Univers de poésie d'un auteur

Poème:Inquiet

Le Poème

Que fais tu lorsque tu n’es pas avec moi ? Ou vas tu ?
Tu ne m’as rien promis pourtant, aucun serment
Sais tu seulement les plus noirs secrets que je t’ai tus ?
Alors que tu ignores tout de mes sentiments.

Je suis comme un tigre jaloux, de toi, de tes amis, de ta vie,
Comment te voir vivre une vie dont je suis exclu ?
Comment puis je vivre la mienne lorsque tu n’es pas ici ?
Toi qui ne vois pas que pour toi la raison j’ai perdu.

Aveugle cruelle, tant d’amour n’a donc aucun éclat ?
La force de mes sentiments est elle si médiocre,
Que de mon émoi tu ne t’aperçoives même pas ?
Ma vie perd ces couleurs je sombre dans le pourpre et l’ocre.

Te savoir dans les bras de cet autre, les sentiments qui vous lient,
Autant de muettes douleurs, autant de coups au cœur.
Si je pouvais seulement t’effacer enfin te jeter dans l’oublie
Mais comment faire, pour oublier tant de douceur ?

Pourquoi suis je donc seul à souffrir de ces maux si doux,
Ton absence laisse en moi tant vide que rien ne remplit.
Je suis une ombre humble qui se terre dans un espoir fou,
Qu’un jour seulement tu me vois, et qu’enfin tu me souris.

Mais encore, voici que tu t’éloignes, je reste toujours seul,
Une caresse de ta pensée, l’effleurement subtil de ton regard
Auraient comblés pour ce soir mon cœur trop veule
Non tu pars et comme dans un linceul je me drape de désespoir.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Domgabillo

Poète Domgabillo

Domgabillo a publié sur le site 54 écrits. Domgabillo est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Inquietque=fais=tu=lors=que=tu=nes=pas=a=vec=moi=ou=vas=tu 14
tu=ne=mas=rien=pro=mis=pour=tant=au=cun=serment 11
sais=tu=seu=le=ment=les=plus=noirs=se=crets=que=je=tai=tus 14
a=lors=que=tu=i=gno=res=tout=de=mes=sen=ti=ments 13

je=suis=commeun=ti=gre=ja=loux=de=toi=de=tes=a=mis=de=ta=vie 16
com=ment=te=voir=vi=vre=u=ne=vie=dont=je=suis=ex=clu 14
comment=puis=je=vi=vre=la=mien=ne=lors=que=tu=nes=pas=i=ci 15
toi=qui=ne=vois=pas=que=pour=toi=la=rai=son=jai=per=du 14

aveu=gle=cru=el=le=tant=da=mour=na=donc=au=cun=é=clat 14
la=for=ce=de=mes=sen=ti=ments=est=el=le=si=mé=diocre 14
que=de=mon=é=moi=tu=ne=ta=per=çoi=ves=mê=me=pas 14
ma=vie=perd=ces=cou=leurs=je=sombre=dans=le=pour=pre=et=locre 14

te=sa=voir=dans=les=bras=de=cet=autre=les=sen=ti=ments=qui=vous=lient 16
au=tant=de=muet=tes=dou=leurs=au=tant=de=coups=au=cœur 13
si=je=pou=vais=seule=ment=tef=fa=cer=en=fin=te=je=ter=dans=lou=blie 17
mais=com=ment=fai=re=pour=ou=bli=er=tant=de=dou=ceur 13

pour=quoi=suis=je=donc=seul=à=souf=frir=de=ces=maux=si=doux 14
ton=ab=sence=lais=seen=moi=tant=vi=de=que=rien=ne=rem=plit 14
je=suis=uneom=bre=hum=ble=qui=se=ter=re=dans=un=es=poir=fou 15
quun=jour=seule=ment=tu=me=vois=et=quen=fin=tu=me=sou=ris 14

mais=en=core=voi=ci=que=tu=té=loi=gnes=je=res=te=tou=jours=seul 16
une=ca=res=se=de=ta=pen=sée=lef=fleu=re=ment=sub=til=de=ton=re=gard 18
au=raient=com=blés=pour=ce=soir=mon=cœur=trop=veu=le 12
non=tu=pars=et=comme=dans=un=lin=ceul=je=me=dra=pe=de=dé=ses=poir 17
Phonétique : Inquietkə fε ty lɔʁskə ty nε pa avεk mwa ? u va ty ?
ty nə ma ʁjɛ̃ pʁɔmi puʁtɑ̃, okœ̃ sεʁme
sε ty sələmɑ̃ lε plys nwaʁ sεkʁε kə ʒə tε tys ?
alɔʁ kə ty iɲɔʁə tu də mε sɑ̃timɑ̃.

ʒə sɥi kɔmə œ̃ tiɡʁə ʒalu, də twa, də tεz- ami, də ta vi,
kɔmɑ̃ tə vwaʁ vivʁə ynə vi dɔ̃ ʒə sɥiz- εkskly ?
kɔmɑ̃ pɥi ʒə vivʁə la mjεnə lɔʁskə ty nε pa isi ?
twa ki nə vwa pa kə puʁ twa la ʁεzɔ̃ ʒε pεʁdy.

avøɡlə kʁyεllə, tɑ̃ damuʁ na dɔ̃k okœ̃ ekla ?
la fɔʁsə də mε sɑ̃timɑ̃z- εt- εllə si medjɔkʁə,
kə də mɔ̃n- emwa ty nə tapεʁswavə mεmə pa ?
ma vi pεʁ sε kulœʁ ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃ lə puʁpʁə e lɔkʁə.

tə savwaʁ dɑ̃ lε bʁa də sεt otʁə, lε sɑ̃timɑ̃ ki vu lje,
otɑ̃ də mɥεtə dulœʁ, otɑ̃ də kuz- o kœʁ.
si ʒə puvε sələmɑ̃ tefase ɑ̃fɛ̃ tə ʒəte dɑ̃ lubli
mε kɔmɑ̃ fεʁə, puʁ ublje tɑ̃ də dusœʁ ?

puʁkwa sɥi ʒə dɔ̃k səl a sufʁiʁ də sε mo si du,
tɔ̃n- absɑ̃sə lεsə ɑ̃ mwa tɑ̃ vidə kə ʁjɛ̃ nə ʁɑ̃pli.
ʒə sɥiz- ynə ɔ̃bʁə œ̃blə ki sə teʁə dɑ̃z- œ̃n- εspwaʁ fu,
kœ̃ ʒuʁ sələmɑ̃ ty mə vwa, e kɑ̃fɛ̃ ty mə suʁi.

mεz- ɑ̃kɔʁə, vwasi kə ty telwaɲə, ʒə ʁεstə tuʒuʁ səl,
ynə kaʁεsə də ta pɑ̃se, lefləʁəmɑ̃ sybtil də tɔ̃ ʁəɡaʁ
oʁε kɔ̃ble puʁ sə swaʁ mɔ̃ kœʁ tʁo vələ
nɔ̃ ty paʁz- e kɔmə dɑ̃z- œ̃ lɛ̃səl ʒə mə dʁapə də dezεspwaʁ.
Syllabes Phonétique : Inquietkə=fε=ty=lɔʁ=skə=ty=nε=pa=a=vεk=mwa=u=va=ty 14
ty=nə=ma=ʁj=ɛ̃=pʁɔ=mi=puʁ=tɑ̃=o=kœ̃=sεʁ=me 13
sε=ty=sə=lə=mɑ̃=lε=plys=nwaʁ=sε=kʁε=kə=ʒə=tε=tys 14
a=lɔʁ=kə=ty=i=ɲɔʁ=ə=tu=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 13

ʒə=sɥi=kɔməœ̃=ti=ɡʁə=ʒa=lu=də=twa=də=tε=za=mi=də=ta=vi 16
kɔ=mɑ̃=tə=vwaʁ=vi=vʁə=y=nə=vi=dɔ̃=ʒə=sɥi=zεk=skly 14
kɔ=mɑ̃=pɥiʒə=vi=vʁə=la=mjε=nə=lɔʁ=skə=ty=nε=pa=i=si 15
twa=ki=nə=vwa=pa=kə=puʁ=twa=la=ʁε=zɔ̃=ʒε=pεʁ=dy 14

a=vøɡlə=kʁy=εl=lə=tɑ̃=da=muʁ=na=dɔ̃k=o=kœ̃=e=kla 14
la=fɔʁ=sə=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zε=tεl=lə=si=me=djɔkʁə 14
kə=də=mɔ̃=ne=mwa=ty=nə=ta=pεʁ=swa=və=mε=mə=pa 14
ma=vi=pεʁ=sε=ku=lœʁ=ʒə=sɔ̃bʁə=dɑ̃=lə=puʁ=pʁə=e=lɔkʁə 14

tə=sa=vwaʁ=dɑ̃=lε=bʁadə=sεt=o=tʁə=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=vu=lje 16
o=tɑ̃=də=mɥε=tə=du=lœ=ʁə=o=tɑ̃=də=ku=zo=kœʁ 14
siʒə=pu=vε=sə=lə=mɑ̃=te=fa=se=ɑ̃=fɛ̃=tə=ʒə=te=dɑ̃=lu=bli 17
mε=kɔ=mɑ̃=fε=ʁə=puʁ=u=blj=e=tɑ̃=də=du=sœ=ʁə 14

puʁ=kwa=sɥi=ʒə=dɔ̃k=səl=a=su=fʁiʁ=də=sε=mo=si=du 14
tɔ̃=nab=sɑ̃sə=lε=səɑ̃=mwa=tɑ̃=vi=də=kə=ʁjɛ̃=nə=ʁɑ̃=pli 14
ʒə=sɥi=zynəɔ̃=bʁə=œ̃=blə=ki=sə=te=ʁə=dɑ̃=zœ̃=nεs=pwaʁ=fu 15
kœ̃=ʒuʁsə=lə=mɑ̃=ty=mə=vwa=e=kɑ̃=fɛ̃=ty=mə=su=ʁi 14

mε=zɑ̃=kɔʁə=vwa=si=kə=ty=te=lwa=ɲə=ʒə=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=səl 16
ynə=ka=ʁε=sə=də=ta=pɑ̃=se=le=flə=ʁə=mɑ̃=syb=til=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 18
o=ʁε=kɔ̃=ble=puʁ=sə=swaʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=tʁo=və=lə 13
nɔ̃=ty=paʁ=ze=kɔmə=dɑ̃=zœ̃=lɛ̃=səl=ʒə=mə=dʁa=pə=də=de=zεs=pwaʁ 17

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/03/2004 00:00Romain Dehez

tres touchant, bcp de mot tres fort en sens et sentiment,. . .
Bon je te le redit encor une fois bonne continuation;-)

Poème Amour
Du 26/03/2004 00:00

L'écrit contient 267 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.