Prose : Amours Lies Aux Coeurs D’ébènes

Amours Lies Aux Coeurs D’ébènes

Mon alliance, tu as le flambeau de ma force dans ta main. Ma muse, tu as la caresse au bout des yeux. Que diront les gardiens du nirvana lorsqu’ils t’entendront frapper aux portes ? C’est une fille de l’azur, elle nous est meilleure, offrons-lui ses rêves. Que la terre se crève elle-même si mes mots te semblent injustes, moi j’ai déjà raisonné sur ton sort. Je veux que tu me transperces pour créer l’union, en y incorporant une touche d’amertume afin que notre histoire soit des plus belles. Nous sommes deux paires de bras pour bâtir une dynastie en miroir d’un amour naissant. Tu es le domaine du bon quand je fais les choses mal. Ma guerrière. Je suis un arpenteur aux arrêts sur le bas côté du sentier, j’ai les pieds dans le fossé et toi tu me tends les mains, tu me vends tes yeux. Mon guide. A l’heure du dernier jugement tu seras récompensées de tous les aphtes causés par la déception. C’est une mécanique tragique qui nous fait avancer, mais héros de notre propre vie, je te jure que nous lui feront la peau, toi la lame, moi la garde. Tu as le plastron sacré de ma reconnaissance. Il te semble absent c’est pourquoi j’offre mon dévouement. Je te donne mon envie, ma joie, pour que le ciel nous sacre d’une couronne de fierté. Nous marcherons ensemble jusqu’à devenir un seul anneau fait de sucre de lune, indestructible.

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Amours Lies Aux Coeurs D’ébènes


  • Phonétique : Amours Lies Aux Coeurs D’ébènes

    mɔ̃n- aljɑ̃sə, ty a lə flɑ̃bo də ma fɔʁsə dɑ̃ ta mɛ̃. ma myzə, ty a la kaʁεsə o bu dεz- iø. kə diʁɔ̃ lε ɡaʁdjɛ̃ dy niʁvana lɔʁskil tɑ̃tɑ̃dʁɔ̃ fʁape o pɔʁtə ? sεt- ynə fijə də lazyʁ, εllə nuz- ε mεjəʁə, ɔfʁɔ̃ lɥi sε ʁεvə. kə la teʁə sə kʁεvə εllə mεmə si mε mo tə sɑ̃ble ɛ̃ʒystə, mwa ʒε deʒa ʁεzɔne syʁ tɔ̃ sɔʁ. ʒə vø kə ty mə tʁɑ̃spεʁsə- puʁ kʁee lynjɔ̃, ɑ̃n- i ɛ̃kɔʁpɔʁɑ̃ ynə tuʃə damεʁtymə afɛ̃ kə nɔtʁə istwaʁə swa dε plys bεllə. nu sɔmə dø pεʁə də bʁa puʁ batiʁ ynə dɛ̃asti ɑ̃ miʁwaʁ dœ̃n- amuʁ nεsɑ̃. ty ε lə dɔmεnə dy bɔ̃ kɑ̃ ʒə fε lε ʃozə mal. ma ɡeʁjεʁə. ʒə sɥiz- œ̃n- aʁpɑ̃tœʁ oz- aʁε syʁ lə ba kote dy sɑ̃tje, ʒε lε pje dɑ̃ lə fɔse e twa ty mə tɑ̃ lε mɛ̃, ty mə vɑ̃ tεz- iø. mɔ̃ ɡidə. a lœʁ dy dεʁnje ʒyʒəmɑ̃ ty səʁa ʁekɔ̃pɑ̃se də tus lεz- aftə koze paʁ la desεpsjɔ̃. sεt- ynə mekanikə tʁaʒikə ki nu fε avɑ̃se, mεz- eʁo də nɔtʁə pʁɔpʁə vi, ʒə tə ʒyʁə kə nu lɥi fəʁɔ̃ la po, twa la lamə, mwa la ɡaʁdə. ty a lə plastʁɔ̃ sakʁe də ma ʁəkɔnεsɑ̃sə. il tə sɑ̃blə absɑ̃ sε puʁkwa ʒɔfʁə mɔ̃ devuəmɑ̃. ʒə tə dɔnə mɔ̃n- ɑ̃vi, ma ʒwa, puʁ kə lə sjεl nu sakʁə dynə kuʁɔnə də fjεʁte. nu maʁʃəʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə ʒyska dəvəniʁ œ̃ səl ano fε də sykʁə də lynə, ɛ̃dεstʁyktiblə.
  • Syllabes Phonétique : Amours Lies Aux Coeurs D’ébènes


Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/02/2012 15:51Tulipe Noire

passionant et sensationnel poéme, bravo et mes amitiés.