Poeme-France : Lecture Écrit Regret

Poeme : Regrets

Poème Regret
Publié le 25/03/2020 12:24

L'écrit contient 279 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Mélody

Regrets

Ils vivent en toi
Ils vivent de toi
Les ressens-tu. . ?

Ils rongent ton être profond
Un poison qui s’insinue au fond de toi
Ils viennent, s’en vont
Puis reviennent, ils sont pour toi. .

L’essence du souvenir
Qui t’emprisonnent dans le passé
De leurs vrais nom, « regrets ». .

Sonne ton heure, détresse
C’est par ton cœur qu’ils font de toi, une faiblesse
Des images, des sons qui te blessent
Te piquent, ils sont. .

L’essence du souvenir
Qui t’emprisonnent dans le passé
De leurs vrais noms, « regrets ». .

C’est dans chaque pas que tu fais, qu’ils sont là
Des peurs cachaient lointaines qui refont surface
C’est tout ton être qui ébranle ta Foi
Quand tu comprends qu’ils ne sont qu’une face. .

Peurs et joies violentes
Des pleurs, des rires t’envahissent ahurissantes
Ce sont des nuits blanches
Sursauts du corps qui flanche
C’est. .

L’essence du souvenir
Qui t’emprisonnent dans le passé
De leurs vrais noms, « regrets ». .

C’est dans chaque rêve qui vient de hanter
Que tu aimerais ne jamais te réveiller
Ces quelques moments de liberté offert
Aussitôt, ton âme les perd. .

Mais ils sont les fantômes
La preuve bien vivante
Celle de la mémoire de l’Homme
Aussi vives que ardentes

Démons aux heures noires
Et anges quand survient l’espoir
Mais malgré, ils sont dérisoires. .

Toi, mon beau souvenir
Fait de joies comme de larmes
Je t’entends souvent la nuit dire
De si beaux et grands mots à mon âme
Mais malgré tout le bonheur que tu me procure
Tu es le regret venu, d’un passé qu’ici bas ne perdure. .
 • Pieds Hyphénique: Regrets

  ils=vi=vent=en=toi 5
  ils=vi=vent=de=toi 5
  les=res=sens=tu 4

  ils=ron=gent=ton=ê=tre=pro=fond 8
  un=poi=son=qui=sin=si=nueau=fond=de=toi 10
  ils=vien=nent=sen=vont 5
  puis=re=vien=nent=ils=sont=pour=toi 8

  les=sen=ce=du=sou=ve=nir 7
  qui=tem=pri=sonnent=dans=le=pas=sé 8
  de=leurs=vrais=nom=re=grets 6

  son=ne=ton=heu=re=dé=tresse 7
  cest=par=ton=cœur=quils=font=de=toi=une=fai=blesse 11
  des=i=mages=des=sons=qui=te=blessent 8
  te=pi=quent=ils=sont 5

  les=sen=ce=du=sou=ve=nir 7
  qui=tem=pri=sonnent=dans=le=pas=sé 8
  de=leurs=vrais=nom=s=re=grets 7

  cest=dans=cha=que=pas=que=tu=fais=quils=sont=là 11
  des=peurs=ca=chaient=loin=taines=qui=re=font=sur=face 11
  cest=tout=ton=être=qui=é=branle=ta=foi 9
  quand=tu=com=prends=quils=ne=sont=quune=face 9

  peurs=et=joies=vi=o=len=tes 7
  des=pleurs=des=rires=ten=va=hissent=a=hu=ris=santes 11
  ce=sont=des=nuits=blan=ches 6
  sur=sauts=du=corps=qui=flan=che 7
  cest 1

  les=sen=ce=du=sou=ve=nir 7
  qui=tem=pri=sonnent=dans=le=pas=sé 8
  de=leurs=vrais=nom=s=re=grets 7

  cest=dans=cha=que=rêve=qui=vient=de=han=ter 10
  que=tu=aime=rais=ne=ja=mais=te=ré=vei=ller 11
  ces=quel=ques=moments=de=li=ber=té=of=fert 10
  aus=si=tôt=ton=â=me=les=perd 8

  mais=ils=sont=les=fan=tô=mes 7
  la=preu=ve=bien=vi=van=te 7
  cel=le=de=la=mé=moire=de=lhomme 8
  aus=si=vi=ves=que=ar=den=tes 8

  dé=mons=aux=heu=res=noi=res 7
  et=an=ges=quand=sur=vient=les=poir 8
  mais=mal=gré=ils=sont=dé=ri=soires 8

  toi=mon=beau=sou=ve=nir 6
  fait=de=joies=com=me=de=la=rmes 8
  je=ten=tends=sou=vent=la=nuit=dire 8
  de=si=beaux=et=grands=mots=à=mon=âme 9
  mais=mal=gré=tout=le=bon=heur=que=tu=me=pro=cure 12
  tu=es=le=re=gret=ve=nu=dun=pas=sé=qui=ci=bas=ne=per=dure 16
 • Phonétique : Regrets

  il vive ɑ̃ twa
  il vive də twa
  lε ʁəsɛ̃ ty. ?

  il ʁɔ̃ʒe tɔ̃n- εtʁə pʁɔfɔ̃
  œ̃ pwazɔ̃ ki sɛ̃sinɥ o fɔ̃ də twa
  il vjεne, sɑ̃ vɔ̃
  pɥi ʁəvjεne, il sɔ̃ puʁ twa.

  lesɑ̃sə dy suvəniʁ
  ki tɑ̃pʁizɔne dɑ̃ lə pase
  də lœʁ vʁε nɔ̃, « ʁεɡʁεts ».

  sɔnə tɔ̃n- œʁ, detʁεsə
  sε paʁ tɔ̃ kœʁ kil fɔ̃ də twa, ynə fεblεsə
  dεz- imaʒə, dε sɔ̃ ki tə blese
  tə pike, il sɔ̃.

  lesɑ̃sə dy suvəniʁ
  ki tɑ̃pʁizɔne dɑ̃ lə pase
  də lœʁ vʁε nɔ̃, « ʁεɡʁεts ».

  sε dɑ̃ ʃakə pa kə ty fε, kil sɔ̃ la
  dε pœʁ kaʃε lwɛ̃tεnə ki ʁəfɔ̃ syʁfasə
  sε tu tɔ̃n- εtʁə ki ebʁɑ̃lə ta fwa
  kɑ̃ ty kɔ̃pʁɑ̃ kil nə sɔ̃ kynə fasə.

  pœʁz- e ʒwa vjɔlɑ̃tə
  dε plœʁ, dε ʁiʁə tɑ̃vaise ayʁisɑ̃tə
  sə sɔ̃ dε nɥi blɑ̃ʃə
  syʁso dy kɔʁ ki flɑ̃ʃə
  sε.

  lesɑ̃sə dy suvəniʁ
  ki tɑ̃pʁizɔne dɑ̃ lə pase
  də lœʁ vʁε nɔ̃, « ʁεɡʁεts ».

  sε dɑ̃ ʃakə ʁεvə ki vjɛ̃ də-ɑ̃te
  kə ty εməʁε nə ʒamε tə ʁevεje
  sε kεlk mɔmɑ̃ də libεʁte ɔfεʁ
  osito, tɔ̃n- amə lε pεʁ.

  mεz- il sɔ̃ lε fɑ̃tomə
  la pʁəvə bjɛ̃ vivɑ̃tə
  sεllə də la memwaʁə də lɔmə
  osi vivə kə aʁdɑ̃tə

  demɔ̃z- o œʁ nwaʁə
  e ɑ̃ʒə kɑ̃ syʁvjɛ̃ lεspwaʁ
  mε malɡʁe, il sɔ̃ deʁizwaʁə.

  twa, mɔ̃ bo suvəniʁ
  fε də ʒwa kɔmə də laʁmə
  ʒə tɑ̃tɑ̃ suvɑ̃ la nɥi diʁə
  də si boz- e ɡʁɑ̃ moz- a mɔ̃n- amə
  mε malɡʁe tu lə bɔnœʁ kə ty mə pʁɔkyʁə
  ty ε lə ʁəɡʁε vəny, dœ̃ pase kisi ba nə pεʁdyʁə.
 • Pieds Phonétique : Regrets

  il=vi=ve=ɑ̃=twa 5
  il=vi=ve=də=twa 5
  lε=ʁə=sɛ̃=ty 4

  il=ʁɔ̃=ʒe=tɔ̃nεtʁə=pʁɔ=fɔ̃ 6
  œ̃=pwa=zɔ̃=ki=sɛ̃=sinɥ=ofɔ̃də=twa 8
  il=vj=ε=ne=sɑ̃=vɔ̃ 6
  pɥiʁə=vjε=ne=il=sɔ̃=puʁ=twa 7

  le=sɑ̃sə=dy=su=və=niʁ 6
  ki=tɑ̃=pʁi=zɔ=ne=dɑ̃lə=pase 7
  də=lœʁ=vʁε=nɔ̃=ʁε=ɡʁεts 6

  sɔ=nə=tɔ̃=nœʁ=de=tʁεsə 6
  sε=paʁ=tɔ̃=kœʁ=kil=fɔ̃də=twa=ynə=fεblεsə 9
  dεzimaʒə=dε=sɔ̃=ki=tə=ble=se 7
  tə=pi=ke=il=sɔ̃ 5

  le=sɑ̃sə=dy=su=və=niʁ 6
  ki=tɑ̃=pʁi=zɔ=ne=dɑ̃lə=pase 7
  də=lœʁ=vʁε=nɔ̃=ʁε=ɡʁεts 6

  sεdɑ̃ʃakə=pakə=ty=fε=kil=sɔ̃=la 7
  dε=pœʁ=ka=ʃε=lwɛ̃tεnə=kiʁə=fɔ̃=syʁ=fasə 9
  sεtutɔ̃nεtʁə=ki=e=bʁɑ̃=lə=ta=fwa 7
  kɑ̃=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=kil=nə=sɔ̃kynə=fasə 8

  pœʁ=ze=ʒwa=vjɔ=lɑ̃=tə 6
  dε=plœʁ=dεʁiʁə=tɑ̃=va=ise=a=yʁisɑ̃tə 8
  sə=sɔ̃=dε=nɥi=blɑ̃=ʃə 6
  syʁ=so=dy=kɔʁ=ki=flɑ̃ʃə 6
  1

  le=sɑ̃sə=dy=su=və=niʁ 6
  ki=tɑ̃=pʁi=zɔ=ne=dɑ̃lə=pase 7
  də=lœʁ=vʁε=nɔ̃=ʁε=ɡʁεts 6

  sεdɑ̃ʃakə=ʁε=və=ki=vjɛ̃=də-ɑ̃=te 8
  kə=tyεmə=ʁεnə=ʒa=mε=tə=ʁe=vε=je 9
  sε=kεl=kə=mɔmɑ̃də=li=bεʁ=te=ɔ=fεʁ 9
  o=si=to=tɔ̃namə=lε=pεʁ 6

  mε=zil=sɔ̃=lε=fɑ̃=tomə 6
  la=pʁə=və=bjɛ̃=vi=vɑ̃tə 6
  sεllə=də=la=me=mwaʁə=də=lɔmə 7
  o=si=vivə=kə=aʁ=dɑ̃tə 6

  de=mɔ̃=zo=œʁ=nwa=ʁə 6
  e=ɑ̃ʒə=kɑ̃=syʁ=vjɛ̃=lεs=pwaʁ 7
  mε=mal=ɡʁe=il=sɔ̃=de=ʁi=zwaʁə 8

  twa=mɔ̃=bo=su=və=niʁ 6
  fεdə=ʒwa=kɔ=mə=də=laʁmə 6
  ʒə=tɑ̃=tɑ̃=su=vɑ̃=la=nɥidiʁə 7
  də=si=bo=ze=ɡʁɑ̃=mo=zamɔ̃namə 7
  mε=mal=ɡʁe=tulə=bɔ=nœʁ=kə=tymə=pʁɔkyʁə 9
  tyεlə=ʁə=ɡʁεvə=ny=dœ̃=pa=se=ki=si=ba=nə=pεʁdyʁə 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/03/2020 12:50Tulipe Noire

Très joli comme écrit et pensées.

👍