ̃=sɑ̃=tʁa=sjɔ̃=kε=mə=ʁε=tə=vwaʁ=sɑ̃=kə=ty=lə=a=ʃə=ʁεs=te=ɔ=ʁε=də=twa=e=tə=ka=ʁe=se=də=du=sœʁ=ki=sə=de=po=zə=ʁε=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=su=las=pε=dœ̃=le=ʒe=su=flə=a=fɛ̃=kə=ma=pʁe=zɑ̃=sə=tə=swa=vwa=le=ʒε=εm=ʁε=ε=tʁə=la=e=sa=ʃɑ̃=kə=ty=dwa=bɔ=se=nə=pa=tə=pεʁ=tyʁ=be=ʒə=vø=tɑ̃=tuʁ=ʁe=də=mɔ̃=na=muʁ=εn 123
  1
  ta=pɔʁ=te=ma=pʁe=zɑ̃=sə=e=ʒə=lεs=pε=ʁə=dy=bj=ɛ̃=ε=tʁə=mε=mə=si=ʒə=sε=kə=lə=tʁa=vaj=e=tε=fy=ty=ʁə=zak=ti=vi=te=ta=pɔʁ=tə=ʁɔ̃=tu=lə=bɔ=nœ=ʁə=kə=ty=pø=zεs=pe=ʁe=də=sε=tə=vi=tə=sɑ̃=tiʁ=εɡ=zis=te=e=a=kɔ̃=pli=ʁe=εl=lmɑ̃=də=sε=tə=fa=sɔ̃ 72
  kεllə=dɔ=maʒə=kə=ʒə=nə=swa=pa=sε=tə=ma=tjε=ʁə=ki=tə=fa=si=nəe=ki=tə=pʁe=dεs=ti=nə=a=sə=kə=ty=də=vjɛ̃=dʁa=kə=ʒə=ʒu=œ̃=ʁo=lə=dɑ̃=sə=kə=ty=a=e=te=puʁ=tə=vwaʁ=e=vɔl=ɥe=y=nə=ma=tjε=ʁə=dε=lɔʁ=kə=ty=ʁə=ɡaʁ=də=ʁa=ze=ɑ̃=vεʁ=la=kεl=lə=ty=o=ʁa=kɔ̃=sa=kʁe=be=se=pe=də=tɔ̃=tɑ̃=dɑ̃=ta=vi=e=ty=djɑ̃=tə=syʁ=la=kεl=lə=ty=tə=sə=ʁa=kɔ̃=sɑ̃=tʁe=puʁ=tɑ̃=tu=zjas=me=dy=sa=vwaʁ=kεl=lə=ta=pɔʁ=tə=ʁa=mə=li=ʁə=a=fɛ̃=da=pʁɑ̃=dʁə=a=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=də=fa=sɔ̃=plys=za=pʁɔ=fɔ̃=di=e=ka=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ=ʒə=tε=mə=tɑ̃ 144
  o=blø=e=kla=tɑ̃=a=mε=zi=ø 9

PostScriptum

Le pardon offre cette inestimable chance d’oublier et de continuer…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.