Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Chanson : Avec Do Re Mi Fa Sol La Si

Chanson Vie
Publié le 24/10/2012 10:42

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.

Poete : Nouga

Avec Do Re Mi Fa Sol La Si

Avec une armée de Dos
L’esclavage va crescendo
L’enfance en souffrance
D’une production cadence
La pauvreté comme trophée
Et puis crever faute de santé
L’avenir a le spleen
Les loups se lèchent les babines

Avec une armée de Ré
Résister insiste pour contrecarrer
L’inégalité grandissante
L’exclusion persistante
L’arrogance affichée
Sur les faces de négriers
Résolus aux pires combines
L’argent a toujours bonne mine

Avec une armée de Mi
Misère progresse avec l’ennui
L’utopie a pris un coup de blues
Pour beaucoup c’est la loose
Et les rêves se pincent pour rire
En attendant le pire
Étrange paradoxe qui envenime
Les peurs liées au crime

Avec une armée de Fa
Favelas d’ici ou là-bas
Miroir d’un monde d’effroi
D’un individualisme qui croit.
Regards sans foi ni loi, férocité exacerbée
Sur des décharges contaminées
Ou vivre abime
Et les lendemains dépriment

Avec une armée de sol
Sollicitée la terre, s’étiole
Pesticides et nitrates squattent
Érodant toutes ses strates
Polluée, la terre peu à peu se meurt
Nous en sommes tous acteurs
A ce rythme cacochyme
Ne pas s’étonner de finir sans homonyme

Avec une armée de La
La fin ou la faim, anticipe l’au-delà
Aux générations futures
Un bras d’honneur en guise de signature
Sera l’héritage de nos errements
La folie de nos agissements
La chute de l’édifice
Scenario privé d’artifices

Avec une armée de Si
Soudain le ciel s’éclaircit
L’air redevient respirable
La cohabitation envisageable
L’amour une denrée comestible
Et les Si possibles
L’espoir offre ses services
Avec quelques sacrifices
 • Pieds Hyphénique: Avec Do Re Mi Fa Sol La Si

  a=vec=u=ne=ar=mée=de=dos 8
  les=cla=va=ge=va=cres=cen=do 8
  len=fan=ce=en=souf=fran=ce 7
  du=ne=pro=duc=ti=on=ca=dence 8
  la=pau=vre=té=com=me=tro=phée 8
  et=puis=cre=ver=faute=de=san=té 8
  la=ve=nir=a=le=spleen 6
  les=loups=se=lè=chent=les=ba=bines 8

  a=vec=u=ne=ar=mée=de=ré 8
  ré=sis=ter=in=siste=pour=contre=car=rer 9
  li=né=ga=li=té=gran=dis=sante 8
  lex=clu=si=on=per=sis=tan=te 8
  lar=ro=gan=ce=af=fi=chée 7
  sur=les=fa=ces=de=né=gri=ers 8
  ré=so=lus=aux=pi=res=com=bines 8
  lar=gent=a=tou=jours=bon=ne=mine 8

  a=vec=u=ne=ar=mée=de=mi 8
  mi=sère=pro=gres=sea=vec=len=nui 8
  lu=to=piea=pris=un=coup=de=blues 8
  pour=beau=coup=cest=la=loo=se 7
  et=les=rêves=se=pin=cent=pour=rire 8
  en=at=ten=dant=le=pi=re 7
  étrange=pa=ra=doxe=qui=en=ve=nime 8
  les=peurs=li=ées=au=cri=me 7

  a=vec=u=ne=ar=mée=de=fa 8
  fa=ve=las=di=ci=ou=là=bas 8
  mi=roir=dun=mon=de=def=froi 7
  dun=in=di=vi=dua=lisme=qui=croit 8
  re=gards=sans=foi=ni=loi=fé=ro=ci=té=exa=cer=bée 13
  sur=des=dé=char=ges=con=ta=mi=nées 9
  ou=vi=vre=a=bi=me 6
  et=les=len=de=mains=dé=priment 7

  a=vec=u=ne=ar=mée=de=sol 8
  sol=li=ci=tée=la=terre=sé=tiole 8
  pes=ti=cides=et=ni=tra=tes=s=quattent 9
  éro=dant=tou=tes=ses=stra=tes 7
  pol=luée=la=terre=peu=à=peu=se=meurt 9
  nous=en=som=mes=tous=ac=teurs 7
  a=ce=ryth=me=ca=co=chyme 7
  ne=pas=sé=ton=ner=de=fi=nir=sans=ho=mo=nyme 12

  a=vec=u=ne=ar=mée=de=la 8
  la=fin=ou=la=faim=an=ti=cipe=lau=de=là 11
  aux=gé=né=ra=tions=fu=tu=res 8
  un=bras=dhon=neur=en=guise=de=si=gna=ture 10
  se=ra=lhé=ri=tage=de=nos=er=re=ments 10
  la=fo=lie=de=nos=a=gisse=ments 8
  la=chu=te=de=lé=di=fi=ce 8
  sce=na=rio=pri=vé=dar=ti=fices 8

  a=vec=u=ne=ar=mée=de=si 8
  sou=dain=le=ciel=sé=clair=cit 7
  lair=re=de=vient=res=pi=ra=ble 8
  la=co=ha=bi=ta=tion=en=vi=sa=geable 10
  la=mour=une=den=rée=co=mes=tible 8
  et=les=si=pos=si=bles 6
  les=poir=of=fre=ses=ser=vi=ces 8
  a=vec=quel=ques=sa=cri=fi=ces 8
 • Phonétique : Avec Do Re Mi Fa Sol La Si

  avεk ynə aʁme də do
  lεsklavaʒə va kʁesɑ̃do
  lɑ̃fɑ̃sə ɑ̃ sufʁɑ̃sə
  dynə pʁɔdyksjɔ̃ kadɑ̃sə
  la povʁəte kɔmə tʁɔfe
  e pɥi kʁəve fotə də sɑ̃te
  lavəniʁ a lə splin
  lε lu sə lεʃe lε babinə

  avεk ynə aʁme də ʁe
  ʁeziste ɛ̃sistə puʁ kɔ̃tʁəkaʁe
  lineɡalite ɡʁɑ̃disɑ̃tə
  lεksklyzjɔ̃ pεʁsistɑ̃tə
  laʁɔɡɑ̃sə afiʃe
  syʁ lε fasə də neɡʁje
  ʁezɔlysz- o piʁə kɔ̃binə
  laʁʒe a tuʒuʁ bɔnə minə

  avεk ynə aʁme də mi
  mizεʁə pʁɔɡʁεsə avεk lɑ̃nɥi
  lytɔpi a pʁiz- œ̃ ku də blɥ
  puʁ boku sε la luzə
  e lε ʁεvə sə pɛ̃se puʁ ʁiʁə
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ lə piʁə
  etʁɑ̃ʒə paʁadɔksə ki ɑ̃vənimə
  lε pœʁ ljez- o kʁimə

  avεk ynə aʁme də fa
  favəla disi u la ba
  miʁwaʁ dœ̃ mɔ̃də defʁwa
  dœ̃n- ɛ̃dividɥalismə ki kʁwa.
  ʁəɡaʁd sɑ̃ fwa ni lwa, feʁɔsite εɡzasεʁbe
  syʁ dε deʃaʁʒə- kɔ̃tamine
  u vivʁə abimə
  e lε lɑ̃dəmɛ̃ depʁime

  avεk ynə aʁme də sɔl
  sɔlisite la teʁə, sesjɔlə
  pεstisidəz- e nitʁatə skate
  eʁɔdɑ̃ tutə sε stʁatə
  pɔlye, la teʁə pø a pø sə məʁ
  nuz- ɑ̃ sɔmə tusz- aktœʁ
  a sə ʁitmə kakoʃimə
  nə pa setɔne də finiʁ sɑ̃z- omonimə

  avεk ynə aʁme də la
  la fɛ̃ u la fɛ̃, ɑ̃tisipə lo dəla
  o ʒeneʁasjɔ̃ fytyʁə
  œ̃ bʁa dɔnœʁ ɑ̃ ɡizə də siɲatyʁə
  səʁa leʁitaʒə də noz- εʁəmɑ̃
  la fɔli də noz- aʒisəmɑ̃
  la ʃytə də ledifisə
  sənaʁjo pʁive daʁtifisə

  avεk ynə aʁme də si
  sudɛ̃ lə sjεl seklεʁsi
  lεʁ ʁədəvjɛ̃ ʁεspiʁablə
  la kɔabitasjɔ̃ ɑ̃vizaʒablə
  lamuʁ ynə dɑ̃ʁe kɔmεstiblə
  e lε si pɔsiblə
  lεspwaʁ ɔfʁə sε sεʁvisə
  avεk kεlk sakʁifisə
 • Pieds Phonétique : Avec Do Re Mi Fa Sol La Si

  a=vεk=y=nə=aʁ=me=də=do 8
  lεs=kla=va=ʒə=va=kʁe=sɑ̃=do 8
  lɑ̃=fɑ̃=sə=ɑ̃=su=fʁɑ̃=sə 7
  dy=nə=pʁɔ=dyk=sjɔ̃=ka=dɑ̃=sə 8
  la=po=vʁə=te=kɔ=mə=tʁɔ=fe 8
  e=pɥikʁə=ve=fo=tə=də=sɑ̃=te 8
  la=və=niʁ=a=lə=splin 6
  lε=lu=sə=lε=ʃe=lε=ba=binə 8

  a=vεk=y=nə=aʁ=me=də=ʁe 8
  ʁe=zis=te=ɛ̃sistə=puʁ=kɔ̃=tʁə=ka=ʁe 9
  li=ne=ɡa=li=te=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃tə 8
  lεk=skly=zj=ɔ̃=pεʁ=sis=tɑ̃=tə 8
  la=ʁɔ=ɡɑ̃=sə=a=fi=ʃe 7
  syʁ=lε=fa=sə=də=ne=ɡʁj=e 8
  ʁe=zɔ=lys=zo=pi=ʁə=kɔ̃=binə 8
  laʁ=ʒe=a=tu=ʒuʁ=bɔ=nə=minə 8

  a=vεk=y=nə=aʁ=me=də=mi 8
  mi=zεʁə=pʁɔ=ɡʁε=səa=vεk=lɑ̃n=ɥi 8
  ly=tɔ=pi=a=pʁi=zœ̃=kudə=blɥ 8
  puʁ=bo=ku=sε=la=lu=zə 7
  e=lε=ʁεvə=sə=pɛ̃=se=puʁ=ʁiʁə 8
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=lə=pi=ʁə 7
  e=tʁɑ̃ʒə=pa=ʁa=dɔk=sə=ki=ɑ̃=və=nimə 10
  lε=pœ=ʁə=lj=e=zo=kʁi=mə 8

  a=vεk=y=nə=aʁ=me=də=fa 8
  fa=və=la=di=si=u=la=ba 8
  mi=ʁwaʁ=dœ̃=mɔ̃=də=de=fʁwa 7
  dœ̃=nɛ̃=di=vid=ɥa=lismə=ki=kʁwa 8
  ʁə=ɡaʁd=sɑ̃=fwa=ni=lwa=fe=ʁɔ=si=te=εɡ=za=sεʁ=be 14
  syʁ=dε=de=ʃaʁʒə=kɔ̃=ta=mi=ne 8
  u=vi=vʁə=a=bi=mə 6
  e=lε=lɑ̃=də=mɛ̃=de=pʁi=me 8

  a=vεk=y=nə=aʁ=me=də=sɔl 8
  sɔ=li=si=te=la=teʁə=se=sjɔlə 8
  pεs=ti=sidə=ze=ni=tʁa=tə=ska=te 9
  e=ʁɔ=dɑ̃=tu=tə=sε=stʁa=tə 8
  pɔ=ly=e=la=te=ʁə=pø=a=pøsə=məʁ 10
  nu=zɑ̃=sɔ=mə=tus=zak=tœ=ʁə 8
  a=sə=ʁit=mə=ka=ko=ʃi=mə 8
  nə=pase=tɔ=ne=də=fi=niʁ=sɑ̃=zo=monimə 10

  a=vεk=y=nə=aʁ=me=də=la 8
  la=fɛ̃=u=la=fɛ̃=ɑ̃=ti=sipə=lo=də=la 11
  o=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=fy=ty=ʁə 8
  œ̃=bʁa=dɔ=nœʁ=ɑ̃=ɡizə=də=si=ɲa=tyʁə 10
  sə=ʁa=le=ʁitaʒə=də=no=zε=ʁə=mɑ̃ 9
  la=fɔ=lidə=no=za=ʒi=sə=mɑ̃ 8
  la=ʃy=tə=də=le=di=fi=sə 8
  sə=na=ʁjo=pʁi=ve=daʁ=ti=fisə 8

  a=vεk=y=nə=aʁ=me=də=si 8
  su=dɛ̃=lə=sjεl=se=klεʁ=si 7
  lεʁ=ʁə=də=vjɛ̃=ʁεs=pi=ʁa=blə 8
  la=kɔ=a=bi=ta=sjɔ̃=ɑ̃=vi=zaʒablə 9
  la=muʁ=ynə=dɑ̃=ʁe=kɔ=mεs=tiblə 8
  e=lε=si=pɔ=si=blə 6
  lεs=pwaʁ=ɔ=fʁə=sε=sεʁ=vi=sə 8
  a=vεk=kεl=kə=sa=kʁi=fi=sə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/10/2012 13:27Nouga

merci de ce chaleureux commentaire et au plaisir de lire ton texte

Auteur de Poésie
24/10/2012 15:04Loup Gris

Très beau ton poème Nouga, en ce qui me concerne, je préfère la dernière strophe qui convient mieux à ma situation actuelle.

Auteur de Poésie
24/10/2012 19:39Tulipe Noire

très joli!!!!

Auteur de Poésie
24/10/2012 20:43Skrame2014

Très beau dans le fond...certes un autre dira un peut long pour une chanson...,mais je pense que le tout dépendra du compositeur et sa musique, du chanteur a l’arrangeur...Lol
Amitié,
Skrame

Auteur de Poésie
25/10/2012 10:42Nouga

merci a vous trois

Auteur de Poésie
26/10/2012 10:32Nouga

pour le dos Kerry repos
biz

Auteur de Poésie
07/07/2014 08:08Lemmiath

Il manque juste la musique et la parole et ce serait parfait.