Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Texte : Un Rêve

Texte Reve
Publié le 19/10/2017 15:05

L'écrit contient 281 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 1 vers.

Poete : Istvan

Un Rêve

Ce fut un rêve étrange. Et pénétrant, aurait dit Verlaine. Elle est venue, dans ma vie déchue. Comme une apparition. Chevelure au vent. La poitrine arrogante, les bras nus, les lèvres humides comme la rosée du matin. Et m’a lancé un clin d’œil. Impertinent. J’avais très chaud. Mais je n’ai pas parlé. Elle n’a pas parlé non plus.
.
Je reste là à la contempler fixement, suspendu à son visage, incapable de me hisser sur mes jambes. Et je fus soudain ramené à des années en arrière. Alors, avec mon air bonasse, je dis : il me semble t’avoir déjà connue… en d’autres temps. Elle se pencha à la fenêtre et dit : je l’imagine. Dans l’autre inutile vie. Et puis elle dit : pourquoi n’ouvres-tu pas la fenêtre ?
.
Laisse, dis-je, j’ai froid. Je ne voulais pas que les rayons du soleil entrent à flot dans ma chambre. Puis, j’ai posé d’autres questions. Elle ne m’a pas répondu. Et, je n’ai plus rien dit. Je sentais son regard peser sur moi. Ses yeux me transperçaient. Elle tordait ses cheveux entre ses doigts. Je contemplais la multiple merveille, la beauté épanouie, l’infini éclatant. Le désir me tenaillait. Je prenais la mesure de son insouciance. Et de mon appétence.
.
Elle continue à me regarder en silence. Alors elle dit : tu écris sur quoi ? Et j’ai répondu : cinq cents pages sur mon blues. Elle a posé la main sur mon épaule et dit : tu te racontes, quoi ! Mon Dieu, comme c’est original ! Quelle obsession délirante ! Et, elle a ri aux éclats.
.
C’est alors, que j’ai crié.
 • Phonétique : Un Rêve

  sə fy œ̃ ʁεvə etʁɑ̃ʒə. e penetʁɑ̃, oʁε di vεʁlεnə. εllə ε vənɥ, dɑ̃ ma vi deʃɥ. kɔmə ynə apaʁisjɔ̃. ʃəvəlyʁə o vɑ̃. la pwatʁinə aʁɔɡɑ̃tə, lε bʁa nys, lε lεvʁə- ymidə kɔmə la ʁoze dy matɛ̃. e ma lɑ̃se œ̃ klɛ̃ dœj. ɛ̃pεʁtine. ʒavε tʁε ʃo. mε ʒə nε pa paʁle. εllə na pa paʁle nɔ̃ plys.
  .
  ʒə ʁεstə la a la kɔ̃tɑ̃ple fiksəmɑ̃, syspɑ̃dy a sɔ̃ vizaʒə, ɛ̃kapablə də mə ise syʁ mε ʒɑ̃bə. e ʒə fy sudɛ̃ ʁaməne a dεz- anez- ɑ̃n- aʁjεʁə. alɔʁ, avεk mɔ̃n- εʁ bɔnasə, ʒə di : il mə sɑ̃blə tavwaʁ deʒa kɔnɥ… ɑ̃ dotʁə- tɑ̃. εllə sə pɑ̃ʃa a la fənεtʁə e di : ʒə limaʒinə. dɑ̃ lotʁə inytilə vi. e pɥiz- εllə di : puʁkwa nuvʁə- ty pa la fənεtʁə ?
  .
  lεsə, di ʒə, ʒε fʁwa. ʒə nə vulε pa kə lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj ɑ̃tʁe a flo dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə. pɥi, ʒε poze dotʁə- kεstjɔ̃. εllə nə ma pa ʁepɔ̃dy. e, ʒə nε plys ʁjɛ̃ di. ʒə sɑ̃tε sɔ̃ ʁəɡaʁ pəze syʁ mwa. sεz- iø mə tʁɑ̃spεʁsε. εllə tɔʁdε sε ʃəvøz- ɑ̃tʁə sε dwa. ʒə kɔ̃tɑ̃plε la myltiplə mεʁvεjə, la bote epanui, lɛ̃fini eklatɑ̃. lə deziʁ mə tənajε. ʒə pʁənε la məzyʁə də sɔ̃n- ɛ̃susjɑ̃sə. e də mɔ̃n- apetɑ̃sə.
  .
  εllə kɔ̃tinɥ a mə ʁəɡaʁde ɑ̃ silɑ̃sə. alɔʁz- εllə di : ty ekʁi syʁ kwa ? e ʒε ʁepɔ̃dy : sɛ̃- sɑ̃ paʒə syʁ mɔ̃ blɥ. εllə a poze la mɛ̃ syʁ mɔ̃n- epolə e di : ty tə ʁakɔ̃tə, kwa ! mɔ̃ djø, kɔmə sεt- ɔʁiʒinal ! kεllə ɔpsesjɔ̃ deliʁɑ̃tə ! e, εllə a ʁi oz- ekla.
  .
  sεt- alɔʁ, kə ʒε kʁje.

Historique des Modifications

19/10/2017 16:01
19/10/2017 15:10

Récompense

1
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/10/2017 12:42Exinstas

Très beau texte ! ...Quel rêve ! ...