Poeme-France : Lecture Écrit Comparaison

Poeme : Sortir Pour Prendre Plus Que De L’Air

Poème Comparaison
Publié le 13/01/2021 07:16

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Hassan Hyjazi

Sortir Pour Prendre Plus Que De L’Air

En ce tout nouveau printemps qui m’autorise à sortir
Le vent léger et la brume du matin m’attirent dehors
Temps radieux et tiède, combinaison parfaite au premier abord
Je me suis levée du bon pied avec la chance qui m’inspire

Décrire l’astuce des Bohémiens est un exemple à suivre
Au jour le jour, quand les mots me manquent dans ma boîte à idées
Je reste adroit dans mes tournures, des apparences bien inventées
Sur une voie incertaine, philosophant sur différents sens, je m’écris un livre

Hormis ma raison où la logique est utile, le reste m’est bien futile
Les arbres immobiles sont intéressants, comme le vers qui s’enterre
Tout rencontrer pour rajouter dans mon œuvre une bonne atmosphère
Voici de quoi manquent les écrits dont la copie est un secret outil

Il y a tout à dire, par quoi commencer pour introduire
Prendre des risques dont le potentiel est plus qu’une satisfaction
Savoir plaire avec élégance, partager son savoir, causer l’émotion
Le paysage coloré, animé, aux diverses silhouettes, qui veut nous séduire

En tant qu’artiste ambulant, cette saison me permet de voyager
J’affabule le vrai pour qu’il regarde le mensonge de la réalité
Le ciel est bleu avec des larges nuages qu’on croirait de mes pages, extirpés
Le chant de la nature me rappelant des berceuses, un seul refrain d’unité

Cette symbiose artisanale sans égale au régal spécial du goût d’aventure
N’est autre qu’une suggestion poussée par l’envie de produire du parfait
Sans jamais pouvoir l’atteindre, mais le frôler serait un Graal qu’on aimerait
Comme la vie, semblable à une fleur aux pétales qui ressortent d’une manucure…
 • Pieds Hyphénique: Sortir Pour Prendre Plus Que De L’Air

  en=ce=tout=nou=veau=prin=temps=qui=mau=to=ri=se=à=sor=tir 15
  le=vent=lé=ger=et=la=bru=me=du=ma=tin=mat=ti=rent=de=hors 16
  temps=ra=dieux=et=tiède=com=bi=nai=son=par=fai=teau=pre=mier=a=bord 16
  je=me=suis=le=vée=du=bon=pied=a=vec=la=chan=ce=qui=mins=pire 16

  dé=cri=re=las=tu=ce=des=bo=hé=miens=est=un=exem=ple=à=suivre 16
  au=jour=le=jour=quand=les=mots=me=man=quent=dans=ma=boîte=à=i=dées 16
  je=res=tea=droit=dans=mes=tour=nures=des=ap=paren=ces=bien=in=ven=tées 16
  sur=une=voiein=cer=taine=phi=lo=so=phant=sur=dif=férents=sens=je=mé=cris=un=livre 18

  hor=mis=ma=rai=son=où=la=lo=gi=queest=u=tile=le=res=te=mest=bien=fu=tile 19
  les=ar=bres=im=mo=biles=sont=in=téres=sants=comme=le=vers=qui=sen=terre 16
  tout=ren=con=trer=pour=ra=jou=ter=dans=mon=œuvreune=bon=ne=at=mo=sphère 16
  voi=ci=de=quoi=man=quent=les=é=crits=dont=la=co=pieest=un=se=cret=ou=til 18

  il=y=a=tout=à=di=re=par=quoi=com=men=cer=pour=in=tro=duire 16
  prendre=des=ris=ques=dont=le=poten=tiel=est=plus=quu=ne=sa=tis=fac=tion 16
  sa=voir=plairea=vec=é=lé=gance=par=ta=ger=son=sa=voir=cau=ser=lé=mo=tion 18
  le=pa=y=sage=co=lo=ré=a=ni=mé=aux=di=verses=silhouettes=qui=veut=nous=sé=duire 19

  en=tant=quar=tisteam=bu=lant=cette=sai=son=me=per=met=de=vo=ya=ger 16
  jaf=fa=bule=le=vrai=pour=quil=re=gar=de=le=men=songe=de=la=ré=a=li=té 19
  le=ciel=est=bleu=a=vec=des=lar=ges=nu=ages=quon=croi=rait=de=mes=pages=ex=tir=pés 20
  le=chant=de=la=na=ture=me=rap=pe=lant=des=ber=ceuses=un=seul=re=frain=du=ni=té 20

  cette=sym=bio=sear=ti=sa=nale=sans=é=ga=leau=ré=gal=s=pé=cial=du=goût=daven=ture 20
  nest=autre=quune=sug=ges=tion=pous=sée=par=len=vie=de=pro=duire=du=par=fait 17
  sans=ja=mais=pou=voir=lat=teindre=mais=le=frô=ler=se=rait=un=graal=quon=aime=rait 18
  comme=la=vie=sem=bla=bleà=une=fleur=aux=pé=tales=qui=res=sor=tent=du=ne=ma=nu=cure 20
 • Phonétique : Sortir Pour Prendre Plus Que De L’Air

  ɑ̃ sə tu nuvo pʁɛ̃tɑ̃ ki motɔʁizə a sɔʁtiʁ
  lə vɑ̃ leʒe e la bʁymə dy matɛ̃ matiʁe dəɔʁ
  tɑ̃ ʁadjøz- e tjεdə, kɔ̃binεzɔ̃ paʁfεtə o pʁəmje abɔʁ
  ʒə mə sɥi ləve dy bɔ̃ pje avεk la ʃɑ̃sə ki mɛ̃spiʁə

  dekʁiʁə lastysə dε bɔemjɛ̃z- εt- œ̃n- εɡzɑ̃plə a sɥivʁə
  o ʒuʁ lə ʒuʁ, kɑ̃ lε mo mə mɑ̃ke dɑ̃ ma bwatə a ide
  ʒə ʁεstə adʁwa dɑ̃ mε tuʁnyʁə, dεz- apaʁɑ̃sə bjɛ̃ ɛ̃vɑ̃te
  syʁ ynə vwa ɛ̃sεʁtεnə, filozɔfɑ̃ syʁ difeʁɑ̃ sɑ̃s, ʒə mekʁiz- œ̃ livʁə

  ɔʁmi ma ʁεzɔ̃ u la lɔʒikə εt- ytilə, lə ʁεstə mε bjɛ̃ fytilə
  lεz- aʁbʁəz- imɔbilə sɔ̃t- ɛ̃teʁesɑ̃, kɔmə lə vεʁ ki sɑ̃teʁə
  tu ʁɑ̃kɔ̃tʁe puʁ ʁaʒute dɑ̃ mɔ̃n- œvʁə ynə bɔnə atmɔsfεʁə
  vwasi də kwa mɑ̃ke lεz- ekʁi dɔ̃ la kɔpi εt- œ̃ sεkʁε uti

  il i a tut- a diʁə, paʁ kwa kɔmɑ̃se puʁ ɛ̃tʁɔdɥiʁə
  pʁɑ̃dʁə dε ʁisk dɔ̃ lə pɔtɑ̃sjεl ε plys kynə satisfaksjɔ̃
  savwaʁ plεʁə avεk eleɡɑ̃sə, paʁtaʒe sɔ̃ savwaʁ, koze lemɔsjɔ̃
  lə pεizaʒə kɔlɔʁe, anime, o divεʁsə- siluεtə, ki vø nu sedɥiʁə

  ɑ̃ tɑ̃ kaʁtistə ɑ̃bylɑ̃, sεtə sεzɔ̃ mə pεʁmε də vwajaʒe
  ʒafabylə lə vʁε puʁ kil ʁəɡaʁdə lə mɑ̃sɔ̃ʒə də la ʁealite
  lə sjεl ε blø avεk dε laʁʒə- nɥaʒə kɔ̃ kʁwaʁε də mε paʒə, εkstiʁpe
  lə ʃɑ̃ də la natyʁə mə ʁapəlɑ̃ dε bεʁsøzə, œ̃ səl ʁəfʁɛ̃ dynite

  sεtə sɛ̃bjozə aʁtizanalə sɑ̃z- eɡalə o ʁeɡal spesjal dy ɡu davɑ̃tyʁə
  nεt- otʁə kynə syɡʒεstjɔ̃ puse paʁ lɑ̃vi də pʁɔdɥiʁə dy paʁfε
  sɑ̃ ʒamε puvwaʁ latɛ̃dʁə, mε lə fʁole səʁε œ̃ ɡʁaal kɔ̃n- εməʁε
  kɔmə la vi, sɑ̃blablə a ynə flœʁ o petalə ki ʁəsɔʁte dynə manykyʁə…
 • Pieds Phonétique : Sortir Pour Prendre Plus Que De L’Air

  ɑ̃=sə=tu=nu=vo=pʁɛ̃=tɑ̃=ki=mo=tɔ=ʁi=zə=a=sɔʁ=tiʁ 15
  lə=vɑ̃=le=ʒe=e=la=bʁy=mə=dy=ma=tɛ̃=ma=ti=ʁe=də=ɔʁ 16
  tɑ̃=ʁa=dj=ø=ze=tj=ε=də=kɔ̃=bi=nε=zɔ̃=paʁ=fε=tə=o=pʁə=mje=a=bɔʁ 20
  ʒə=mə=sɥi=lə=ve=dy=bɔ̃=pj=e=a=vεk=la=ʃɑ̃=sə=ki=mɛ̃s=pi=ʁə 18

  de=kʁi=ʁə=las=ty=sə=dε=bɔ=e=mj=ɛ̃=zε=tœ̃=nεɡ=zɑ̃=plə=a=sɥi=vʁə 19
  o=ʒuʁ=lə=ʒuʁ=kɑ̃=lε=mo=mə=mɑ̃=ke=dɑ̃=ma=bwa=tə=a=i=de 17
  ʒə=ʁεs=tə=a=dʁwa=dɑ̃=mε=tuʁ=ny=ʁə=dε=za=pa=ʁɑ̃=sə=bj=ɛ̃=ɛ̃=vɑ̃=te 20
  syʁ=ynə=vwa=ɛ̃=sεʁ=tεnə=fi=lo=zɔ=fɑ̃=syʁ=di=fe=ʁɑ̃=sɑ̃s=ʒə=me=kʁi=zœ̃=livʁə 20

  ɔʁ=mi=ma=ʁε=zɔ̃=u=la=lɔ=ʒikə=ε=ty=ti=lə=lə=ʁεs=tə=mε=bjɛ̃=fy=tilə 20
  lε=zaʁ=bʁə=zi=mɔ=bi=lə=sɔ̃=tɛ̃=te=ʁe=sɑ̃=kɔ=mə=lə=vεʁ=ki=sɑ̃=te=ʁə 20
  tu=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=puʁ=ʁa=ʒu=te=dɑ̃=mɔ̃=nœ=vʁə=y=nə=bɔ=nə=at=mɔs=fε=ʁə 20
  vwa=si=də=kwa=mɑ̃=ke=lε=ze=kʁi=dɔ̃=la=kɔ=pi=ε=tœ̃=sε=kʁε=u=ti 19

  il=i=a=tu=ta=di=ʁə=paʁ=kwa=kɔ=mɑ̃=se=puʁ=ɛ̃=tʁɔd=ɥi=ʁə 17
  pʁɑ̃=dʁə=dε=ʁisk=dɔ̃=lə=pɔ=tɑ̃=sjεl=ε=plys=ky=nə=sa=tis=fak=sj=ɔ̃ 18
  sa=vwaʁ=plεʁə=a=vεk=e=le=ɡɑ̃=sə=paʁ=ta=ʒe=sɔ̃=sa=vwaʁ=ko=ze=le=mɔ=sjɔ̃ 20
  lə=pεizaʒə=kɔ=lɔ=ʁe=a=ni=me=o=di=vεʁ=sə=si=lu=ε=tə=ki=vø=nu=sed=ɥiʁə 21

  ɑ̃=tɑ̃=kaʁ=tis=tə=ɑ̃=by=lɑ̃=sε=tə=sε=zɔ̃=mə=pεʁ=mε=də=vwa=ja=ʒe 19
  ʒa=fa=bylə=lə=vʁε=puʁ=kil=ʁə=ɡaʁ=də=lə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=də=la=ʁe=a=li=te 20
  lə=sjεl=ε=blø=a=vεk=dε=laʁ=ʒən=ɥaʒə=kɔ̃=kʁwa=ʁε=də=mε=pa=ʒə=εk=stiʁ=pe 20
  lə=ʃɑ̃də=la=na=tyʁə=mə=ʁa=pə=lɑ̃=dε=bεʁ=sø=zə=œ̃=səl=ʁə=fʁɛ̃=dy=ni=te 20

  sεtə=sɛ̃=bjo=zəaʁ=ti=za=nalə=sɑ̃=ze=ɡa=lə=o=ʁe=ɡal=spe=sjal=dy=ɡu=da=vɑ̃tyʁə 20
  nε=to=tʁə=ky=nə=syɡ=ʒεs=tjɔ̃=pu=se=paʁ=lɑ̃=vi=də=pʁɔd=ɥi=ʁə=dy=paʁ=fε 20
  sɑ̃=ʒa=mε=pu=vwaʁ=la=tɛ̃dʁə=mε=lə=fʁo=le=sə=ʁε=œ̃=ɡʁa=al=kɔ̃=nε=mə=ʁε 20
  kɔmə=la=vi=sɑ̃=bla=bləa=ynə=flœʁ=o=pe=ta=lə=ki=ʁə=sɔʁ=te=dy=nə=ma=nykyʁə 20

PostScriptum

À la fin de l’écriture de ce poème, j’ai vu une chose spéciale dedans, que chaque strophe approfondissaient un thème unique en son genre qui raconte la sortie d’un écrivain partie prendre l’inspiration en comparant/rapprochant nature et littérature. J’y ai mis mes pensées et mes avis tel que la recherche de l’œuvre parfaite inatteignable en fin de compte.

Historique des Modifications

15/01/2021 03:03

Récompense

1
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/01/2021 14:01Pangolin

Ah, vous voila parti aux trousses du Graal du scribe, vaste entreprise, la
même pour tous les poètes !
C’est un bon début, les vers coulent bien, merci du partage !

👍