Chanson : Être Aux Côtés De Toi

Être Aux Côtés De Toi

Nous voulons être tranquilles sans cocus abjects
On ne peut tout dompter, mais le meilleur des concepts
Serait de ne fuir que l’obsession des jeunes mariés
Toi qui es bonne à croquer, je te cacherai le temps d’un baiser

Même parfois, je me demande, je me demande
Pourquoi j’me dis ces choses-là ? En fait, tu me commandes
Télépathie ou habitude, je n’ai que de l’envie, mon cœur est en émoi
Ô vif éclat flamboyant qui s’embrase, intense devant toi

Comme par un hasard incertain, plus de peur dans le cercle de tes bras
C’est agréable ce qui m’accommode de jubilation
Tu donnes des sujets câlins, coquins, changeant les discussions
J’ai pleuré aux étoiles avant d’enfin voir tes yeux, te voilà

Même parfois, je me demande, je me demande
Pourquoi j’me dis ces choses-là ? En fait, tu me commandes
Télépathie ou habitude, je n’ai que de l’envie, mon cœur est en émoi
Ô vif éclat flamboyant qui s’embrase, intense devant toi

J’irai partout où lune sera miel, où soleil s’élève sur la savane
Pour que nous revivions des moments sensuels ensemble
Immergés dans un océan de saveurs, au goût incomparable
Je prendrai soin de ma rose, de peur qu’elle manque de quoi et fane

Même parfois, je me demande, je me demande
Pourquoi j’me dis ces choses-là ? En fait, tu me commandes
Télépathie ou habitude, je n’ai que de l’envie, mon cœur est en émoi
Ô vif éclat flamboyant qui s’embrase, intense devant toi

Cupidon nous a touchés, nos caractères ont permis d’être réunis
Commence la vie de mari, des enfants en guise de prix
Nous sommes au comble d’une liaison, nos initiales creusées sur un chêne
L’illusion d’une mauvaise vie est inhospitalière, profitons de l’aubaine

Et bien souvent, je me dis, je me raconte, je me répète
Que tu n’as été conçu que pour moi en cette vie brève
Comme avant, dans les premiers temps d’Adam et Ève
Tu me fais tourbillonner d’adulations, perdre ma tête.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Être Aux Côtés De Toi

  nous=vou=lons=ê=tre=tran=qui=lles=sans=co=cus=ab=jects 13
  on=ne=peut=tout=domp=ter=mais=le=meil=leur=des=con=cepts 13
  se=rait=de=ne=fu=ir=que=lob=ses=sion=des=jeu=nes=ma=ri=és 16
  toi=qui=es=bonneà=cro=quer=je=te=ca=che=rai=le=temps=dun=bai=ser 16

  mê=me=par=fois=je=me=de=man=de=je=me=de=man=de 14
  pour=quoi=j=me=dis=ces=cho=ses=là=en=fait=tu=me=com=man=des 16
  té=lé=pa=thieou=ha=bi=tude=je=nai=que=de=len=vie=mon=cœur=est=en=é=moi 19
  ô=vif=é=clat=flam=boy=ant=qui=sem=brase=in=ten=se=de=vant=toi 16

  comme=par=un=ha=sard=in=cer=tain=plus=de=peur=dans=le=cercle=de=tes=bras 17
  cest=a=gré=able=ce=qui=mac=com=mo=de=de=ju=bi=la=ti=on 16
  tu=don=nes=des=su=jets=câ=lins=co=quins=chan=geant=les=dis=cus=sions 16
  jai=pleu=ré=aux=é=toiles=a=vant=den=fin=voir=tes=yeux=te=voi=là 16

  mê=me=par=fois=je=me=de=man=de=je=me=de=man=de 14
  pour=quoi=j=me=dis=ces=cho=ses=là=en=fait=tu=me=com=man=des 16
  té=lé=pa=thieou=ha=bi=tude=je=nai=que=de=len=vie=mon=cœur=est=en=é=moi 19
  ô=vif=é=clat=flam=boy=ant=qui=sem=brase=in=ten=se=de=vant=toi 16

  ji=rai=par=tout=où=lune=se=ra=miel=où=so=leil=sé=lève=sur=la=sa=vane 18
  pour=que=nous=re=vi=vi=ons=des=mo=ments=sen=suels=en=semble 14
  im=mer=gés=dans=un=o=cé=an=de=sa=veurs=au=goût=in=com=pa=rable 17
  je=pren=drai=soin=de=ma=rose=de=peur=quel=le=man=que=de=quoi=et=fane 17

  mê=me=par=fois=je=me=de=man=de=je=me=de=man=de 14
  pour=quoi=j=me=dis=ces=cho=ses=là=en=fait=tu=me=com=man=des 16
  té=lé=pa=thieou=ha=bi=tude=je=nai=que=de=len=vie=mon=cœur=est=en=é=moi 19
  ô=vif=é=clat=flam=boy=ant=qui=sem=brase=in=ten=se=de=vant=toi 16

  cu=pi=don=nous=a=tou=chés=nos=ca=rac=tères=ont=per=mis=dêtre=ré=u=nis 18
  com=men=ce=la=vie=de=ma=ri=des=en=fants=en=gui=se=de=prix 16
  nous=sommes=au=comble=dune=liai=son=nos=i=ni=tia=les=creu=sées=sur=un=chêne 17
  lillu=sion=dune=mau=vaise=vieest=in=hos=pi=ta=lière=pro=fi=tons=de=lau=baine 17

  et=bien=sou=vent=je=me=dis=je=me=ra=con=te=je=me=ré=pète 16
  que=tu=nas=é=té=con=çu=que=pour=moi=en=cet=te=vie=brè=ve 16
  com=me=a=vant=dans=les=pre=mi=ers=temps=da=dam=et=è=ve 15
  tu=me=fais=tour=billon=ner=da=du=la=ti=ons=per=dre=ma=tê=te 16
 • Phonétique : Être Aux Côtés De Toi

  nu vulɔ̃z- εtʁə tʁɑ̃kjə sɑ̃ kɔkysz- abʒεkt
  ɔ̃ nə pø tu dɔ̃pte, mε lə mεjœʁ dε kɔ̃sεpt
  səʁε də nə fɥiʁ kə lɔpsesjɔ̃ dε ʒənə maʁje
  twa ki ε bɔnə a kʁɔke, ʒə tə kaʃəʁε lə tɑ̃ dœ̃ bεze

  mεmə paʁfwa, ʒə mə dəmɑ̃də, ʒə mə dəmɑ̃də
  puʁkwa ʒmə di sε ʃozə la ? ɑ̃ fε, ty mə kɔmɑ̃də
  telepati u-abitydə, ʒə nε kə də lɑ̃vi, mɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃n- emwa
  o vif ekla flɑ̃bwajɑ̃ ki sɑ̃bʁazə, ɛ̃tɑ̃sə dəvɑ̃ twa

  kɔmə paʁ œ̃-azaʁ ɛ̃sεʁtɛ̃, plys də pœʁ dɑ̃ lə sεʁklə də tε bʁa
  sεt- aɡʁeablə sə ki makɔmɔdə də ʒybilasjɔ̃
  ty dɔnə dε syʒε kalɛ̃, kɔkɛ̃, ʃɑ̃ʒɑ̃ lε diskysjɔ̃
  ʒε pləʁe oz- etwaləz- avɑ̃ dɑ̃fɛ̃ vwaʁ tεz- iø, tə vwala

  mεmə paʁfwa, ʒə mə dəmɑ̃də, ʒə mə dəmɑ̃də
  puʁkwa ʒmə di sε ʃozə la ? ɑ̃ fε, ty mə kɔmɑ̃də
  telepati u-abitydə, ʒə nε kə də lɑ̃vi, mɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃n- emwa
  o vif ekla flɑ̃bwajɑ̃ ki sɑ̃bʁazə, ɛ̃tɑ̃sə dəvɑ̃ twa

  ʒiʁε paʁtu u lynə səʁa mjεl, u sɔlεj selεvə syʁ la savanə
  puʁ kə nu ʁəvivjɔ̃ dε mɔmɑ̃ sɑ̃sɥεlz- ɑ̃sɑ̃blə
  imεʁʒe dɑ̃z- œ̃n- ɔseɑ̃ də savœʁ, o ɡu ɛ̃kɔ̃paʁablə
  ʒə pʁɑ̃dʁε swɛ̃ də ma ʁozə, də pœʁ kεllə mɑ̃kə də kwa e fanə

  mεmə paʁfwa, ʒə mə dəmɑ̃də, ʒə mə dəmɑ̃də
  puʁkwa ʒmə di sε ʃozə la ? ɑ̃ fε, ty mə kɔmɑ̃də
  telepati u-abitydə, ʒə nε kə də lɑ̃vi, mɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃n- emwa
  o vif ekla flɑ̃bwajɑ̃ ki sɑ̃bʁazə, ɛ̃tɑ̃sə dəvɑ̃ twa

  kypidɔ̃ nuz- a tuʃe, no kaʁaktεʁəz- ɔ̃ pεʁmi dεtʁə ʁeyni
  kɔmɑ̃sə la vi də maʁi, dεz- ɑ̃fɑ̃z- ɑ̃ ɡizə də pʁi
  nu sɔməz- o kɔ̃blə dynə ljεzɔ̃, noz- inisjalə kʁøze syʁ œ̃ ʃεnə
  lilyzjɔ̃ dynə movεzə vi εt- inɔspitaljεʁə, pʁɔfitɔ̃ də lobεnə

  e bjɛ̃ suvɑ̃, ʒə mə di, ʒə mə ʁakɔ̃tə, ʒə mə ʁepεtə
  kə ty na ete kɔ̃sy kə puʁ mwa ɑ̃ sεtə vi bʁεvə
  kɔmə avɑ̃, dɑ̃ lε pʁəmje tɑ̃ dadam e εvə
  ty mə fε tuʁbijɔne dadylasjɔ̃, pεʁdʁə ma tεtə.
 • Syllabes Phonétique : Être Aux Côtés De Toi

  nu=vu=lɔ̃=zε=tʁə=tʁɑ̃=kj=ə=sɑ̃=kɔ=kys=zab=ʒεkt 13
  ɔ̃=nə=pø=tu=dɔ̃p=te=mε=lə=mε=jœ=ʁə=dε=kɔ̃=sεpt 14
  sə=ʁεdə=nə=fɥ=iʁ=kə=lɔp=se=sjɔ̃=dε=ʒə=nə=ma=ʁje 14
  twa=ki=ε=bɔnəa=kʁɔ=ke=ʒə=tə=kaʃə=ʁεlə=tɑ̃=dœ̃=bε=ze 14

  mε=mə=paʁ=fwa=ʒə=mə=də=mɑ̃=də=ʒə=mə=də=mɑ̃=də 14
  puʁ=kwa=ʒmə=di=sε=ʃo=zə=la=ɑ̃=fε=ty=mə=kɔ=mɑ̃də 14
  te=le=pa=ti=u-abitydə=ʒə=nε=kə=də=lɑ̃=vi=mɔ̃=kœʁ=ε=tɑ̃=ne=mwa 18
  o=vif=e=kla=flɑ̃=bwa=jɑ̃=kisɑ̃bʁazə=ɛ̃=tɑ̃=sə=də=vɑ̃=twa 14

  kɔmə=paʁ=œ̃-a=zaʁ=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃=plys=də=pœʁ=dɑ̃lə=sεʁklə=də=tε=bʁa 16
  sε=ta=ɡʁe=ablə=sə=ki=ma=kɔ=mɔdə=də=ʒy=bi=la=sjɔ̃ 14
  tydɔnə=dε=sy=ʒε=ka=lɛ̃=kɔ=kɛ̃=ʃɑ̃=ʒɑ̃=lε=dis=ky=sjɔ̃ 14
  ʒεplə=ʁe=o=ze=twalə=za=vɑ̃=dɑ̃=fɛ̃=vwaʁ=tε=ziø=tə=vwa=la 15

  mε=mə=paʁ=fwa=ʒə=mə=də=mɑ̃=də=ʒə=mə=də=mɑ̃=də 14
  puʁ=kwa=ʒmə=di=sε=ʃo=zə=la=ɑ̃=fε=ty=mə=kɔ=mɑ̃də 14
  te=le=pa=ti=u-abitydə=ʒə=nε=kə=də=lɑ̃=vi=mɔ̃=kœʁ=ε=tɑ̃=ne=mwa 18
  o=vif=e=kla=flɑ̃=bwa=jɑ̃=kisɑ̃bʁazə=ɛ̃=tɑ̃=sə=də=vɑ̃=twa 14

  ʒi=ʁε=paʁ=tuulynə=sə=ʁa=mjεl=u=sɔ=lεj=se=lε=və=syʁ=lasavanə 15
  puʁ=kə=nu=ʁə=vi=vjɔ̃=dε=mɔ=mɑ̃=sɑ̃s=ɥεl=zɑ̃=sɑ̃=blə 14
  i=mεʁ=ʒe=dɑ̃=zœ̃=nɔse=ɑ̃də=sa=vœʁ=o=ɡu=ɛ̃=kɔ̃=paʁablə 14
  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=swɛ̃də=maʁozə=də=pœʁ=kεllə=mɑ̃=kə=də=kwa=e=fanə 14

  mε=mə=paʁ=fwa=ʒə=mə=də=mɑ̃=də=ʒə=mə=də=mɑ̃=də 14
  puʁ=kwa=ʒmə=di=sε=ʃo=zə=la=ɑ̃=fε=ty=mə=kɔ=mɑ̃də 14
  te=le=pa=ti=u-abitydə=ʒə=nε=kə=də=lɑ̃=vi=mɔ̃=kœʁ=ε=tɑ̃=ne=mwa 18
  o=vif=e=kla=flɑ̃=bwa=jɑ̃=kisɑ̃bʁazə=ɛ̃=tɑ̃=sə=də=vɑ̃=twa 14

  ky=pi=dɔ̃=nu=za=tu=ʃe=no=ka=ʁak=tεʁə=zɔ̃=pεʁ=midεtʁə=ʁe=y=ni 17
  kɔmɑ̃sə=la=vi=də=ma=ʁi=dε=zɑ̃=fɑ̃=zɑ̃=ɡi=zə=də=pʁi 14
  nusɔmə=zo=kɔ̃blə=dy=nə=ljε=zɔ̃=no=zi=ni=sja=lə=kʁø=ze=syʁ=œ̃=ʃεnə 17
  li=ly=zjɔ̃dynə=mo=vεzə=vi=ε=ti=nɔs=pi=ta=ljε=ʁə=pʁɔ=fi=tɔ̃=də=lobεnə 18

  e=bjɛ̃=su=vɑ̃=ʒə=mə=di=ʒə=mə=ʁakɔ̃tə=ʒə=mə=ʁe=pεtə 14
  kə=ty=na=e=te=kɔ̃=sykə=puʁ=mwa=ɑ̃=sε=tə=vi=bʁεvə 14
  kɔ=mə=a=vɑ̃=dɑ̃=lε=pʁə=mje=tɑ̃=da=dam=e=ε=və 14
  tymə=fε=tuʁ=bi=jɔ=ne=da=dy=la=sjɔ̃=pεʁ=dʁə=ma=tεtə 14

Historique des Modifications

08/05/2021 23:49
30/01/2021 17:41
19/01/2021 20:06
16/01/2021 12:33
16/01/2021 10:31
16/01/2021 09:22

Récompense

4
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/01/2021 12:22Mémo

C’est beau cet amour déclaré!

👍
Auteur de Poésie
16/01/2021 13:45Tulipe Noire

Un poème de passion et de rêves en de belles pensées, merci pour le partage, avec mon coeur poétique et amitié.

👍
Auteur de Poésie
21/01/2021 16:38Dnvan Nl

Un endroit pour vous avec des personnes égales aux merveilles, être unis mais avec la liberté sans se marier, puis ça coûte trop cher. Ça fait tellement longtemps que vous êtes avec cette personne que la peur ne vous effraie plus. Un très beau message sur ce qu’est le véritable amour, bravo et merci beaucoup du partage.

👍
Auteur de Poésie
23/01/2021 02:52Saber Lahmidi

Des mots glorifiant la loyauté et le véritable amour qui nous animent depuis l’antiquité et pour toujours.
Merci cher Hassan du partage!

👍