Poeme-France : Lecture Écrit Détresse

Poeme : Ton Délire

Poème Détresse
Publié le 06/03/2019 13:12

L'écrit contient 280 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Modepoete

Ton Délire

Ton délire

Ton délire excitant ma belle lyre
S’étire permissif sur mon empire
Tu joues gracieuse sur mes joues
Enjoues mon ego et humble rejoue

Au front de ce remarquable fronton
Agence le tronc de mon vil affront
Mets un terme à cette rudesse ferme
Enferme l’animal dévoyé à ta ferme

Cet instinct vorace de grand teint
Qui éteint l’ardeur d’un passé certain
D’un voyageur sidéral évitant les galles
De nuits illégales où pleure la cigale

O instinct ! Le mensonge de tes songes
Ronge ma volonté qui sage s’allonge
A la convoitise de ta vulgaire hantise
De perpétrer la bêtise qui reclus l’attise

Et ses heurts du grand mal dans ces heures
Ont leur : vile perfidie d’inutiles malheurs
S’épanche sanglante dans une tenue blanche
Quand se penche le plus pur d’une hanche

Et un amour dérange celle qui se change
Sur la frange de l’oubli au fond de sa grange
Ouvre ta porte que le beau bonheur m’emporte
Déporte mes malheurs, cela seul m’importe

Oui ! Je crie sur les nuages gris que je décrie
Et ton écrit me prie de ne plus être épris du cri
Que tu déposais dans les hier, en mots posés
Ils se reposaient douillets sur mon cœur disposé

Et la mer de la difficulté a vogué sur l’amère
D’une mère affolée de cet instinct primaire
De l’enfant volage, immature pour son age
Répudiant le sage pour un vil braconnage

O lyre ténébreuse qu’elles sont nombreuses
Ces nuits ombreuses de ma vie scabreuse
Joues-moi fanatique des sons acrobatiques
A présent il faut drastique que je m’applique.
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Ton Délire

  ton=dé=li=re 4

  ton=dé=li=re=ex=ci=tant=ma=bel=le=lyre 11
  sé=ti=re=per=mis=sif=sur=mon=em=pi=re 11
  tu=joues=gra=cieu=se=sur=mes=joues 8
  en=joues=mon=e=go=et=hum=ble=re=joue 10
  1
  au=front=de=ce=re=mar=qua=ble=fron=ton 10
  agen=ce=le=tronc=de=mon=vil=af=front 9
  mets=un=ter=me=à=cet=te=ru=des=se=fer=me 12
  en=fer=me=la=ni=mal=dé=voyé=à=ta=fer=me 12
  1
  cet=ins=tinct=vo=ra=ce=de=grand=teint 9
  qui=é=teint=lar=deur=dun=pas=sé=cer=tain 10
  dun=voya=geur=si=dé=ral=é=vi=tant=les=ga=lles 12
  de=nuits=illé=ga=les=où=pleu=re=la=ci=ga=le 12
  1
  o=ins=tinct=le=men=son=ge=de=tes=son=ges 11
  ron=ge=ma=vo=lon=té=qui=sa=ge=sal=lon=ge 12
  a=la=con=voi=tise=de=ta=vul=gai=re=han=tise 12
  de=per=pé=trer=la=bê=tise=qui=re=clus=lat=tise 12

  et=ses=heurts=du=grand=mal=dans=ces=heu=res 10
  ont=leur=vile=per=fi=die=di=nu=ti=les=mal=heurs 12
  sé=pan=che=san=glan=te=dans=u=ne=te=nue=blanche 12
  quand=se=pen=che=le=plus=pur=du=ne=han=che 11
  1
  et=un=a=mour=dé=ran=ge=cel=le=qui=se=change 12
  sur=la=fran=ge=de=lou=bli=au=fond=de=sa=grange 12
  ou=vre=ta=por=te=que=le=beau=bon=heur=mem=porte 12
  dé=por=te=mes=mal=heurs=ce=la=seul=mim=por=te 12
  1
  oui=je=crie=sur=les=nu=ages=gris=que=je=dé=crie 12
  et=ton=é=crit=me=prie=de=ne=plus=êtreé=pris=du=cri 13
  que=tu=dé=po=sais=dans=les=hier=en=mots=po=sés 12
  ils=se=re=po=saient=douillets=sur=mon=cœur=dis=po=sé 12
  1
  et=la=mer=de=la=dif=fi=cul=té=a=vo=gué=sur=la=mère 15
  dune=mè=re=af=fo=lée=de=cet=ins=tinct=pri=maire 12
  de=len=fant=vo=lage=im=ma=tu=re=pour=son=age 12
  ré=pu=diant=le=sa=ge=pour=un=vil=bra=con=nage 12
  1
  o=ly=re=té=né=breu=se=quel=les=sont=nom=breuses 12
  ces=nuits=om=breu=ses=de=ma=vie=s=ca=breu=se 12
  joues=moi=fa=na=ti=que=des=sons=a=cro=ba=tiques 12
  a=pré=sent=il=faut=dras=ti=que=que=je=map=plique 12
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Ton Délire

  tɔ̃ deliʁə

  tɔ̃ deliʁə εksitɑ̃ ma bεllə liʁə
  setiʁə pεʁmisif syʁ mɔ̃n- ɑ̃piʁə
  ty ʒu ɡʁasjøzə syʁ mε ʒu
  ɑ̃ʒu mɔ̃n- əɡo e œ̃blə ʁəʒu

  o fʁɔ̃ də sə ʁəmaʁkablə fʁɔ̃tɔ̃
  aʒɑ̃sə lə tʁɔ̃k də mɔ̃ vil afʁɔ̃
  mεtz- œ̃ tεʁmə a sεtə ʁydεsə fεʁmə
  ɑ̃fεʁmə lanimal devwaje a ta fεʁmə

  sεt ɛ̃stɛ̃ vɔʁasə də ɡʁɑ̃ tɛ̃
  ki etɛ̃ laʁdœʁ dœ̃ pase sεʁtɛ̃
  dœ̃ vwajaʒœʁ sideʁal evitɑ̃ lε ɡalə
  də nɥiz- illeɡaləz- u plœʁə la siɡalə

  o ɛ̃stɛ̃ ! lə mɑ̃sɔ̃ʒə də tε sɔ̃ʒə
  ʁɔ̃ʒə ma vɔlɔ̃te ki saʒə salɔ̃ʒə
  a la kɔ̃vwatizə də ta vylɡεʁə-ɑ̃tizə
  də pεʁpetʁe la bεtizə ki ʁəklys latizə

  e sεz- œʁ dy ɡʁɑ̃ mal dɑ̃ sεz- œʁ
  ɔ̃ lœʁ : vilə pεʁfidi dinytilə malœʁ
  sepɑ̃ʃə sɑ̃ɡlɑ̃tə dɑ̃z- ynə tənɥ blɑ̃ʃə
  kɑ̃ sə pɑ̃ʃə lə plys pyʁ dynə-ɑ̃ʃə

  e œ̃n- amuʁ deʁɑ̃ʒə sεllə ki sə ʃɑ̃ʒə
  syʁ la fʁɑ̃ʒə də lubli o fɔ̃ də sa ɡʁɑ̃ʒə
  uvʁə ta pɔʁtə kə lə bo bɔnœʁ mɑ̃pɔʁtə
  depɔʁtə mε malœʁ, səla səl mɛ̃pɔʁtə

  ui ! ʒə kʁi syʁ lε nɥaʒə ɡʁi kə ʒə dekʁi
  e tɔ̃n- ekʁi mə pʁi də nə plysz- εtʁə epʁi dy kʁi
  kə ty depozε dɑ̃ lεz- jεʁ, ɑ̃ mo poze
  il sə ʁəpozε dujε syʁ mɔ̃ kœʁ dispoze

  e la mεʁ də la difikylte a vɔɡe syʁ lamεʁə
  dynə mεʁə afɔle də sεt ɛ̃stɛ̃ pʁimεʁə
  də lɑ̃fɑ̃ vɔlaʒə, imatyʁə puʁ sɔ̃n- aʒə
  ʁepydjɑ̃ lə saʒə puʁ œ̃ vil bʁakɔnaʒə

  o liʁə tenebʁøzə kεllə sɔ̃ nɔ̃bʁøzə
  sε nɥiz- ɔ̃bʁøzə də ma vi skabʁøzə
  ʒu mwa fanatikə dε sɔ̃z- akʁɔbatik
  a pʁezɑ̃ il fo dʁastikə kə ʒə maplikə.
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Ton Délire

  tɔ̃=de=li=ʁə 4

  tɔ̃=de=li=ʁə=εk=si=tɑ̃=ma=bεl=lə=li=ʁə 12
  se=ti=ʁə=pεʁ=mi=sif=syʁ=mɔ̃=nɑ̃=pi=ʁə 11
  ty=ʒu=ɡʁa=sj=ø=zə=syʁ=mε=ʒu 9
  ɑ̃=ʒu=mɔ̃=nə=ɡo=e=œ̃=blə=ʁə=ʒu 10

  o=fʁɔ̃=də=sə=ʁə=maʁ=ka=blə=fʁɔ̃=tɔ̃ 10
  a=ʒɑ̃=sə=lə=tʁɔ̃k=də=mɔ̃=vil=a=fʁɔ̃ 10
  mεt=zœ̃=tεʁ=mə=a=sε=tə=ʁy=dε=sə=fεʁ=mə 12
  ɑ̃=fεʁ=mə=la=ni=mal=de=vwa=je=a=ta=fεʁmə 12

  sεt=ɛ̃s=tɛ̃=vɔ=ʁa=sə=də=ɡʁɑ̃=tɛ̃ 9
  ki=e=tɛ̃=laʁ=dœ=ʁə=dœ̃=pa=se=sεʁ=tɛ̃ 11
  dœ̃=vwa=ja=ʒœʁ=si=de=ʁal=e=vi=tɑ̃=lε=ɡalə 12
  də=nɥi=zil=le=ɡa=lə=zu=plœ=ʁə=la=si=ɡalə 12

  o=ɛ̃s=tɛ̃=lə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=də=tε=sɔ̃=ʒə 11
  ʁɔ̃=ʒə=ma=vɔ=lɔ̃=te=ki=sa=ʒə=sa=lɔ̃=ʒə 12
  a=la=kɔ̃=vwa=tizə=də=ta=vyl=ɡε=ʁə-ɑ̃=tizə 12
  də=pεʁ=pe=tʁe=la=bε=tizə=ki=ʁə=klys=la=tizə 12

  e=sε=zœ=ʁə=dy=ɡʁɑ̃=mal=dɑ̃=sε=zœ=ʁə 11
  ɔ̃=lœʁ=vilə=pεʁ=fi=di=di=ny=ti=lə=ma=lœʁ 12
  se=pɑ̃=ʃə=sɑ̃=ɡlɑ̃=tə=dɑ̃=zy=nə=tənɥ=blɑ̃=ʃə 12
  kɑ̃=sə=pɑ̃=ʃə=lə=plys=pyʁ=dy=nə-ɑ̃=ʃə 11

  e=œ̃=na=muʁ=de=ʁɑ̃=ʒə=sεl=lə=ki=sə=ʃɑ̃ʒə 12
  syʁ=la=fʁɑ̃=ʒə=də=lu=bli=o=fɔ̃=də=sa=ɡʁɑ̃ʒə 12
  u=vʁə=ta=pɔʁ=tə=kə=lə=bo=bɔ=nœʁ=mɑ̃=pɔʁtə 12
  de=pɔʁ=tə=mε=ma=lœʁ=sə=la=səl=mɛ̃=pɔʁ=tə 12

  ui=ʒə=kʁi=syʁ=lε=nɥ=aʒə=ɡʁi=kə=ʒə=de=kʁi 12
  e=tɔ̃=ne=kʁimə=pʁidə=nə=plys=zε=tʁəe=pʁi=dy=kʁi 12
  kə=ty=de=po=zε=dɑ̃=lε=zjεʁ=ɑ̃=mo=po=ze 12
  il=səʁə=po=zε=du=jε=syʁ=mɔ̃=kœʁ=dis=po=ze 12

  e=lamεʁdə=la=di=fi=kyl=te=a=vɔ=ɡe=syʁ=lamεʁə 12
  dynə=mε=ʁə=a=fɔ=le=də=sεt=ɛ̃s=tɛ̃=pʁi=mεʁə 12
  də=lɑ̃=fɑ̃=vɔ=laʒə=i=ma=ty=ʁə=puʁ=sɔ̃=naʒə 12
  ʁe=py=djɑ̃=lə=sa=ʒə=puʁ=œ̃=vil=bʁa=kɔ=naʒə 12

  o=li=ʁə=te=ne=bʁø=zə=kεl=lə=sɔ̃=nɔ̃=bʁøzə 12
  sε=nɥi=zɔ̃=bʁø=zə=də=ma=vi=ska=bʁø=zə 11
  ʒu=mwa=fa=na=ti=kə=dε=sɔ̃=za=kʁɔ=ba=tik 12
  a=pʁe=zɑ̃=il=fo=dʁas=ti=kə=kə=ʒə=ma=plikə 12
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/03/2019 22:13Âme Perdue

Juste waw bravo pour le jeu de mots