Poeme : Amour Celerite

Amour Celerite

Prends par la parole et ta peau
Prend tes fines ailes et de l’eau
Afin de voguer au delà
Pour qu’on aille s’installer là

L’adrénaline est sur tes joues
J’en ferai de nobles bijoux
Pour après les éterniser
Là où l’on ira s’embraser

Tu es le fil blanc précurseur
Le bien être des mornes heures
L’ange de ma faible entité
De cet amour célérité

Montre moi tes cailloux de fleurs
Fleures moi tes bouquets couleurs
Cet amour empli de chagrin
M’en donneras-tu rien qu’un grain

Alors j’espère seulement
Que ton vile manège aimant
N’attire la rage des flammes
Au beau creux de notre jeune âme

Tu aspires à me rendre fort
Ta raison en son château fort
Garde tes rêves comme flambeaux
Ce que les miens sont en lambeaux

Etoiles et ciels virent au gris
La Terre mère me vomit
Quand tes yeux me grognent
Quand tes dents me lorgnent

Lève ton humeur et ton âme
Que je suive ton oriflamme
Afin d’une métamorphose
D’un tas de cendre en or si j’ose

Lorsque je meurs en mystère
Je renais pure de ta chair
Je te prends par tes jolis yeux
En ton aura je me sens mieux

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour Celerite

  prends=par=la=pa=role=et=ta=peau 8
  prend=tes=fines=ai=les=et=de=leau 8
  a=fin=de=vo=guer=au=de=là 8
  pour=quon=ail=le=sins=tal=ler=là 8

  la=dré=na=line=est=sur=tes=joues 8
  jen=fe=rai=de=no=bles=bi=joux 8
  pour=a=près=les=é=ter=ni=ser 8
  là=où=lon=i=ra=sem=bra=ser 8

  tu=es=le=fil=blanc=pré=cur=seur 8
  le=bien=ê=tre=des=mor=nes=heures 8
  lange=de=ma=fai=ble=en=ti=té 8
  de=cet=a=mour=cé=lé=ri=té 8

  mon=tre=moi=tes=cail=loux=de=fleurs 8
  fleu=res=moi=tes=bou=quets=cou=leurs 8
  cet=a=mour=em=pli=de=cha=grin 8
  men=don=ne=ras=tu=rien=quun=grain 8

  a=lors=jes=pè=re=seu=le=ment 8
  que=ton=vile=ma=nè=ge=ai=mant 8
  nat=ti=re=la=ra=ge=des=flammes 8
  au=beau=creux=de=notre=jeu=ne=âme 8

  tu=as=pires=à=me=ren=dre=fort 8
  ta=rai=son=en=son=châ=teau=fort 8
  gar=de=tes=rêves=com=me=flam=beaux 8
  ce=que=les=miens=sont=en=lam=beaux 8

  etoi=les=et=ciels=vi=rent=au=gris 8
  la=ter=re=mè=re=me=vo=mit 8
  quand=tes=y=eux=me=grognent 6
  quand=tes=dents=me=lorgnent 5

  lè=ve=ton=hu=meur=et=ton=âme 8
  que=je=sui=ve=ton=o=ri=flamme 8
  a=fin=du=ne=mé=ta=mor=phose 8
  dun=tas=de=cendre=en=or=si=jose 8

  lors=que=je=meurs=en=mys=tè=re 8
  je=re=nais=pu=re=de=ta=chair 8
  je=te=prends=par=tes=jo=lis=yeux 8
  en=ton=au=ra=je=me=sens=mieux 8
 • Phonétique : Amour Celerite

  pʁɑ̃ paʁ la paʁɔlə e ta po
  pʁɑ̃ tε finəz- εləz- e də lo
  afɛ̃ də vɔɡe o dəla
  puʁ kɔ̃n- ajə sɛ̃stale la

  ladʁenalinə ε syʁ tε ʒu
  ʒɑ̃ fəʁε də nɔblə biʒu
  puʁ apʁε lεz- etεʁnize
  la u lɔ̃n- iʁa sɑ̃bʁaze

  ty ε lə fil blɑ̃ pʁekyʁsœʁ
  lə bjɛ̃ εtʁə dε mɔʁnə- œʁ
  lɑ̃ʒə də ma fεblə ɑ̃tite
  də sεt amuʁ seleʁite

  mɔ̃tʁə mwa tε kaju də flœʁ
  flœʁə mwa tε bukε kulœʁ
  sεt amuʁ ɑ̃pli də ʃaɡʁɛ̃
  mɑ̃ dɔnəʁa ty ʁjɛ̃ kœ̃ ɡʁɛ̃

  alɔʁ ʒεspεʁə sələmɑ̃
  kə tɔ̃ vilə manεʒə εmɑ̃
  natiʁə la ʁaʒə dε flamə
  o bo kʁø də nɔtʁə ʒənə amə

  ty aspiʁəz- a mə ʁɑ̃dʁə fɔʁ
  ta ʁεzɔ̃ ɑ̃ sɔ̃ ʃato fɔʁ
  ɡaʁdə tε ʁεvə kɔmə flɑ̃bo
  sə kə lε mjɛ̃ sɔ̃t- ɑ̃ lɑ̃bo

  ətwaləz- e sjεl viʁe o ɡʁi
  la teʁə mεʁə mə vɔmi
  kɑ̃ tεz- iø mə ɡʁɔɲe
  kɑ̃ tε dɑ̃ mə lɔʁɲe

  lεvə tɔ̃n- ymœʁ e tɔ̃n- amə
  kə ʒə sɥivə tɔ̃n- ɔʁiflamə
  afɛ̃ dynə metamɔʁfozə
  dœ̃ tas də sɑ̃dʁə ɑ̃n- ɔʁ si ʒozə

  lɔʁskə ʒə mœʁz- ɑ̃ mistεʁə
  ʒə ʁənε pyʁə də ta ʃεʁ
  ʒə tə pʁɑ̃ paʁ tε ʒɔliz- iø
  ɑ̃ tɔ̃n- oʁa ʒə mə sɑ̃s mjø
 • Syllabes Phonétique : Amour Celerite

  pʁɑ̃=paʁ=la=pa=ʁɔlə=e=ta=po 8
  pʁɑ̃=tε=finə=zε=lə=ze=də=lo 8
  a=fɛ̃=də=vɔ=ɡe=o=də=la 8
  puʁ=kɔ̃=na=jə=sɛ̃s=ta=le=la 8

  la=dʁe=na=linə=ε=syʁ=tε=ʒu 8
  ʒɑ̃=fə=ʁε=də=nɔ=blə=bi=ʒu 8
  puʁ=a=pʁε=lε=ze=tεʁ=ni=ze 8
  la=u=lɔ̃=ni=ʁa=sɑ̃=bʁa=ze 8

  ty=ε=lə=fil=blɑ̃=pʁe=kyʁ=sœʁ 8
  lə=bjɛ̃=ε=tʁə=dε=mɔʁ=nə=œʁ 8
  lɑ̃ʒə=də=ma=fε=blə=ɑ̃=ti=te 8
  də=sεt=a=muʁ=se=le=ʁi=te 8

  mɔ̃=tʁə=mwa=tε=ka=ju=də=flœʁ 8
  flœ=ʁə=mwa=tε=bu=kε=ku=lœʁ 8
  sεt=a=muʁ=ɑ̃=pli=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 8
  mɑ̃=dɔ=nə=ʁa=ty=ʁjɛ̃=kœ̃=ɡʁɛ̃ 8

  a=lɔʁ=ʒεs=pε=ʁə=sə=lə=mɑ̃ 8
  kə=tɔ̃=vilə=ma=nε=ʒə=ε=mɑ̃ 8
  na=ti=ʁə=la=ʁa=ʒə=dε=flamə 8
  o=bo=kʁødə=nɔ=tʁə=ʒə=nə=amə 8

  ty=as=piʁə=za=mə=ʁɑ̃=dʁə=fɔʁ 8
  ta=ʁε=zɔ̃=ɑ̃=sɔ̃=ʃa=to=fɔʁ 8
  ɡaʁ=də=tε=ʁεvə=kɔ=mə=flɑ̃=bo 8
  sə=kə=lε=mjɛ̃=sɔ̃=tɑ̃=lɑ̃=bo 8

  ə=twalə=ze=sjεl=vi=ʁe=o=ɡʁi 8
  la=te=ʁə=mε=ʁə=mə=vɔ=mi 8
  kɑ̃=tε=zi=ø=mə=ɡʁɔ=ɲe 7
  kɑ̃=tε=dɑ̃=mə=lɔ=ʁɲe 6

  lε=və=tɔ̃=ny=mœʁ=e=tɔ̃=namə 8
  kə=ʒə=sɥi=və=tɔ̃=nɔ=ʁi=flamə 8
  a=fɛ̃=dy=nə=me=ta=mɔʁ=fozə 8
  dœ̃=tas=də=sɑ̃dʁə=ɑ̃=nɔʁ=si=ʒozə 8

  lɔʁ=skə=ʒə=mœʁ=zɑ̃=mis=tε=ʁə 8
  ʒə=ʁə=nε=py=ʁə=də=ta=ʃεʁ 8
  ʒə=tə=pʁɑ̃=paʁ=tε=ʒɔ=li=ziø 8
  ɑ̃=tɔ̃=no=ʁa=ʒə=mə=sɑ̃s=mjø 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 09/02/2012 13:28

L'écrit contient 213 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Kabda