Poeme-France : Lecture Écrit Rencontre

Poeme : Rencontre

Poème Rencontre
Publié le 23/10/2015 19:31

L'écrit contient 117 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Willy25

Rencontre

Cette rencontre par poème
A la méthode de Verlaine,
L’attirance intellectuelle
Qui peut paraitre fusionnelle.

Je te lis et toi tu me lis
Cote à cote tel dans un lit,
A confronter nos vers en pied
Dans nos deux encres mélangées.

Je te connais en te lisant
Et ton texte devient vivant,
Entre les lignes je t’ai vu
Et nous nous sommes reconnus.

Chaque mot envoyé vers toi
Sont des petits morceaux de moi,
Ils le sont dans une espérance
De pénétrer ton cœur en transe.

Ma façon de dire je t’aime
Quand tes vers on le même thème,
En imaginant ton visage
Qui passe par-dessus les pages.

W. L.
15/10/2015
 • Pieds Hyphénique: Rencontre

  cet=te=ren=con=tre=par=po=ème 8
  a=la=mé=tho=de=de=ver=laine 8
  lat=ti=ran=ce=in=tel=lec=tuelle 8
  qui=peut=pa=rai=tre=fu=sion=nelle 8

  je=te=lis=et=toi=tu=me=lis 8
  cote=à=co=te=tel=dans=un=lit 8
  a=con=fron=ter=nos=vers=en=pied 8
  dans=nos=deux=en=cres=mé=lan=gées 8

  je=te=con=nais=en=te=li=sant 8
  et=ton=tex=te=de=vient=vi=vant 8
  en=tre=les=li=gnes=je=tai=vu 8
  et=nous=nous=som=mes=re=con=nus 8

  cha=que=mot=en=voy=é=vers=toi 8
  sont=des=pe=tits=mor=ceaux=de=moi 8
  ils=le=sont=dans=une=es=pé=rance 8
  de=pé=né=trer=ton=cœur=en=transe 8

  ma=fa=çon=de=di=re=je=taime 8
  quand=tes=vers=on=le=mê=me=thème 8
  en=i=ma=gi=nant=ton=vi=sage 8
  qui=pas=se=par=des=sus=les=pages 8

  w=l 2
  quinze=s=la=sh=dix=s=la=sh=deux=mille=quinze 11
 • Phonétique : Rencontre

  sεtə ʁɑ̃kɔ̃tʁə paʁ pɔεmə
  a la metɔdə də vεʁlεnə,
  latiʁɑ̃sə ɛ̃tεllεktɥεllə
  ki pø paʁεtʁə fyzjɔnεllə.

  ʒə tə li e twa ty mə li
  kɔtə a kɔtə tεl dɑ̃z- œ̃ li,
  a kɔ̃fʁɔ̃te no vεʁz- ɑ̃ pje
  dɑ̃ no døz- ɑ̃kʁə- melɑ̃ʒe.

  ʒə tə kɔnεz- ɑ̃ tə lizɑ̃
  e tɔ̃ tεkstə dəvjɛ̃ vivɑ̃,
  ɑ̃tʁə lε liɲə ʒə tε vy
  e nu nu sɔmə ʁəkɔnys.

  ʃakə mo ɑ̃vwaje vεʁ twa
  sɔ̃ dε pəti mɔʁso də mwa,
  il lə sɔ̃ dɑ̃z- ynə εspeʁɑ̃sə
  də penetʁe tɔ̃ kœʁ ɑ̃ tʁɑ̃zə.

  ma fasɔ̃ də diʁə ʒə tεmə
  kɑ̃ tε vεʁz- ɔ̃ lə mεmə tεmə,
  ɑ̃n- imaʒinɑ̃ tɔ̃ vizaʒə
  ki pasə paʁ dəsy lε paʒə.

  dubləve. εl.
  kɛ̃zə slaʃ di- slaʃ dø milə kɛ̃zə
 • Pieds Phonétique : Rencontre

  sε=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=paʁ=pɔ=εmə 8
  a=la=me=tɔ=də=də=vεʁ=lεnə 8
  la=ti=ʁɑ̃sə=ɛ̃=tεl=lεk=tɥεl=lə 8
  ki=pø=pa=ʁεtʁə=fy=zjɔ=nεl=lə 8

  ʒə=tə=li=e=twa=ty=mə=li 8
  kɔ=tə=a=kɔtə=tεl=dɑ̃=zœ̃=li 8
  a=kɔ̃=fʁɔ̃=te=no=vεʁ=zɑ̃=pje 8
  dɑ̃=no=dø=zɑ̃=kʁə=me=lɑ̃=ʒe 8

  ʒə=tə=kɔ=nε=zɑ̃=tə=li=zɑ̃ 8
  e=tɔ̃=tεk=stə=də=vjɛ̃=vi=vɑ̃ 8
  ɑ̃=tʁə=lε=li=ɲə=ʒə=tε=vy 8
  e=nu=nu=sɔ=mə=ʁə=kɔ=nys 8

  ʃa=kə=mo=ɑ̃=vwa=je=vεʁ=twa 8
  sɔ̃=dε=pə=ti=mɔʁ=so=də=mwa 8
  il=lə=sɔ̃=dɑ̃=zynə=εs=pe=ʁɑ̃sə 8
  də=pe=ne=tʁe=tɔ̃=kœʁ=ɑ̃=tʁɑ̃zə 8

  ma=fa=sɔ̃=də=di=ʁə=ʒə=tεmə 8
  kɑ̃=tε=vεʁ=zɔ̃=lə=mε=mə=tεmə 8
  ɑ̃=ni=ma=ʒi=nɑ̃=tɔ̃=vi=zaʒə 8
  ki=pa=sə=paʁ=də=sy=lε=paʒə 8

  du=blə=ve=εl 4
  kɛ̃zə=slaʃ=di=slaʃ=dø=mi=lə=kɛ̃zə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/10/2015 21:58Claude408

Pourquoi pas, au travers de poèmes la naissance d’un amour fusionnel

Auteur de Poésie
24/10/2015 18:22Daniel

Comme tout cela est bien poétisé.....
DAN....

Auteur de Poésie
25/10/2015 00:10Coburitc

Quand des mots échangés naissent l’amitié, l’amour , un texte touchant
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
25/10/2015 01:28Clém

Quelle est belle cette rencontre virtuelle
Clém

Auteur de Poésie
28/11/2015 21:35Mistou

Rencontre virtuelle
Ou bien réelle
Juste très belle
Si elle est mutuelle.
Bises
Valérie