Poeme : La Belle Inconnue

La Belle Inconnue

Chaque jour de l’hiver à l’automne
En toute saison je rêve de ton regard
Toi ma belle inconnue
Pourtant que le jour sonne
Par un petit matin, même blafard,
Je puisse en te croisant te dire tu.

Je rêve, je pense à toi,
Mais moi le suicide, le maladroit
Enfin, je n’ose pas pour t’attirer à moi
Te dire bonjour au moins une seule fois

Timide je le suis, timide je le reste,
Comment en guérir oser t’attirer d’un geste
Au moins oser pour une fois
Te dire je vous trouve belle

Partout dans cette ruelle
Mon cœur reste à l’étroit
Si pour une fois je prenais sur moi
Avouer mon émoi, il éclaterait de joie.

Au lieu de cela les journées sont cruelles
Je voudrais entendre ta voix
Enfin oser au moins une fois
Pouvoir être spirituel, j’n’oserais pas

Comment ouvrir mon cœur
Si je reste muet
Allez essaie tu risque rien
Seulement de briser ta peur, tu s’rais vainqueur

Au lieu de continuer à rêver,
Tu pourrais enfin te prouver,
Que tu n’est pas si maladroit
Et ne plus t’empêcher d’aller oser lui parler

Il n’y aurait plus qu’une saison,
Enfin lui adresser la parole
A ta belle inconnue
Et ainsi entendre le son de sa voix

Ce serait une victoire sur toi
Au moins tu n’aurais plus de regret
Avoir au moins une réponse
Et ne plus avoir rien à te reprocher

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Belle Inconnue

  cha=que=jour=de=lhi=ver=à=lau=tomne 9
  en=toute=sai=son=je=rêve=de=ton=re=gard 10
  toi=ma=bel=le=in=con=nue 7
  pour=tant=que=le=jour=son=ne 7
  par=un=pe=tit=ma=tin=même=bla=fard 9
  je=puisseen=te=croi=sant=te=dire=tu 8

  je=rê=ve=je=pen=se=à=toi 8
  mais=moi=le=sui=cide=le=ma=la=droit 9
  en=fin=je=nose=pas=pour=tat=ti=rer=à=moi 11
  te=dire=bon=jour=au=moins=une=seule=fois 9

  ti=mide=je=le=suis=ti=mide=je=le=res=te 11
  comment=en=gué=rir=o=ser=tat=ti=rer=dun=geste 11
  au=moins=o=ser=pour=u=ne=fois 8
  te=di=re=je=vous=trou=ve=belle 8

  par=tout=dans=cet=te=ruelle 6
  mon=cœur=res=te=à=lé=troit 7
  si=pour=une=fois=je=pre=nais=sur=moi 9
  avouer=mon=é=moi=il=é=clate=rait=de=joie 10

  au=lieu=de=ce=la=les=jour=nées=sont=cruelles 10
  je=vou=drais=en=ten=dre=ta=voix 8
  en=fin=o=ser=au=moins=une=fois 8
  pou=voir=être=s=pi=ri=tuel=j=nose=rais=pas 11

  com=ment=ou=vrir=mon=cœur 6
  si=je=res=te=muet 5
  al=lez=es=saie=tu=ris=que=rien 8
  seule=ment=de=bri=ser=ta=peur=tu=s=rais=vain=queur 12

  au=lieu=de=con=ti=nuer=à=rê=ver 9
  tu=pour=rais=en=fin=te=prou=ver 8
  que=tu=nest=pas=si=ma=la=droit 8
  et=ne=plus=tem=pê=cher=dal=ler=o=ser=lui=par=ler 13

  il=ny=au=rait=plus=quune=sai=son 8
  en=fin=lui=adres=ser=la=pa=role 8
  a=ta=bel=le=in=con=nue 7
  et=ain=si=en=tendre=le=son=de=sa=voix 10

  ce=se=rait=une=vic=toire=sur=toi 8
  au=moins=tu=nau=rais=plus=de=re=gret 9
  avoir=au=moins=u=ne=ré=pon=se 8
  et=ne=plus=a=voir=rien=à=te=re=pro=cher 11
 • Phonétique : La Belle Inconnue

  ʃakə ʒuʁ də livεʁ a lotɔmnə
  ɑ̃ tutə sεzɔ̃ ʒə ʁεvə də tɔ̃ ʁəɡaʁ
  twa ma bεllə ɛ̃kɔnɥ
  puʁtɑ̃ kə lə ʒuʁ sɔnə
  paʁ œ̃ pəti matɛ̃, mεmə blafaʁ,
  ʒə pɥisə ɑ̃ tə kʁwazɑ̃ tə diʁə ty.

  ʒə ʁεvə, ʒə pɑ̃sə a twa,
  mε mwa lə sɥisidə, lə maladʁwa
  ɑ̃fɛ̃, ʒə nozə pa puʁ tatiʁe a mwa
  tə diʁə bɔ̃ʒuʁ o mwɛ̃z- ynə sələ fwa

  timidə ʒə lə sɥi, timidə ʒə lə ʁεstə,
  kɔmɑ̃ ɑ̃ ɡeʁiʁ oze tatiʁe dœ̃ ʒεstə
  o mwɛ̃z- oze puʁ ynə fwa
  tə diʁə ʒə vu tʁuvə bεllə

  paʁtu dɑ̃ sεtə ʁyεllə
  mɔ̃ kœʁ ʁεstə a letʁwa
  si puʁ ynə fwa ʒə pʁənε syʁ mwa
  avue mɔ̃n- emwa, il eklatəʁε də ʒwa.

  o ljø də səla lε ʒuʁne sɔ̃ kʁyεllə
  ʒə vudʁεz- ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa
  ɑ̃fɛ̃ oze o mwɛ̃z- ynə fwa
  puvwaʁ εtʁə spiʁitɥεl, ʒnozəʁε pa

  kɔmɑ̃ uvʁiʁ mɔ̃ kœʁ
  si ʒə ʁεstə mɥε
  alez- esε ty ʁiskə ʁjɛ̃
  sələmɑ̃ də bʁize ta pœʁ, ty sʁε vɛ̃kœʁ

  o ljø də kɔ̃tinɥe a ʁεve,
  ty puʁʁεz- ɑ̃fɛ̃ tə pʁuve,
  kə ty nε pa si maladʁwa
  e nə plys tɑ̃pεʃe dale oze lɥi paʁle

  il ni oʁε plys kynə sεzɔ̃,
  ɑ̃fɛ̃ lɥi adʁese la paʁɔlə
  a ta bεllə ɛ̃kɔnɥ
  e ɛ̃si ɑ̃tɑ̃dʁə lə sɔ̃ də sa vwa

  sə səʁε ynə viktwaʁə syʁ twa
  o mwɛ̃ ty noʁε plys də ʁəɡʁε
  avwaʁ o mwɛ̃z- ynə ʁepɔ̃sə
  e nə plysz- avwaʁ ʁjɛ̃ a tə ʁəpʁoʃe
 • Syllabes Phonétique : La Belle Inconnue

  ʃakə=ʒuʁ=də=li=vεʁ=a=lo=tɔmnə 8
  ɑ̃tutə=sε=zɔ̃ʒə=ʁε=və=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 9
  twa=ma=bεl=lə=ɛ̃=kɔ=nəɥ 7
  puʁ=tɑ̃=kə=lə=ʒuʁ=sɔ=nə 7
  paʁ=œ̃=pə=ti=ma=tɛ̃=mεmə=bla=faʁ 9
  ʒə=pɥisəɑ̃tə=kʁwa=zɑ̃=tə=di=ʁə=ty 8

  ʒə=ʁε=və=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 8
  mε=mwalə=sɥi=sidə=lə=ma=la=dʁwa 8
  ɑ̃=fɛ̃=ʒə=nozə=pa=puʁ=ta=ti=ʁe=a=mwa 11
  tə=diʁə=bɔ̃=ʒuʁ=o=mwɛ̃zynə=sə=lə=fwa 9

  timidə=ʒə=lə=sɥi=ti=midə=ʒə=lə=ʁεstə 9
  kɔ=mɑ̃=ɑ̃=ɡe=ʁiʁ=o=ze=ta=ti=ʁe=dœ̃=ʒεstə 12
  o=mwɛ̃=zo=ze=puʁ=y=nə=fwa 8
  tə=diʁə=ʒə=vu=tʁu=və=bεl=lə 8

  paʁ=tu=dɑ̃=sε=tə=ʁy=εl=lə 8
  mɔ̃=kœ=ʁə=ʁεs=tə=a=le=tʁwa 8
  si=puʁynə=fwa=ʒə=pʁə=nε=syʁ=mwa 8
  a=vu=e=mɔ̃=ne=mwa=il=e=klatə=ʁεdə=ʒwa 11

  o=ljødə=sə=la=lε=ʒuʁ=ne=sɔ̃kʁyεllə 8
  ʒə=vu=dʁε=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa 8
  ɑ̃=fɛ̃=o=ze=o=mwɛ̃=zynə=fwa 8
  pu=vwaʁεtʁə=spi=ʁit=ɥεl=ʒnozə=ʁε=pa 8

  kɔ=mɑ̃=u=vʁiʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  si=ʒə=ʁεs=tə=mɥε 5
  a=le=ze=sε=ty=ʁis=kə=ʁjɛ̃ 8
  sə=lə=mɑ̃də=bʁi=ze=ta=pœʁ=ty=sʁε=vɛ̃=kœʁ 11

  o=ljødə=kɔ̃=tin=ɥe=a=ʁε=ve 8
  ty=puʁ=ʁε=zɑ̃=fɛ̃=tə=pʁu=ve 8
  kə=ty=nε=pa=si=ma=la=dʁwa 8
  e=nə=plys=tɑ̃=pε=ʃe=da=le=o=ze=lɥi=paʁ=le 13

  il=ni=o=ʁε=plys=kynə=sε=zɔ̃ 8
  ɑ̃=fɛ̃=lɥi=a=dʁe=se=la=paʁɔlə 8
  a=ta=bεl=lə=ɛ̃=kɔ=nəɥ 7
  e=ɛ̃=siɑ̃tɑ̃dʁə=lə=sɔ̃=də=sa=vwa 8

  sə=sə=ʁεynə=vik=twa=ʁə=syʁ=twa 8
  o=mwɛ̃=ty=no=ʁε=plys=dəʁə=ɡʁε 8
  a=vwaʁ=o=mwɛ̃=zy=nə=ʁe=pɔ̃sə 8
  e=nə=plys=za=vwaʁ=ʁjɛ̃atəʁə=pʁo=ʃe 8

Historique des Modifications

23/11/2022 10:57

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/11/2022 12:22Bo

Oser, oser emprunter le chemin du bonheur. Au delà de la timidité, du manque de confiance en soi...une pierre jetée et les ondes se propagent.. merci du partage !

Auteur de Poésie
26/11/2022 08:36Vautuit219

Merci pour ce cdc. Si grand que l’on soit, on reste toujours à la hauteur du coeur de sa maman (à 80% : moi je pense plus aux 20)... qui n’osent pas oser. Depuis j’ai osé docteur !