Poeme : Maux Pour Maux

Maux Pour Maux

Retournement nombrilifère assèche le tournoiement des anges qui d’un rai de lumière nous apportent l’instant d’où s’écoulent toutes les atmosphères crucifiant l’horloge avec mille et une chimères nous sommes des sirènes hideuses chantant sous le vent blafard d’un jour vacant mordant sur la tourbière des insectes inquiétants nous nous nourrissons de multiples espoirs ridicule et sordide l’espérance humaine qui nous parle tournoiement des anges assèche retournement nombrilifère qui d’un rayon de cercle fait l’éloge du savant sachant compter la matière comme un fou ne compte plus son errance je goûte à la saveur mortifère d’une lueur sans doute sans doute a t elle brillé un jour cette lueur pourpre peut être fut elle même un corps un corps rempli de fluide rouge sous ses airs de corps résistant à tout les jours sont nimbés de couleurs familières le prix du coût a ses doutes qui ne sont plus des doutes sur le nombril du poète il s’en joue des détours il court l’analphabète illustre artisan de sa voûte bunker à l’intérieur d’un bunker je suis sur la route là sur les ornières de la chariote je suis sourd à tous les bruits de la soute je suis dans la mer là dans les sillons des bateaux et j’écoute depuis là tous les bruits de la terre

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Maux Pour Maux

    re=tour=ne=ment=nom=bri=li=fè=re=as=sè=che=le=tour=noie=ment=des=an=ges=qui=dun=rai=de=lu=miè=re=nous=ap=por=tent=lins=tant=doù=sé=cou=lent=tou=tes=les=at=mo=sphè=res=cru=ci=fiant=l=hor=lo=ge=a=vec=mil=le=et=u=ne=chi=mè=res=nous=som=mes=des=si=rè=nes=hi=deu=ses=chan=tant=sous=le=vent=bla=fard=dun=jour=va=cant=mor=dant=sur=la=tour=biè=re=des=in=sec=tes=in=qui=é=tants=nous=nous=nour=ris=sons=de=mul=ti=ples=es=poirs=ri=di=cu=le=et=sor=di=de=les=pé=ran=ce=hu=mai=ne=qui=nous=par=le=tour=noie=ment=des=an=ges=as=sè=che=re=tour=ne=ment=nom=bri=li=fè=re=qui=dun=rayon=de=cer=cle=fait=lé=lo=ge=du=sa=vant=sa=chant=comp=ter=la=ma=tiè=re=com=me=un=fou=ne=comp=te=plus=son=er=ran=ce=je=goû=te=à=la=sa=veur=mor=ti=fè=re=du=ne=lueur=sans=dou=te=sans=dou=te=a=t=el=le=brillé=un=jour=cet=te=lueur=pour=pre=peut=ê=tre=fut=el=le=mê=me=un=corps=un=corps=rem=pli=de=flui=de=rou=ge=sous=ses=airs=de=corps=ré=sis=tant=à=tout=les=jours=sont=nim=bés=de=cou=leurs=fa=mi=liè=res=le=prix=du=coût=a=ses=dou=tes=qui=ne=sont=plus=des=dou=tes=sur=le=nom=bril=du=po=è=te=il=sen=joue=des=dé=tours=il=court=la=nal=pha=bè=te=illus=tre=ar=ti=san=de=sa=voû=te=bun=ker=à=lin=té=rieur=dun=bun=ker=je=suis=sur=la=rou=te=là=sur=les=or=niè=res=de=la=cha=rio=te=je=suis=sourd=à=tous=les=bruits=de=la=sou=te=je=suis=dans=la=mer=là=dans=les=sillons=des=ba=teaux=et=jé=cou=te=de=puis=là=tous=les=bruits=de=la=terre 357
  • Phonétique : Maux Pour Maux

    ʁətuʁnəmɑ̃ nɔ̃bʁilifεʁə asεʃə lə tuʁnwaəmɑ̃ dεz- ɑ̃ʒə ki dœ̃ ʁε də lymjεʁə nuz- apɔʁte lɛ̃stɑ̃ du sekule tutə lεz- atmɔsfεʁə kʁysifjɑ̃ lɔʁlɔʒə avεk milə e ynə ʃimεʁə nu sɔmə dε siʁεnəz- idøzə ʃɑ̃tɑ̃ su lə vɑ̃ blafaʁ dœ̃ ʒuʁ vakɑ̃ mɔʁdɑ̃ syʁ la tuʁbjεʁə dεz- ɛ̃sεktəz- ɛ̃kjetɑ̃ nu nu nuʁʁisɔ̃ də myltipləz- εspwaʁ ʁidikylə e sɔʁdidə lεspeʁɑ̃sə ymεnə ki nu paʁlə tuʁnwaəmɑ̃ dεz- ɑ̃ʒəz- asεʃə ʁətuʁnəmɑ̃ nɔ̃bʁilifεʁə ki dœ̃ ʁεjɔ̃ də sεʁklə fε lelɔʒə dy savɑ̃ saʃɑ̃ kɔ̃te la matjεʁə kɔmə œ̃ fu nə kɔ̃tə plys sɔ̃n- eʁɑ̃sə ʒə ɡutə a la savœʁ mɔʁtifεʁə dynə lɥœʁ sɑ̃ dutə sɑ̃ dutə a te εllə bʁije œ̃ ʒuʁ sεtə lɥœʁ puʁpʁə pø εtʁə fy εllə mεmə œ̃ kɔʁz- œ̃ kɔʁ ʁɑ̃pli də flɥidə ʁuʒə su sεz- εʁ də kɔʁ ʁezistɑ̃ a tu lε ʒuʁ sɔ̃ nɛ̃be də kulœʁ familjεʁə lə pʁi dy ku a sε dutə ki nə sɔ̃ plys dε dutə syʁ lə nɔ̃bʁil dy pɔεtə il sɑ̃ ʒu dε detuʁz- il kuʁ lanalfabεtə ilystʁə aʁtizɑ̃ də sa vutə bœ̃ke a lɛ̃teʁjœʁ dœ̃ bœ̃ke ʒə sɥi syʁ la ʁutə la syʁ lεz- ɔʁnjεʁə də la ʃaʁjɔtə ʒə sɥi suʁ a tus lε bʁɥi də la sutə ʒə sɥi dɑ̃ la mεʁ la dɑ̃ lε sijɔ̃ dε batoz- e ʒekutə dəpɥi la tus lε bʁɥi də la teʁə
  • Syllabes Phonétique : Maux Pour Maux

    ʁə=tuʁ=nə=mɑ̃=nɔ̃=bʁi=li=fε=ʁə=a=sε=ʃə=lə=tuʁ=nwa=ə=mɑ̃=dε=zɑ̃=ʒə=ki=dœ̃=ʁε=də=ly=mjε=ʁə=nu=za=pɔʁ=te=lɛ̃s=tɑ̃=du=se=ku=le=tu=tə=lε=zat=mɔs=fε=ʁə=kʁy=si=fjɑ̃=lɔʁ=lɔ=ʒə=a=vεk=mi=lə=e=y=nə=ʃi=mε=ʁə=nu=sɔ=mə=dε=si=ʁε=nə=zi=dø=zə=ʃɑ̃=tɑ̃=su=lə=vɑ̃=bla=faʁ=dœ̃=ʒuʁ=va=kɑ̃=mɔʁ=dɑ̃=syʁ=la=tuʁ=bjε=ʁə=dε=zɛ̃=sεk=tə=zɛ̃=kje=tɑ̃=nu=nu=nuʁ=ʁi=sɔ̃=də=myl=ti=plə=zεs=pwaʁ=ʁi=di=ky=lə=e=sɔʁ=di=də=lεs=pe=ʁɑ̃=sə=y=mε=nə=ki=nu=paʁ=lə=tuʁ=nwa=ə=mɑ̃=dε=zɑ̃=ʒə=za=sε=ʃə=ʁə=tuʁ=nə=mɑ̃=nɔ̃=bʁi=li=fε=ʁə=ki=dœ̃=ʁε=jɔ̃=də=sεʁ=klə=fε=le=lɔ=ʒə=dy=sa=vɑ̃=sa=ʃɑ̃=kɔ̃=te=la=ma=tjε=ʁə=kɔ=mə=œ̃=fu=nə=kɔ̃=tə=plys=sɔ̃=ne=ʁɑ̃=sə=ʒə=ɡu=tə=a=la=sa=vœʁ=mɔʁ=ti=fε=ʁə=dy=nə=lɥœʁ=sɑ̃=du=tə=sɑ̃=du=tə=a=te=εl=lə=bʁi=je=œ̃=ʒuʁ=sε=tə=lɥœʁ=puʁ=pʁə=pø=ε=tʁə=fy=εl=lə=mε=mə=œ̃=kɔʁ=zœ̃=kɔʁ=ʁɑ̃=pli=də=flɥi=də=ʁu=ʒə=su=sε=zεʁ=də=kɔʁ=ʁe=zis=tɑ̃=a=tu=lε=ʒuʁ=sɔ̃=nɛ̃=be=də=ku=lœʁ=fa=mi=ljε=ʁə=lə=pʁi=dy=ku=a=sε=du=tə=ki=nə=sɔ̃=plys=dε=du=tə=syʁ=lə=nɔ̃=bʁil=dy=pɔ=ε=tə=il=sɑ̃=ʒu=dε=de=tuʁ=zil=kuʁ=la=nal=fa=bε=tə=i=lys=tʁə=aʁ=ti=zɑ̃=də=sa=vu=tə=bœ̃=ke=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ=dœ̃=bœ̃=ke=ʒə=sɥi=syʁ=la=ʁu=tə=la=syʁ=lε=zɔʁ=njε=ʁə=də=la=ʃa=ʁjɔ=tə=ʒə=sɥi=suʁ=a=tus=lε=bʁɥi=də=la=su=tə=ʒə=sɥi=dɑ̃=la=mεʁ=la=dɑ̃=lε=si=jɔ̃=dε=ba=to=ze=ʒe=ku=tə=dəp=ɥi=la=tus=lε=bʁɥi=də=la=te=ʁə 362

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.