Poeme-France : Lecture Écrit Absurde

Poeme : Le Fatal Angélisme,

Poème Absurde
Publié le 19/08/2016 23:10

L'écrit contient 254 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Talweg

Le Fatal Angélisme,

C’est dans
Les femmes ouvertes à la belle aventure
Que l’Ange passe ses ailes
A travers l’étole de leurs chevelures…
Rêve d’hymen est-il réel ?

Et quand il dépose sur un coin de peau mate
Ses papiers blancs d’alliance
Nos chères idoles du dieu Télémaque tâtent
Un grain de folie en résilience !

C’est par
La caresse du don et le brusque du sang
Que nos idoles se salissent
Et paressent au son du sistre frémissant,
Sans cesse, dames glapissent…

Et dans
Des bras langoureux sevrées de folle allégresse
Nos prêtresses jouent, minaudent
Elles sont brûlots de feu en froid avec Hadès,
Parfois on leur chante une ode…

Comme si
Vînt un chevalier servant, un homme-soldat
Enfouissant son nez fort, rougi
Dans le tréfonds de leurs plis, sachant leur dada…
Femmes en sont peu assagies.

Il leur glissera des « je t’aime », susurrés
Dans un creux d’oreille maligne
Et s’assiéra, heureux bien qu’un brin fissuré,
D’avoir connu si chaste guigne.

Mais…
Parmi tous les otages d’Amours sauvages
Il en est un bien malheureux
Le fils cadet des chérubins du Caravage
Qui se désole d’être pieux.

Chacune l’encense, le baise, le chavire
Mais lui eunuque des eunuques
En est réduit à plaire et puis à séduire
Les femmes aux plus belles nuques.

Dans le froid des demeures élyséennes,
Dans le ciel des yeux clairs et droits,
L’ange voudrait donner l’asile aux sirènes,
Mais qu’en ferait-il, de sa Croix ?
 • Pieds Hyphénique: Le Fatal Angélisme,

  cest=dans 2
  les=fem=mes=ou=vertes=à=la=bel=lea=ven=ture 11
  que=lan=ge=pas=se=ses=ai=les 8
  a=tra=vers=lé=tole=de=leurs=che=ve=lures 10
  rê=ve=d=hy=men=est=il=réel 8

  et=quand=il=dé=pose=sur=un=coin=de=peau=mate 11
  ses=pa=piers=blancs=dal=li=an=ce 8
  nos=chères=i=do=les=du=dieu=té=lé=ma=que=tâtent 12
  un=grain=de=fo=lieen=ré=si=lience 8

  cest=par 2
  la=cares=se=du=don=et=le=brus=que=du=sang 11
  que=nos=i=do=les=se=sa=lissent 8
  et=pares=sent=au=son=du=sis=tre=fré=mis=sant 11
  sans=ces=se=da=mes=gla=pis=sent 8

  et=dans 2
  des=bras=lan=gou=reux=se=vrées=de=fol=leal=lé=gresse 12
  nos=prê=tres=ses=jouent=mi=naudent 7
  elles=sont=brû=lots=de=feu=en=froid=a=vec=ha=dès 12
  par=fois=on=leur=chante=u=ne=ode 8

  com=me=si 3
  vînt=un=che=va=lier=ser=vant=un=homme=sol=dat 11
  en=fouis=sant=son=nez=fort=rou=gi 8
  dans=le=tré=fonds=de=leurs=plis=sa=chant=leur=da=da 12
  fem=mes=en=sont=peu=as=sa=gies 8

  il=leur=glisse=ra=des=je=tai=me=su=sur=rés 11
  dans=un=creux=do=rei=lle=ma=ligne 8
  et=sas=sié=ra=heu=reux=bien=quun=brin=fis=su=ré 12
  da=voir=con=nu=si=chas=te=guigne 8

  mais 1
  par=mi=tous=les=o=tages=da=mours=sau=vages 10
  il=en=est=un=bien=mal=heu=reux 8
  le=fils=cadet=des=ché=ru=bins=du=ca=ra=vage 11
  qui=se=dé=so=le=dê=tre=pieux 8

  cha=cune=len=cen=se=le=bai=se=le=cha=vire 11
  mais=lui=eu=nu=que=des=eu=nuques 8
  en=est=ré=duit=à=plaireet=puis=à=sé=duire 10
  les=fem=mes=aux=plus=bel=les=nuques 8

  dans=le=froid=des=de=meures=é=ly=séennes 9
  dans=le=ciel=des=yeux=clairs=et=droits 8
  lange=vou=drait=don=ner=la=si=leaux=si=rènes 10
  mais=quen=fe=rait=til=de=sa=croix 8
 • Phonétique : Le Fatal Angélisme,

  sε dɑ̃
  lε faməz- uvεʁtəz- a la bεllə avɑ̃tyʁə
  kə lɑ̃ʒə pasə sεz- εlə
  a tʁavεʁ letɔlə də lœʁ ʃəvəlyʁə…
  ʁεvə dimɛ̃ εt- il ʁeεl ?

  e kɑ̃t- il depozə syʁ œ̃ kwɛ̃ də po matə
  sε papje blɑ̃ daljɑ̃sə
  no ʃεʁəz- idɔlə dy djø telemakə tate
  œ̃ ɡʁɛ̃ də fɔli ɑ̃ ʁeziljɑ̃sə !

  sε paʁ
  la kaʁεsə dy dɔ̃ e lə bʁyskə dy sɑ̃
  kə noz- idɔlə sə salise
  e paʁəse o sɔ̃ dy sistʁə fʁemisɑ̃,
  sɑ̃ sεsə, damə ɡlapise…

  e dɑ̃
  dε bʁa lɑ̃ɡuʁø sεvʁe də fɔlə aleɡʁεsə
  no pʁεtʁesə ʒue, minode
  εllə sɔ̃ bʁylo də fø ɑ̃ fʁwa avεk-adε,
  paʁfwaz- ɔ̃ lœʁ ʃɑ̃tə ynə ɔdə…

  kɔmə si
  vin œ̃ ʃəvalje sεʁvɑ̃, œ̃n- ɔmə sɔlda
  ɑ̃fuisɑ̃ sɔ̃ ne fɔʁ, ʁuʒi
  dɑ̃ lə tʁefɔ̃ də lœʁ pli, saʃɑ̃ lœʁ dada…
  faməz- ɑ̃ sɔ̃ pø asaʒi.

  il lœʁ ɡlisəʁa dəs « ʒə tεmə », syzyʁe
  dɑ̃z- œ̃ kʁø dɔʁεjə maliɲə
  e sasjeʁa, œʁø bjɛ̃ kœ̃ bʁɛ̃ fisyʁe,
  davwaʁ kɔny si ʃastə ɡiɲə.

  mε…
  paʁmi tus lεz- ɔtaʒə damuʁ sovaʒə
  il ɑ̃n- εt- œ̃ bjɛ̃ maləʁø
  lə fis kadε dε ʃeʁybɛ̃ dy kaʁavaʒə
  ki sə dezɔlə dεtʁə pjø.

  ʃakynə lɑ̃sɑ̃sə, lə bεzə, lə ʃaviʁə
  mε lɥi ənykə dεz- ənyk
  ɑ̃n- ε ʁedɥi a plεʁə e pɥiz- a sedɥiʁə
  lε faməz- o plys bεllə nyk.

  dɑ̃ lə fʁwa dε dəməʁəz- elizeεnə,
  dɑ̃ lə sjεl dεz- iø klεʁz- e dʁwa,
  lɑ̃ʒə vudʁε dɔne lazilə o siʁεnə,
  mε kɑ̃ fəʁε til, də sa kʁwa ?
 • Pieds Phonétique : Le Fatal Angélisme,

  sε=dɑ̃ 2
  lε=famə=zu=vεʁ=tə=za=la=bεl=lə=a=vɑ̃=tyʁə 12
  kə=lɑ̃=ʒə=pa=sə=sε=zε=lə 8
  a=tʁa=vεʁ=le=tɔ=lə=də=lœʁ=ʃə=və=ly=ʁə 12
  ʁε=və=di=mɛ̃=ε=til=ʁe=εl 8

  e=kɑ̃=til=de=po=zə=syʁ=œ̃=kwɛ̃=də=po=matə 12
  sε=pa=pj=e=blɑ̃=da=lj=ɑ̃=sə 9
  no=ʃεʁə=zi=dɔ=lə=dy=djø=te=le=ma=kə=ta=te 13
  œ̃=ɡʁɛ̃=də=fɔ=li=ɑ̃=ʁe=zi=lj=ɑ̃=sə 11

  sε=paʁ 2
  la=ka=ʁε=sə=dy=dɔ̃=e=lə=bʁys=kə=dy=sɑ̃ 12
  kə=no=zi=dɔ=lə=sə=sa=li=se 9
  e=pa=ʁə=se=o=sɔ̃=dy=sis=tʁə=fʁe=mi=sɑ̃ 12
  sɑ̃=sε=sə=da=mə=ɡla=pi=se 8

  e=dɑ̃ 2
  dε=bʁa=lɑ̃=ɡu=ʁø=sε=vʁe=də=fɔlə=a=le=ɡʁεsə 12
  no=pʁε=tʁe=sə=ʒu=e=mi=no=de 9
  εl=lə=sɔ̃=bʁy=lodə=fø=ɑ̃=fʁwa=a=vεk-a=dε 12
  paʁ=fwa=zɔ̃=lœ=ʁə=ʃɑ̃=tə=y=nə=ɔ=də 11

  kɔ=mə=si 3
  vin=œ̃=ʃə=va=lje=sεʁ=vɑ̃=œ̃=nɔ=mə=sɔl=da 12
  ɑ̃=fu=i=sɑ̃=sɔ̃=ne=fɔʁ=ʁu=ʒi 9
  dɑ̃=lə=tʁe=fɔ̃=də=lœʁ=pli=sa=ʃɑ̃=lœʁ=da=da 12
  fa=mə=zɑ̃=sɔ̃=pø=a=sa=ʒi 8

  il=lœʁ=ɡli=sə=ʁa=dəs=ʒə=tε=mə=sy=zy=ʁe 12
  dɑ̃=zœ̃=kʁø=dɔ=ʁε=jə=ma=li=ɲə 9
  e=sa=sje=ʁa=œ=ʁø=bjɛ̃=kœ̃=bʁɛ̃=fi=sy=ʁe 12
  da=vwaʁ=kɔ=ny=si=ʃas=tə=ɡi=ɲə 9

  1
  paʁ=mi=tus=lε=zɔ=ta=ʒə=da=muʁ=so=va=ʒə 12
  il=ɑ̃=nε=tœ̃=bj=ɛ̃=ma=lə=ʁø 9
  lə=fis=ka=dε=dε=ʃe=ʁy=bɛ̃=dy=ka=ʁa=vaʒə 12
  ki=sə=de=zɔ=lə=dε=tʁə=pj=ø 9

  ʃa=ky=nə=lɑ̃=sɑ̃=sə=lə=bε=zə=lə=ʃa=viʁə 12
  mε=lɥi=ə=ny=kə=dε=zə=nyk 8
  ɑ̃=nε=ʁed=ɥi=a=plε=ʁə=e=pɥi=za=sed=ɥiʁə 12
  lε=fa=mə=zo=plys=bεl=lə=nyk 8

  dɑ̃=lə=fʁwa=dε=də=mə=ʁə=ze=li=ze=ε=nə 12
  dɑ̃=lə=sjεl=dε=zi=ø=klεʁ=ze=dʁwa 9
  lɑ̃=ʒə=vu=dʁε=dɔ=ne=la=zi=lə=o=si=ʁεnə 12
  mε=kɑ̃=fə=ʁε=til=də=sa=kʁwa 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/10/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.