Poeme : Une De Ses Victimes

Une De Ses Victimes

Le passé te rend faible et une de ses proies
Il sera si malin, si tu le laisses faire
Et enfreint ses injustes lois à sa manière
Son ombre te suit et te traque où que tu sois.

Le temps se moque de toi et te sous-estime
Le passé te rend faible et une de ses proies
Et qu’il, dans les replis des ténèbres, te noie
Méfie-toi ! Il voudra t’entraîner dans l’abîme.

Le passé te trahira si tu le permets,
Et te trompera une fois et mille fois
Le passé te rend faible et une de ses proies
Il te suivra et ne te quittera jamais.

C’est envoûtant, si tu le traites avec foi !
Ne cède pas à sa volonté et boutade
Et si tu ne réussis pas dans sa pléiade,
Le passé te rend faible et une de ses proies.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une De Ses Victimes

  le=pas=sé=te=rend=faible=et=u=ne=de=ses=proies 12
  il=se=ra=si=ma=lin=si=tu=le=lais=ses=faire 12
  et=en=freint=ses=in=jus=tes=lois=à=sa=ma=nière 12
  son=ombre=te=suit=et=te=tra=que=où=que=tu=sois 12

  le=temps=se=mo=que=de=toi=et=te=sous=es=time 12
  le=pas=sé=te=rend=faible=et=u=ne=de=ses=proies 12
  et=quil=dans=les=re=plis=des=té=nè=bres=te=noie 12
  mé=fie=toi=il=vou=dra=ten=traî=ner=dans=la=bîme 12

  le=pas=sé=te=tra=hi=ra=si=tu=le=per=mets 12
  et=te=trom=pe=ra=u=ne=fois=et=mil=le=fois 12
  le=pas=sé=te=rend=faible=et=u=ne=de=ses=proies 12
  il=te=sui=vra=et=ne=te=quit=te=ra=ja=mais 12

  cest=en=voû=tant=si=tu=le=trai=tes=a=vec=foi 12
  ne=cè=de=pas=à=sa=vo=lon=té=et=bou=tade 12
  et=si=tu=ne=réus=sis=pas=dans=sa=pléi=a=de 12
  le=pas=sé=te=rend=faible=et=u=ne=de=ses=proies 12
 • Phonétique : Une De Ses Victimes

  lə pase tə ʁɑ̃ fεblə e ynə də sε pʁwa
  il səʁa si malɛ̃, si ty lə lεsə fεʁə
  e ɑ̃fʁɛ̃ sεz- ɛ̃ʒystə lwaz- a sa manjεʁə
  sɔ̃n- ɔ̃bʁə tə sɥi e tə tʁakə u kə ty swa.

  lə tɑ̃ sə mɔkə də twa e tə suz- εstimə
  lə pase tə ʁɑ̃ fεblə e ynə də sε pʁwa
  e kil, dɑ̃ lε ʁəpli dε tenεbʁə, tə nwa
  mefi twa ! il vudʁa tɑ̃tʁεne dɑ̃ labimə.

  lə pase tə tʁaiʁa si ty lə pεʁmε,
  e tə tʁɔ̃pəʁa ynə fwaz- e milə fwa
  lə pase tə ʁɑ̃ fεblə e ynə də sε pʁwa
  il tə sɥivʁa e nə tə kitəʁa ʒamε.

  sεt- ɑ̃vutɑ̃, si ty lə tʁεtəz- avεk fwa !
  nə sεdə pa a sa vɔlɔ̃te e butadə
  e si ty nə ʁeysi pa dɑ̃ sa plejadə,
  lə pase tə ʁɑ̃ fεblə e ynə də sε pʁwa.
 • Syllabes Phonétique : Une De Ses Victimes

  lə=pa=se=tə=ʁɑ̃=fεblə=e=y=nə=də=sε=pʁwa 12
  il=sə=ʁa=si=ma=lɛ̃=si=ty=lə=lε=sə=fεʁə 12
  e=ɑ̃=fʁɛ̃=sε=zɛ̃=ʒys=tə=lwa=za=sa=ma=njεʁə 12
  sɔ̃=nɔ̃bʁə=tə=sɥi=e=tə=tʁa=kə=u=kə=ty=swa 12

  lə=tɑ̃=sə=mɔ=kə=də=twa=e=tə=su=zεs=timə 12
  lə=pa=se=tə=ʁɑ̃=fεblə=e=y=nə=də=sε=pʁwa 12
  e=kil=dɑ̃=lε=ʁə=pli=dε=te=nε=bʁə=tə=nwa 12
  me=fi=twa=il=vu=dʁa=tɑ̃=tʁε=ne=dɑ̃=la=bimə 12

  lə=pa=se=tə=tʁa=i=ʁa=si=ty=lə=pεʁ=mε 12
  e=tə=tʁɔ̃=pə=ʁa=y=nə=fwa=ze=mi=lə=fwa 12
  lə=pa=se=tə=ʁɑ̃=fεblə=e=y=nə=də=sε=pʁwa 12
  il=tə=sɥi=vʁa=e=nə=tə=ki=tə=ʁa=ʒa=mε 12

  sε=tɑ̃=vu=tɑ̃=si=ty=lə=tʁε=tə=za=vεk=fwa 12
  nə=sε=də=pa=a=sa=vɔ=lɔ̃=te=e=bu=tadə 12
  e=si=ty=nə=ʁe=y=si=pa=dɑ̃=sa=ple=jadə 12
  lə=pa=se=tə=ʁɑ̃=fεblə=e=y=nə=də=sε=pʁwa 12

Historique des Modifications

08/08/2022 10:48
06/08/2022 17:06
06/08/2022 16:58
06/08/2022 15:05

Récompense

1
2
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2022 17:23Guy

le passé donne sois du bonheur sois des remords,

👍
Auteur de Poésie
06/08/2022 22:30Printemps

Le passé détient vraiment des témoignages de notre vie qu’il faut parfois oublier et seules les bonnes expériences et celles qui nous ont appris quelque chose de bien doivent rester présentes dans nos pensées. Merci du partage, Saber Lahmidi, avec un coup de cœur poétique!