Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : … Souvenirs…

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/06/2005 20:16

L'écrit contient 384 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

… Souvenirs…

Les souvenirs qui viennent en masse
Des voix, des mots que je ressasse
Un couteau qui s’enfonce dans mon cœur
Pour me rapeller que votre absence c’est mes douleurs

Une petite phrase gentille qui m’avait fait plaisir
Et qui revient à mon esprit pour me rappeller de vous avoir vu partir
Une chanson qui me rapelle ce que j’ai perdu
Cette chanson qui était la nôtre, mais qui n’est plus

Des souvenirs de tous ceux qui m’ont quittés
De tous ces gens que j’ai trop aimés
Des souvenirs qui rappellent mes erreurs
Mon manque de confiance, et votre chaleur

Une promesse qu’on aurait du tenir
Mais qui n’est rien et qui me fait souffrir
Le temps passé à s’écouter, à parler, à s’aimer
Le bon temps qui fait parti de mon passé

Des souvenirs de ce qui est arrivé
Des souvenirs qui me font moins rire que pleurer
Un froid qui glace mon corps
Lorsque les souvenirs sont trop fort

Des paroles qui ont fait trop de mal
Et qui peu à peu baisse mon moral
Parce que j’y pense de trop
Parce qu’ils ne veulent plus rien dire, ces mots

Des souvenirs qui rappellent votre absence
Que de vous voir, je n’aurai plus la chance
Des souvenirs de ceux qui sont partis
Dans les cieux et de ceux que j’ai fuie

Le Soleil qui continué de briller
Mais qui ne peut pas me réchauffer
Parce que je suis gelée de l’intérieur
Parce que mon cœur peu à peu se meurt

Des souvenirs qui hantent mon esprit
Qui me suivront toute ma vie
Pour me rappeller que je ne suis rien
Que mon tableau est mal peint

Les larmes qui restent au bout de mes cils
Qui m’accompagnent, ne s’absentent pas
Mon chemin qui se fait sur un petit fil
Et cet enfer qui se trouve en bas

Des souvenirs des temps meilleurs
Qui ne m’aident pas dans le malheurs
Des blessures qui se mettent à me bruler
Des cicatrises qui ne se sont jamais fermées

La flamme de mon cœur s’est éteinte
Les souvenirs figées ont détruit mon cœur
Le souvenir de votre absence est mon tueur
Ce poème est ma dernière plainte…
 • Pieds Hyphénique: … Souvenirs…

  les=sou=ve=nirs=qui=vien=nent=en=mas=se 10
  des=voix=des=mots=que=je=res=sas=se 9
  un=cou=teau=qui=sen=fon=ce=dans=mon=cœur 10
  pour=me=ra=pel=ler=que=votreab=sence=cest=mes=dou=leurs 12

  une=pe=ti=te=phra=se=gen=tille=qui=ma=vait=fait=plai=sir 14
  et=qui=re=vient=à=mon=es=prit=pour=me=rap=pel=ler=de=vous=a=voir=vu=par=tir 20
  une=chan=son=qui=me=ra=pel=le=ce=que=jai=per=du 13
  cette=chan=son=qui=é=tait=la=nô=tre=mais=qui=nest=plus 13

  des=souve=nirs=de=tous=ceux=qui=mont=quit=tés 10
  de=tous=ces=gens=que=jai=trop=ai=més 9
  des=souve=nirs=qui=rap=pel=lent=mes=er=reurs 10
  mon=man=que=de=con=fiance=et=vo=tre=cha=leur 11

  une=pro=mes=se=quon=au=rait=du=te=nir 10
  mais=qui=nest=rien=et=qui=me=fait=souf=frir 10
  le=temps=pas=sé=à=sé=cou=ter=à=par=ler=à=sai=mer 14
  le=bon=temps=qui=fait=par=ti=de=mon=pas=sé 11

  des=souve=nirs=de=ce=qui=est=ar=ri=vé 10
  des=souve=nirs=qui=me=font=moins=ri=re=que=pleu=rer 12
  un=froid=qui=gla=ce=mon=corps 7
  lors=que=les=sou=ve=nirs=sont=trop=fort 9

  des=pa=ro=les=qui=ont=fait=trop=de=mal 10
  et=qui=peu=à=peu=bais=se=mon=mo=ral 10
  par=ce=que=jy=pen=se=de=trop 8
  par=ce=quils=ne=veulent=plus=rien=di=re=ces=mots 11

  des=souve=nirs=qui=rap=pel=lent=vo=treab=sence 10
  que=de=vous=voir=je=nau=rai=plus=la=chance 10
  des=sou=ve=nirs=de=ceux=qui=sont=par=tis 10
  dans=les=cieux=et=de=ceux=que=jai=fuie 9

  le=so=leil=qui=con=ti=nué=de=bril=ler 10
  mais=qui=ne=peut=pas=me=ré=chauf=fer 9
  par=ce=que=je=suis=ge=lée=de=lin=té=rieur 11
  par=ce=que=mon=cœur=peu=à=peu=se=meurt 10

  des=sou=ve=nirs=qui=han=tent=mon=es=prit 10
  qui=me=sui=vront=tou=te=ma=vie 8
  pour=me=rap=pel=ler=que=je=ne=suis=rien 10
  que=mon=ta=bleau=est=mal=peint 7

  les=lar=mes=qui=res=tent=au=bout=de=mes=cils 11
  qui=mac=com=pa=gnent=ne=sab=sen=tent=pas 10
  mon=che=min=qui=se=fait=sur=un=pe=tit=fil 11
  et=cet=en=fer=qui=se=trou=ve=en=bas 10

  des=sou=ve=nirs=des=temps=meil=leurs 8
  qui=ne=mai=dent=pas=dans=le=mal=heurs 9
  des=bles=sures=qui=se=met=tent=à=me=bru=ler 11
  des=ci=ca=trises=qui=ne=se=sont=ja=mais=fer=mées 12

  la=flam=me=de=mon=cœur=sest=é=tein=te 10
  les=souve=nirs=fi=gées=ont=dé=truit=mon=cœur 10
  le=souve=nir=de=votreab=sen=ce=est=mon=tueur 10
  ce=po=è=me=est=ma=der=niè=re=plainte 10
 • Phonétique : … Souvenirs…

  lε suvəniʁ ki vjεne ɑ̃ masə
  dε vwa, dε mo kə ʒə ʁesasə
  œ̃ kuto ki sɑ̃fɔ̃sə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  puʁ mə ʁapεlle kə vɔtʁə absɑ̃sə sε mε dulœʁ

  ynə pətitə fʁazə ʒɑ̃tijə ki mavε fε plεziʁ
  e ki ʁəvjɛ̃ a mɔ̃n- εspʁi puʁ mə ʁapεlle də vuz- avwaʁ vy paʁtiʁ
  ynə ʃɑ̃sɔ̃ ki mə ʁapεllə sə kə ʒε pεʁdy
  sεtə ʃɑ̃sɔ̃ ki etε la notʁə, mε ki nε plys

  dε suvəniʁ də tus sø ki mɔ̃ kite
  də tus sε ʒɑ̃ kə ʒε tʁo εme
  dε suvəniʁ ki ʁapεlle mεz- eʁœʁ
  mɔ̃ mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə, e vɔtʁə ʃalœʁ

  ynə pʁɔmεsə kɔ̃n- oʁε dy təniʁ
  mε ki nε ʁjɛ̃ e ki mə fε sufʁiʁ
  lə tɑ̃ pase a sekute, a paʁle, a sεme
  lə bɔ̃ tɑ̃ ki fε paʁti də mɔ̃ pase

  dε suvəniʁ də sə ki εt- aʁive
  dε suvəniʁ ki mə fɔ̃ mwɛ̃ ʁiʁə kə pləʁe
  œ̃ fʁwa ki ɡlasə mɔ̃ kɔʁ
  lɔʁskə lε suvəniʁ sɔ̃ tʁo fɔʁ

  dε paʁɔlə ki ɔ̃ fε tʁo də mal
  e ki pø a pø bεsə mɔ̃ mɔʁal
  paʁsə kə ʒi pɑ̃sə də tʁo
  paʁsə kil nə vəle plys ʁjɛ̃ diʁə, sε mo

  dε suvəniʁ ki ʁapεlle vɔtʁə absɑ̃sə
  kə də vu vwaʁ, ʒə noʁε plys la ʃɑ̃sə
  dε suvəniʁ də sø ki sɔ̃ paʁti
  dɑ̃ lε sjøz- e də sø kə ʒε fɥi

  lə sɔlεj ki kɔ̃tinye də bʁije
  mε ki nə pø pa mə ʁeʃofe
  paʁsə kə ʒə sɥi ʒəle də lɛ̃teʁjœʁ
  paʁsə kə mɔ̃ kœʁ pø a pø sə məʁ

  dε suvəniʁ ki-ɑ̃te mɔ̃n- εspʁi
  ki mə sɥivʁɔ̃ tutə ma vi
  puʁ mə ʁapεlle kə ʒə nə sɥi ʁjɛ̃
  kə mɔ̃ tablo ε mal pɛ̃

  lε laʁmə- ki ʁεste o bu də mε sil
  ki makɔ̃paɲe, nə sabsɑ̃te pa
  mɔ̃ ʃəmɛ̃ ki sə fε syʁ œ̃ pəti fil
  e sεt ɑ̃fe ki sə tʁuvə ɑ̃ ba

  dε suvəniʁ dε tɑ̃ mεjœʁ
  ki nə mεde pa dɑ̃ lə malœʁ
  dε blesyʁə ki sə mεte a mə bʁyle
  dε sikatʁizə ki nə sə sɔ̃ ʒamε fεʁme

  la flamə də mɔ̃ kœʁ sεt- etɛ̃tə
  lε suvəniʁ fiʒez- ɔ̃ detʁɥi mɔ̃ kœʁ
  lə suvəniʁ də vɔtʁə absɑ̃sə ε mɔ̃ tɥœʁ
  sə pɔεmə ε ma dεʁnjεʁə plɛ̃tə…
 • Pieds Phonétique : … Souvenirs…

  lε=su=və=niʁ=ki=vjε=ne=ɑ̃=ma=sə 10
  dε=vwa=dε=mo=kə=ʒə=ʁe=sa=sə 9
  œ̃=ku=to=ki=sɑ̃=fɔ̃=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 10
  puʁmə=ʁa=pεl=le=kə=vɔtʁəab=sɑ̃=sə=sε=mε=du=lœʁ 12

  ynə=pə=ti=tə=fʁa=zə=ʒɑ̃=ti=jə=ki=ma=vε=fε=plε=ziʁ 15
  e=kiʁə=vjɛ̃=a=mɔ̃=nεs=pʁi=puʁ=mə=ʁa=pεl=le=də=vu=za=vwaʁ=vy=paʁ=tiʁ 19
  ynə=ʃɑ̃=sɔ̃=ki=mə=ʁa=pεllə=sə=kə=ʒε=pεʁ=dy 12
  sεtə=ʃɑ̃=sɔ̃=ki=e=tε=la=no=tʁə=mε=ki=nε=plys 13

  dε=suvə=niʁ=də=tus=sø=ki=mɔ̃=ki=te 10
  də=tus=sε=ʒɑ̃=kə=ʒε=tʁo=ε=me 9
  dε=suvə=niʁ=ki=ʁa=pεl=le=mε=ze=ʁœʁ 10
  mɔ̃=mɑ̃kə=də=kɔ̃=fjɑ̃=sə=e=vɔ=tʁə=ʃa=lœʁ 11

  y=nə=pʁɔ=mεsə=kɔ̃=no=ʁε=dy=tə=niʁ 10
  mε=ki=nε=ʁjɛ̃=e=ki=mə=fε=su=fʁiʁ 10
  lə=tɑ̃=pase=a=se=ku=te=a=paʁ=le=a=sε=me 13
  lə=bɔ̃=tɑ̃=ki=fε=paʁ=ti=də=mɔ̃=pase 10

  dε=suvə=niʁ=də=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 10
  dε=suvə=niʁ=ki=mə=fɔ̃=mwɛ̃=ʁi=ʁə=kə=plə=ʁe 12
  œ̃=fʁwa=ki=ɡla=sə=mɔ̃=kɔʁ 7
  lɔʁ=skə=lε=su=və=niʁ=sɔ̃=tʁo=fɔʁ 9

  dε=pa=ʁɔ=lə=ki=ɔ̃=fε=tʁo=də=mal 10
  e=ki=pø=a=pø=bε=sə=mɔ̃=mɔ=ʁal 10
  paʁ=sə=kə=ʒi=pɑ̃=sə=də=tʁo 8
  paʁsə=kil=nə=və=le=plys=ʁjɛ̃=di=ʁə=sε=mo 11

  dε=suvə=niʁ=ki=ʁa=pεl=le=vɔ=tʁəab=sɑ̃sə 10
  kə=də=vu=vwaʁ=ʒə=no=ʁε=plys=la=ʃɑ̃sə 10
  dε=su=və=niʁ=də=sø=ki=sɔ̃=paʁ=ti 10
  dɑ̃=lε=sj=ø=ze=də=sø=kə=ʒε=fɥi 10

  lə=sɔ=lεj=ki=kɔ̃=ti=ny=e=də=bʁi=je 11
  mε=ki=nə=pø=pa=mə=ʁe=ʃo=fe 9
  paʁ=sə=kə=ʒə=sɥiʒə=le=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ 10
  paʁ=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=pø=a=pø=sə=məʁ 10

  dε=su=və=niʁ=ki-ɑ̃=te=mɔ̃=nεs=pʁi 10
  ki=mə=sɥi=vʁɔ̃=tu=tə=ma=vi 8
  puʁ=mə=ʁa=pεl=le=kə=ʒə=nə=sɥi=ʁjɛ̃ 10
  kə=mɔ̃=ta=blo=ε=mal=pɛ̃ 7

  lε=laʁmə=ki=ʁεs=te=o=bu=də=mε=sil 10
  ki=ma=kɔ̃=pa=ɲe=nə=sab=sɑ̃=te=pa 10
  mɔ̃=ʃə=mɛ̃=kisə=fε=syʁ=œ̃=pə=ti=fil 10
  e=sεt=ɑ̃=fe=ki=sə=tʁu=və=ɑ̃=ba 10

  dε=su=və=niʁ=dε=tɑ̃=mε=jœ=ʁə 9
  ki=nə=mε=de=pa=dɑ̃=lə=ma=lœ=ʁə 10
  dε=ble=syʁə=ki=sə=mε=te=a=mə=bʁy=le 11
  dε=si=ka=tʁizə=kinə=sə=sɔ̃=ʒa=mε=fεʁ=me 11

  la=fla=mə=də=mɔ̃=kœʁ=sε=te=tɛ̃=tə 10
  lε=suvə=niʁ=fi=ʒe=zɔ̃=det=ʁɥi=mɔ̃=kœʁ 10
  lə=suvə=niʁ=də=vɔtʁəab=sɑ̃=sə=ε=mɔ̃=tɥœʁ 10
  sə=pɔ=ε=mə=ε=ma=dεʁ=njε=ʁə=plɛ̃tə 10

PostScriptum

C’est mon dernier poème, j’ai décidé d’arreter de me plaindre… Donc j’arrête pendant un petit moment… Ce qui ne m’empêchera pas de vous lire, ce qui est toujours un plaisir…
De toute évidence, je pars bientot en vacances et je dois me pencher sur

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2005 20:46Ptit Ange

encore un tres jolie poemes,mes telment triste,je te souhaite courage pour l’avenir ne te laisse pas abattre par des souvenir qui t’empeche de vivre, regarde devant toi et tu y vera le bonheur ou bou de tes doigt.
encore felicitation, continue a ecrire comme sa j adore
amitié
ptit ange-o-

Auteur de Poésie
28/06/2005 22:11Kokinne

oooooo 😞 j’ai eu tellement les larmes aux yeux et je n’ai jamais été plus sincere (F)(F) je te souhaite d’etre tres heureuse .. juste a lire tes poemes on voit que tu le merites tout de suite .. En tout cas comme le dis fati j’espere que tu nous reviendra avec des poemes aussi magnifiques que celui ci 😉
Et en passant bonnes vacances!:P
amitiés sinceres(F)(F)
(K)kokinne

Auteur de Poésie
29/06/2005 00:45Bambina_

Un trés bo poem..trist et tellement bien écrit....tu ne te plaind pas tu écris juste ce qui émane de ton coeur...prends soin de toi petite fille...
Amitié sincère.

Auteur de Poésie
29/06/2005 03:36Plokiegirl

cest tres bien! j’en suis ému....j’espere que tu continueras a écrire plus tard:) passes de bonne vacances et merci pour tout les com que tu mas faite!:) encore bravo!
Lise

Auteur de Poésie
29/06/2005 11:14Mya..

c tellement émouvant... tellement bien écri...
j’espère ke tu passeras de bonnes vacs
reviens ns vite
bisous

Auteur de Poésie
29/06/2005 11:19Love

c’est vraiment un beau poeme malgre sa tristesse
j’espere qu’on pourra bientot te relire
bisous (K)

Auteur de Poésie
29/06/2005 18:10(F)Fleurlune Mimi(F)

prend soin de toi ma petite fille adorée et revienne nous avec de beuax poemes comme ceux la j’adore t écrits
bisou
amitié...mimi(k)

Auteur de Poésie
29/06/2005 20:12Tifeufeu

petite fille.....
tes poèmes vont me manquer.....
mais d’un autre coté tu vas continuer ton histoire et là je suis content de savoir que tu vas y travailler.....
gros bisous d’un tit ange qui aime ton amitié sincère.....FRANCK.....

Auteur de Poésie
30/06/2005 17:12William B.

Jolie poème Cindy
Malgré le thème d’écrits
Tant de douleurs pour ce cœur
Qui ne demande qu’un peut de bonheur
Qui est prêt à renoncer
Tout ça par peur de blesser
Pourtant ici il y a des gens
Qui t’aiment tout simplement
Et qui ne peuvent se passer
De ta gentillesse tant déclamée
Aussi laisses moi te dire
Pour aujourd’hui et à venir
Laisses courir ta plume
Même si c’est dans l’amertume
Pourvue que tu nous offres en cadeau
Ces émotions qui font tes mots
Mais en attendant
Puisque en vacances il te faut partir
Je te souhaite de prendre du bon temps
Mais n’oublie pas de revenir

Passes de bonnes vacances et gros bisous

😉 😉 (K) (K) (F) (F) (F) (K) (K)

Auteur de Poésie
30/06/2005 23:59Tite_Puce

C vrmt beau!! Et aussi super touchant

Auteur de Poésie
01/07/2005 19:51Laston

Vraiment très beau... Dommage, tu étais sans doute mon auteur préférée, tes écrits vont me manquer, j’aimais vraiment beaucoup venir te lire! Réécris dès que tu en éprouve le besoin, dès que tu sens que la poésie ou toute autre forme d’écrit pourra t’aider. Tu n’es pas un fardeau, loin de là.
Bises!

Auteur de Poésie
01/07/2005 22:09La Petite Etoile

ca me fait un choc de savoir que tu ne vas plus écrire....sa va me manquer
En tout cas je peux te dire que tu fini en beauté........
Merci a toi pour tous ces poèmes je ne les considère pas comme des plaintes mais comme un soulagement de ton coeur sur un boud de papier que tu nous fait partager. Je me susi reconnu dans tes écrits je vois que je ne suis pas seule dans ce cas, sa me redonne un peu courage....

Vraiment mille merci pour tes écrits.....j’ai hate que tu ty remette en tout cas
Enormes bisous a toi p’tite coco

Auteur de Poésie
04/07/2005 17:03L'exentrick

eh ben... que dire? ... tes poèmes ont toujours été une petite lueur d’espoir, un rayon de lumière, quelque chose d’éphemere qui augmentait chaque jour mon envie de me battre, de ne plus laisser faire par la vie! C’est par tes poèmes et tes coms que j’apprend -du moins que j’essaye d’apprendre- à voir la vie autrement qu’en noir... et voila que tu te décides à arrêter? ...profite de tes vacances je penses que l’ardeur avec laquelle tu t’éfforces à remonter le moral des ames perdus le mérite bien!
Bon faut avouer tu vas me -et je me permets de dire nous (tu as tellement de fan)- manquer!

En attendant un come back d’une petite fille inoubliable, je vais, telle une veuve, me replonger dans tes somptueux poèmes... que de souvenirs...

Merci à toi pour... tout!
L’exentrick

Auteur de Poésie
05/07/2005 02:03Sydtama

odieux souvenirs
qui nous rappellent et nous déchirent ...
le tueur se fait assassiner
le voleur se fait dérober son âme
le chasseur est traqué
et l’équilibre est rétablit
car tous finissent par payer

Auteur de Poésie
28/07/2006 00:05Black $Hadow

Magnifique (K)