Chanson : La Porte S’est Fermé

La Porte S’est Fermé

Il y a deux semaines,
Tu étais encore là,
Et je me voyais sur scène,
Chantant pour toi,
J’ai casser mon cœur,
Pour ne plus avoir peur,
Pour ne plus t’aimer,
Et pour ne plus aimer…

Tout était si beau,
Quand on se chuchotait des mots,
Je ne pensais pas que tes sentiments deviendrait faux,
Tu as asséné à mon cœur un coup de faux,
Dans ton cœur j’étais devenu en trop,
Je mettrais mon corps en l’air et mon âme à l’eau,
Et dit moi qu’as-tu fait de cette anneau ?
Que j’ai glisser à ton doigt en cadeau…

REF : La porte s’est fermé,
(Quitte mon cœur,
Tu n’es pas l’âme sœur) ,
Je croyais que jusqu’au bout de ma vie tu m’aurais suivit,
Tu as éxhilé mon cœur ailleurs,
Moi qui t’avais promis tant de bonheur,
(Je ne vois plus d’avenir entre nous,
C’est finit, je ne ressens plus rien un point c’est tout. )

La porte s’est fermé,
La clef est perdu,
Et la serrure cassé,
Tant de chose derrière ont disparus,
Et encore hier dans mon cœur cette perte,
Cette porte était encore ouverte,
Mais cette homme l’a claqué,
Mais encore un peu de lumière qui puisse la traverser.

On s’était promis de s’aimer pour toujours,
Et de s’offrir le plus bel amour,
De passer ensemble chaque jour,
A tout ces avertissements j’ai été sourd,
J’ai le châtiment d’un cœur lourd,
Ces souvenirs quand on faisait des tours,
Pour échapper à l’amour il faut que je cours,
Moi qui te voulais une vie de velours.

REF X 1

Des fois encore aujourd’hui je pleur,
Mais sa n’est rien face à ma douleur,
Je fait coulé toute ma souffrance,
Goutte à goutte mais sa n’a plus aucun sens,
Et j’ai tant mal au cœur,
L’avenir me fait tellement peur,
Toute cette vie restera un mystère,
Jusqu’à ce que je parte six pied sous terre,

Tout était si beau,
Quand on se chuchotait des mots,
Je ne pensais pas que tes sentiments deviendraient faux,
Tu as asséné à mon cœur un coup de faux,
On s’était promis de s’aimer pour toujours,
Et de s’offrir le plus bel amour,
De passer ensemble chaque jour,
A tout ces avertissements j’ai été sourd.

REF X 1

(Je ne vois plus d’avenir entre nous,
C’est finit, je ne ressens plus rien un point c’est tout. )
Un point c’est tout…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Porte S’est Fermé

  il=y=a=deux=se=mai=nes 7
  tu=é=tais=en=co=re=là 7
  et=je=me=vo=yais=sur=s=cè=ne 9
  chan=tant=pour=toi 4
  jai=cas=ser=mon=cœur 5
  pour=ne=plus=a=voir=peur 6
  pour=ne=plus=tai=mer 5
  et=pour=ne=plus=ai=mer 6

  tout=é=tait=si=beau 5
  quand=on=se=chu=cho=tait=des=mots 8
  je=ne=pen=sais=pas=que=tes=sen=timents=de=vien=drait=faux 13
  tu=as=as=sé=né=à=mon=cœur=un=coup=de=faux 12
  dans=ton=cœur=jé=tais=de=ve=nu=en=trop 10
  je=met=trais=mon=corps=en=lair=et=mon=â=meà=leau 12
  et=dit=moi=quas=tu=fait=de=cet=te=an=neau 11
  que=jai=glis=ser=à=ton=doigt=en=ca=deau 10

  ref=la=por=te=sest=fer=mé 7
  quit=te=mon=cœur 5
  tu=nes=pas=lâ=me=sœur 6
  je=cro=yais=que=jus=quau=bout=de=ma=vie=tu=mau=rais=sui=vit 15
  tu=as=éx=hi=lé=mon=cœur=ail=leurs 9
  moi=qui=ta=vais=pro=mis=tant=de=bon=heur 10
  je=ne=vois=plus=da=ve=nir=en=tre=nous 11
  cest=fi=nit=je=ne=res=sens=plus=rien=un=point=cest=tout 13

  la=por=te=sest=fer=mé 6
  la=clef=est=per=du 5
  et=la=ser=ru=re=cas=sé 7
  tant=de=cho=se=der=ri=è=re=ont=dis=pa=rus 12
  et=en=co=re=hier=dans=mon=cœur=cet=te=per=te 12
  cet=te=por=te=é=tait=en=co=re=ou=ver=te 12
  mais=cet=te=hom=me=la=cla=qué 8
  mais=en=coreun=peu=de=lu=miè=re=qui=puis=se=la=tra=ver=ser 15

  on=sé=tait=pro=mis=de=sai=mer=pour=tou=jours 11
  et=de=sof=frir=le=plus=bel=a=mour 9
  de=pas=ser=en=sem=ble=cha=que=jour 9
  a=tout=ces=a=ver=tis=se=ments=jai=é=té=sourd 12
  jai=le=châ=ti=ment=dun=cœur=lourd 8
  ces=sou=ve=nirs=quand=on=fai=sait=des=tours 10
  pour=é=chap=per=à=la=mour=il=faut=que=je=cours 12
  moi=qui=te=vou=lais=u=ne=vie=de=ve=lours 11

  ref=x=un 3

  des=fois=en=co=re=au=jourd=hui=je=pleur 10
  mais=sa=nest=rien=fa=ce=à=ma=dou=leur 10
  je=fait=cou=lé=tou=te=ma=souf=fran=ce 10
  gout=te=à=gout=te=mais=sa=na=plus=au=cun=sens 12
  et=jai=tant=mal=au=cœur 6
  la=ve=nir=me=fait=tel=le=ment=peur 9
  tou=te=cet=te=vie=res=te=ra=un=mys=tè=re 12
  jus=quà=ce=que=je=par=te=six=pied=sous=ter=re 12

  tout=é=tait=si=beau 5
  quand=on=se=chu=cho=tait=des=mots 8
  je=ne=pen=sais=pas=que=tes=sen=timents=de=vien=draient=faux 13
  tu=as=as=sé=né=à=mon=cœur=un=coup=de=faux 12
  on=sé=tait=pro=mis=de=sai=mer=pour=tou=jours 11
  et=de=sof=frir=le=plus=bel=a=mour 9
  de=pas=ser=en=sem=ble=cha=que=jour 9
  a=tout=ces=a=ver=tis=se=ments=jai=é=té=sourd 12

  ref=x=un 3

  je=ne=vois=plus=da=ve=nir=en=tre=nous 11
  cest=fi=nit=je=ne=res=sens=plus=rien=un=point=cest=tout 13
  un=point=cest=tout 4
 • Phonétique : La Porte S’est Fermé

  il i a dø səmεnə,
  ty etεz- ɑ̃kɔʁə la,
  e ʒə mə vwajε syʁ sεnə,
  ʃɑ̃tɑ̃ puʁ twa,
  ʒε kase mɔ̃ kœʁ,
  puʁ nə plysz- avwaʁ pœʁ,
  puʁ nə plys tεme,
  e puʁ nə plysz- εme…

  tut- etε si bo,
  kɑ̃t- ɔ̃ sə ʃyʃɔtε dε mo,
  ʒə nə pɑ̃sε pa kə tε sɑ̃timɑ̃ dəvjɛ̃dʁε fo,
  ty a asene a mɔ̃ kœʁ œ̃ ku də fo,
  dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ʒetε dəvəny ɑ̃ tʁo,
  ʒə mεtʁε mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ lεʁ e mɔ̃n- amə a lo,
  e di mwa ka ty fε də sεtə ano ?
  kə ʒε ɡlise a tɔ̃ dwa ɑ̃ kado…

  ʁεf : la pɔʁtə sε fεʁme,
  (kitə mɔ̃ kœʁ,
  ty nε pa lamə seyʁ) ,
  ʒə kʁwajε kə ʒysko bu də ma vi ty moʁε sɥivi,
  ty a eksile mɔ̃ kœʁ ajœʁ,
  mwa ki tavε pʁɔmi tɑ̃ də bɔnœʁ,
  (ʒə nə vwa plys davəniʁ ɑ̃tʁə nu,
  sε fini, ʒə nə ʁəsɛ̃ plys ʁjɛ̃ œ̃ pwɛ̃ sε tu. )

  la pɔʁtə sε fεʁme,
  la kle ε pεʁdy,
  e la seʁyʁə kase,
  tɑ̃ də ʃozə dəʁjεʁə ɔ̃ dispaʁys,
  e ɑ̃kɔʁə jεʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ sεtə pεʁtə,
  sεtə pɔʁtə etε ɑ̃kɔʁə uvεʁtə,
  mε sεtə ɔmə la klake,
  mεz- ɑ̃kɔʁə œ̃ pø də lymjεʁə ki pɥisə la tʁavεʁse.

  ɔ̃ setε pʁɔmi də sεme puʁ tuʒuʁ,
  e də sɔfʁiʁ lə plys bεl amuʁ,
  də pase ɑ̃sɑ̃blə ʃakə ʒuʁ,
  a tu sεz- avεʁtisəmɑ̃ ʒε ete suʁ,
  ʒε lə ʃatime dœ̃ kœʁ luʁ,
  sε suvəniʁ kɑ̃t- ɔ̃ fəzε dε tuʁ,
  puʁ eʃape a lamuʁ il fo kə ʒə kuʁ,
  mwa ki tə vulεz- ynə vi də vəluʁ.

  ʁεf iks œ̃

  dε fwaz- ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi ʒə plœʁ,
  mε sa nε ʁjɛ̃ fasə a ma dulœʁ,
  ʒə fε kule tutə ma sufʁɑ̃sə,
  ɡutə a ɡutə mε sa na plysz- okœ̃ sɑ̃s,
  e ʒε tɑ̃ mal o kœʁ,
  lavəniʁ mə fε tεllmɑ̃ pœʁ,
  tutə sεtə vi ʁεstəʁa œ̃ mistεʁə,
  ʒyska sə kə ʒə paʁtə si- pje su teʁə,

  tut- etε si bo,
  kɑ̃t- ɔ̃ sə ʃyʃɔtε dε mo,
  ʒə nə pɑ̃sε pa kə tε sɑ̃timɑ̃ dəvjɛ̃dʁε fo,
  ty a asene a mɔ̃ kœʁ œ̃ ku də fo,
  ɔ̃ setε pʁɔmi də sεme puʁ tuʒuʁ,
  e də sɔfʁiʁ lə plys bεl amuʁ,
  də pase ɑ̃sɑ̃blə ʃakə ʒuʁ,
  a tu sεz- avεʁtisəmɑ̃ ʒε ete suʁ.

  ʁεf iks œ̃

  (ʒə nə vwa plys davəniʁ ɑ̃tʁə nu,
  sε fini, ʒə nə ʁəsɛ̃ plys ʁjɛ̃ œ̃ pwɛ̃ sε tu. )
  œ̃ pwɛ̃ sε tu…
 • Syllabes Phonétique : La Porte S’est Fermé

  il=i=a=dø=sə=mε=nə 7
  ty=e=tε=zɑ̃=kɔ=ʁə=la 7
  e=ʒə=mə=vwa=j=ε=syʁ=sε=nə 9
  ʃɑ̃=tɑ̃=puʁ=twa 4
  ʒε=ka=se=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  puʁ=nə=plys=za=vwaʁ=pœ=ʁə 7
  puʁ=nə=plys=tε=me 5
  e=puʁ=nə=plys=zε=me 6

  tu=te=tε=si=bo 5
  kɑ̃=tɔ̃=sə=ʃy=ʃɔ=tε=dε=mo 8
  ʒə=nə=pɑ̃=sε=pakə=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=vjɛ̃=dʁε=fo 13
  ty=a=a=se=ne=a=mɔ̃=kœʁ=œ̃=ku=də=fo 12
  dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=ʒe=tε=də=və=ny=ɑ̃=tʁo 11
  ʒə=mε=tʁε=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=lεʁ=e=mɔ̃=namə=a=lo 12
  e=di=mwa=ka=ty=fε=də=sε=tə=a=no 11
  kə=ʒε=ɡli=se=a=tɔ̃=dwa=ɑ̃=ka=do 10

  ʁεf=la=pɔʁ=tə=sε=fεʁ=me 7
  ki=tə=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ty=nε=pa=la=mə=se=yʁ 7
  ʒə=kʁwa=jεkə=ʒys=ko=budə=ma=vi=ty=mo=ʁε=sɥi=vi 13
  ty=a=ek=si=le=mɔ̃=kœ=ʁə=a=jœʁ 10
  mwa=ki=ta=vε=pʁɔ=mi=tɑ̃=də=bɔ=nœ=ʁə 11
  ʒə=nə=vwa=plys=da=və=niʁ=ɑ̃=tʁə=nu 11
  sε=fi=ni=ʒə=nəʁə=sɛ̃=plys=ʁjɛ̃=œ̃=pwɛ̃=sε=tu 12

  la=pɔʁ=tə=sε=fεʁ=me 6
  la=kle=ε=pεʁ=dy 5
  e=la=se=ʁy=ʁə=ka=se 7
  tɑ̃=də=ʃo=zə=də=ʁjεʁ=ə=ɔ̃=dis=pa=ʁys 11
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=jεʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sε=tə=pεʁ=tə 12
  sε=tə=pɔʁ=tə=e=tε=ɑ̃=kɔ=ʁə=u=vεʁ=tə 12
  mε=sε=tə=ɔ=mə=la=kla=ke 8
  mε=zɑ̃=kɔʁəœ̃=pø=də=ly=mjε=ʁə=ki=pɥi=sə=la=tʁa=vεʁse 14

  ɔ̃=se=tε=pʁɔ=mi=də=sε=me=puʁ=tu=ʒuʁ 11
  e=də=sɔ=fʁiʁ=lə=plys=bεl=a=muʁ 9
  də=pa=se=ɑ̃=sɑ̃=blə=ʃa=kə=ʒuʁ 9
  a=tu=sε=za=vεʁ=ti=sə=mɑ̃=ʒε=e=te=suʁ 12
  ʒε=lə=ʃa=ti=me=dœ̃=kœ=ʁə=luʁ 9
  sε=su=və=niʁ=kɑ̃=tɔ̃=fə=zε=dε=tuʁ 10
  puʁ=e=ʃa=pe=a=la=muʁ=il=fo=kə=ʒə=kuʁ 12
  mwa=ki=tə=vu=lε=zy=nə=vi=də=və=luʁ 11

  ʁεf=iks=œ̃ 3

  dε=fwa=zɑ̃=kɔ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=plœ=ʁə 11
  mε=sa=nε=ʁj=ɛ̃=fa=sə=a=ma=du=lœ=ʁə 12
  ʒə=fε=ku=le=tu=tə=ma=su=fʁɑ̃=sə 10
  ɡu=tə=a=ɡu=tə=mε=sa=na=plys=zo=kœ̃=sɑ̃s 12
  e=ʒε=tɑ̃=mal=o=kœ=ʁə 7
  la=və=niʁ=mə=fε=tεl=lmɑ̃=pœ=ʁə 9
  tu=tə=sε=tə=vi=ʁεs=tə=ʁa=œ̃=mis=tε=ʁə 12
  ʒys=ka=sə=kə=ʒə=paʁ=tə=si=pje=su=te=ʁə 12

  tu=te=tε=si=bo 5
  kɑ̃=tɔ̃=sə=ʃy=ʃɔ=tε=dε=mo 8
  ʒə=nə=pɑ̃=sε=pakə=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=vjɛ̃=dʁε=fo 13
  ty=a=a=se=ne=a=mɔ̃=kœʁ=œ̃=ku=də=fo 12
  ɔ̃=se=tε=pʁɔ=mi=də=sε=me=puʁ=tu=ʒuʁ 11
  e=də=sɔ=fʁiʁ=lə=plys=bεl=a=muʁ 9
  də=pa=se=ɑ̃=sɑ̃=blə=ʃa=kə=ʒuʁ 9
  a=tu=sε=za=vεʁ=ti=sə=mɑ̃=ʒε=e=te=suʁ 12

  ʁεf=iks=œ̃ 3

  ʒə=nə=vwa=plys=da=və=niʁ=ɑ̃=tʁə=nu 11
  sε=fi=ni=ʒə=nəʁə=sɛ̃=plys=ʁjɛ̃=œ̃=pwɛ̃=sε=tu 12
  œ̃=pwɛ̃=sε=tu 4

PostScriptum

La chanson en Musique : http : //www. youtube. com/watch ? v=6f4qxSu7IBI
Enjoy : )

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/08/2012 10:32Nouga

BRAVO
BELLE MUSIQUE AVEC DES PAROLES NICKEL

Auteur de Poésie
18/08/2012 10:36Silverfang Wolfchant

Merci beaucoup 🙂.

Auteur de Poésie
18/08/2012 15:31Loup Gris

Je ne m’y connais pas en chanson mais cela me parait très bien! Loup

Auteur de Poésie
18/08/2012 15:33Silverfang Wolfchant

Merci Loup 🙂 ca me fait plaisir ^^.
Silver’ 🙂.