Poeme-France : Lecture Écrit Voyage

Poeme : Un Billet Pour Un Seul Aller

Poème Voyage
Publié le 07/01/2021 06:29

L'écrit contient 322 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Hassan Hyjazi

Un Billet Pour Un Seul Aller

Je m’échappe, je m’envole, je voyage…

Je m’esbigne des lieux d’enfance et de bonnes ambiances.
Bifurquant seul de gauche à droite sur des vieux trimards.
Tout cela dans le but de sonder le magnifique, en couleur, le voir.
Il me faut des congés que je retranscris dans de somptueuses stances.

Je m’échappe, je m’envole, je voyage…

Lundi, je ferai mes malles et formulerai mon plausible adieu.
Mardi, j’embrasserai chacun de vous, le facteur et même les voisins.
Mercredi, je ne chercherai plus à atermoyer jusqu’à demain.
Jeudi, à l’ébauche de cette lune de soleil d’aurore, j’partirai à point.
Vendredi, au crépuscule, loin de vous me retrouverai-je…
Samedi, vous saurez en ne me voyant que ce n’est point un jeu !
Dimanche, ne croyez pas que je pars loin rejoindre Dieu.

Je m’échappe, je m’envole, je voyage…

Janvier, le début de l’aventure, pour moi, c’est une nouvelle année.
Février, le début du désordre, dans mon cœur, il n’y a que mélancolie.
Mars, le parcours sur lequel je marche n’est pas encore abouti.
Avril, il ne faudrait pas penser à vous, de peur que j’y retourne.
Mai, retrouver mes esprits ne sera pas aisé, car l’irrésolution me domine.
Juin, vous me manquez à en mourir ! Votre absence m’a si peiné.

Je m’échappe, je m’envole, je voyage…

Juillet, je suis à l’antipode de votre région, sur des plaines.
Août, j’ai l’album photo garni et les chaussures excessivement usités.
Septembre, après mûre réflexion dans mon esprit, le train me vint en idée.
Octobre, terminé la route, le train, je prends le bateau.
Novembre, à la suite d’un séjour en mer, je mets pied sur mon continent berceau.
Décembre, pensez-vous que j’ai fini mon escapade ? Oh que non, j’enchaîne…

Je m’échappe, je m’envole, je voyage…
 • Pieds Hyphénique: Un Billet Pour Un Seul Aller

  je=mé=chap=pe=je=men=vo=le=je=voy=a=ge 12

  je=mes=bi=gne=des=lieux=den=fanceet=de=bon=nes=am=bi=an=ces 15
  bi=fur=quant=seul=de=gaucheà=droi=te=sur=des=vieux=tri=mards 13
  tout=ce=la=dans=le=but=de=son=der=le=ma=gni=fi=que=en=cou=leur=le=voir 19
  il=me=faut=des=con=gés=que=je=re=trans=cris=dans=de=somp=tueuses=stances 16

  je=mé=chap=pe=je=men=vo=le=je=voy=a=ge 12

  lun=di=je=fe=rai=mes=mal=les=et=for=mule=rai=mon=plau=si=blea=dieu 17
  mar=di=jem=brasse=rai=cha=cun=de=vous=le=fac=teur=et=même=les=voi=sins 17
  mercre=di=je=ne=cher=che=rai=plus=à=a=ter=moyer=jus=quà=de=main 16
  jeu=di=à=lé=bauche=de=cette=lune=de=so=leil=dau=ro=re=j=par=ti=rai=à=point 20
  vendre=di=au=cré=pus=cu=le=loin=de=vous=me=re=trou=ve=rai=je 16
  sa=me=di=vous=sau=rez=en=ne=me=voyant=que=ce=nest=point=un=jeu 16
  di=man=che=ne=croyez=pas=que=je=pars=loin=re=join=dre=dieu 14

  je=mé=chap=pe=je=men=vo=le=je=voy=a=ge 12

  jan=vier=le=dé=but=de=laven=ture=pour=moi=cest=une=nou=vel=lean=née 16
  fé=vrier=le=dé=but=du=dé=sordre=dans=mon=cœur=il=ny=a=que=mé=lan=co=lie 19
  mars=le=par=cours=sur=le=quel=je=mar=che=nest=pas=en=corea=bou=ti 16
  avril=il=ne=fau=drait=pas=pen=ser=à=vous=de=peur=que=jy=re=tourne 16
  mai=re=trou=ver=mes=es=prits=ne=se=ra=pas=ai=sé=car=lir=ré=so=lu=tion=me=do=mine 22
  juin=vous=me=man=quez=à=en=mou=rir=votreab=sen=ce=ma=si=pei=né 16

  je=mé=chap=pe=je=men=vo=le=je=voy=a=ge 12

  juillet=je=suis=à=lan=ti=po=de=de=vo=tre=ré=gion=sur=des=plaines 16
  a=oût=jai=lal=bum=pho=to=gar=ni=et=les=chaus=sures=ex=ces=sive=ment=u=si=tés 20
  sep=tem=bre=a=près=mû=re=ré=flexion=dans=mon=es=prit=le=train=me=vint=en=i=dée 20
  oc=to=bre=ter=mi=né=la=rou=te=le=train=je=prends=le=ba=teau 16
  no=vem=bre=à=la=suite=dun=sé=jour=en=mer=je=mets=pied=sur=mon=con=tinent=ber=ceau 20
  dé=cem=bre=pen=sez=vous=que=jai=fi=ni=mon=es=ca=pade=oh=que=non=jen=chaîne 19

  je=mé=chap=pe=je=men=vo=le=je=voy=a=ge 12
 • Phonétique : Un Billet Pour Un Seul Aller

  ʒə meʃapə, ʒə mɑ̃vɔlə, ʒə vwajaʒə…

  ʒə mεzbiɲə dε ljø dɑ̃fɑ̃sə e də bɔnəz- ɑ̃bjɑ̃sə.
  bifyʁkɑ̃ səl də ɡoʃə a dʁwatə syʁ dε vjø tʁimaʁd.
  tu səla dɑ̃ lə byt də sɔ̃de lə maɲifikə, ɑ̃ kulœʁ, lə vwaʁ.
  il mə fo dε kɔ̃ʒe kə ʒə ʁətʁɑ̃skʁi dɑ̃ də sɔ̃ptɥøzə stɑ̃sə.

  ʒə meʃapə, ʒə mɑ̃vɔlə, ʒə vwajaʒə…

  lœ̃di, ʒə fəʁε mε maləz- e fɔʁmyləʁε mɔ̃ ploziblə adjø.
  maʁdi, ʒɑ̃bʁasəʁε ʃakœ̃ də vu, lə faktœʁ e mεmə lε vwazɛ̃.
  mεʁkʁədi, ʒə nə ʃεʁʃəʁε plysz- a atεʁmwaje ʒyska dəmɛ̃.
  ʒødi, a leboʃə də sεtə lynə də sɔlεj doʁɔʁə, ʒpaʁtiʁε a pwɛ̃.
  vɑ̃dʁədi, o kʁepyskylə, lwɛ̃ də vu mə ʁətʁuvəʁε ʒə…
  samədi, vu soʁez- ɑ̃ nə mə vwajɑ̃ kə sə nε pwɛ̃ œ̃ ʒø !
  dimɑ̃ʃə, nə kʁwaje pa kə ʒə paʁ lwɛ̃ ʁəʒwɛ̃dʁə djø.

  ʒə meʃapə, ʒə mɑ̃vɔlə, ʒə vwajaʒə…

  ʒɑ̃vje, lə deby də lavɑ̃tyʁə, puʁ mwa, sεt- ynə nuvεllə ane.
  fevʁje, lə deby dy dezɔʁdʁə, dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, il ni a kə melɑ̃kɔli.
  maʁs, lə paʁkuʁ syʁ ləkεl ʒə maʁʃə nε pa ɑ̃kɔʁə abuti.
  avʁil, il nə fodʁε pa pɑ̃se a vu, də pœʁ kə ʒi ʁətuʁnə.
  mε, ʁətʁuve mεz- εspʁi nə səʁa pa εze, kaʁ liʁezɔlysjɔ̃ mə dɔminə.
  ʒɥɛ̃, vu mə mɑ̃kez- a ɑ̃ muʁiʁ ! vɔtʁə absɑ̃sə ma si pεne.

  ʒə meʃapə, ʒə mɑ̃vɔlə, ʒə vwajaʒə…

  ʒɥjε, ʒə sɥiz- a lɑ̃tipɔdə də vɔtʁə ʁeʒjɔ̃, syʁ dε plεnə.
  aut, ʒε lalbɔm fɔto ɡaʁni e lε ʃosyʁəz- εksesivəmɑ̃ yzite.
  sεptɑ̃bʁə, apʁε myʁə ʁeflεksjɔ̃ dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi, lə tʁɛ̃ mə vɛ̃ ɑ̃n- ide.
  ɔktɔbʁə, tεʁmine la ʁutə, lə tʁɛ̃, ʒə pʁɑ̃ lə bato.
  nɔvɑ̃bʁə, a la sɥitə dœ̃ seʒuʁ ɑ̃ mεʁ, ʒə mεt pje syʁ mɔ̃ kɔ̃tine bεʁso.
  desɑ̃bʁə, pɑ̃se vu kə ʒε fini mɔ̃n- εskapadə ? ɔ kə nɔ̃, ʒɑ̃ʃεnə…

  ʒə meʃapə, ʒə mɑ̃vɔlə, ʒə vwajaʒə…
 • Pieds Phonétique : Un Billet Pour Un Seul Aller

  ʒə=me=ʃa=pə=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=ʒə=vwa=ja=ʒə 12

  ʒə=mεz=bi=ɲə=dε=lj=ø=dɑ̃=fɑ̃=səe=də=bɔ=nə=zɑ̃=bj=ɑ̃=sə 17
  bi=fyʁ=kɑ̃=səl=də=ɡoʃəa=dʁwa=tə=syʁ=dε=vj=ø=tʁi=maʁd 14
  tusə=la=dɑ̃=lə=byt=də=sɔ̃=de=lə=ma=ɲi=fi=kə=ɑ̃=ku=lœʁ=lə=vwaʁ 18
  il=mə=fo=dε=kɔ̃=ʒe=kə=ʒə=ʁə=tʁɑ̃s=kʁi=dɑ̃=də=sɔ̃p=tɥø=zə=stɑ̃=sə 18

  ʒə=me=ʃa=pə=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=ʒə=vwa=ja=ʒə 12

  lœ̃=di=ʒə=fə=ʁε=mε=malə=ze=fɔʁ=my=lə=ʁε=mɔ̃=plo=zi=blə=a=djø 18
  maʁ=di=ʒɑ̃=bʁasə=ʁε=ʃa=kœ̃=də=vu=lə=fak=tœʁ=e=mε=mə=lε=vwa=zɛ̃ 18
  mεʁ=kʁə=di=ʒə=nə=ʃεʁ=ʃə=ʁε=plys=za=a=tεʁ=mwa=je=ʒys=ka=də=mɛ̃ 18
  ʒø=di=a=le=boʃə=də=sεtə=lynə=də=sɔ=lεj=do=ʁɔ=ʁə=ʒpaʁ=ti=ʁε=a=pwɛ̃ 19
  vɑ̃=dʁə=di=o=kʁe=pys=ky=lə=lwɛ̃=də=vu=mə=ʁə=tʁu=və=ʁε=ʒə 17
  sa=mə=di=vu=so=ʁe=zɑ̃=nə=mə=vwa=j=ɑ̃=kə=sə=nε=pwɛ̃=œ̃=ʒø 18
  di=mɑ̃=ʃə=nə=kʁwa=j=e=pa=kə=ʒə=paʁ=lwɛ̃=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dj=ø 17

  ʒə=me=ʃa=pə=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=ʒə=vwa=ja=ʒə 12

  ʒɑ̃=vje=lə=de=bydə=la=vɑ̃=ty=ʁə=puʁ=mwa=sε=ty=nə=nu=vεllə=a=ne 18
  fe=vʁje=lə=de=by=dy=de=zɔʁdʁə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=il=ni=akə=me=lɑ̃=kɔ=li 18
  maʁs=lə=paʁ=kuʁ=syʁ=lə=kεl=ʒə=maʁ=ʃə=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=bu=ti 18
  a=vʁil=il=nə=fo=dʁε=pa=pɑ̃=se=a=vu=də=pœʁ=kə=ʒi=ʁə=tuʁ=nə 18
  mε=ʁə=tʁu=ve=mεzεspʁinə=sə=ʁa=pa=ε=ze=kaʁ=li=ʁe=zɔ=ly=sjɔ̃=mə=dɔminə 18
  ʒɥɛ̃=vu=mə=mɑ̃=ke=za=ɑ̃=mu=ʁiʁ=vɔ=tʁə=ab=sɑ̃=sə=ma=si=pε=ne 18

  ʒə=me=ʃa=pə=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=ʒə=vwa=ja=ʒə 12

  ʒɥj=ε=ʒə=sɥi=za=lɑ̃=ti=pɔ=də=də=vɔ=tʁə=ʁe=ʒjɔ̃=syʁ=dε=plε=nə 18
  a=ut=ʒε=lal=bɔm=fɔ=to=ɡaʁ=ni=e=lεʃosyʁə=zεk=se=si=və=mɑ̃=y=zi=te 19
  sεp=tɑ̃bʁə=a=pʁεmyʁə=ʁe=flεk=sjɔ̃=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=lə=tʁɛ̃=mə=vɛ̃=ɑ̃=ni=de 18
  ɔk=tɔ=bʁə=tεʁ=mi=ne=la=ʁu=tə=lə=tʁɛ̃=ʒə=pʁɑ̃=lə=ba=to 16
  nɔvɑ̃bʁə=a=la=sɥitə=dœ̃=se=ʒuʁ=ɑ̃=mεʁ=ʒə=mεt=pje=syʁ=mɔ̃=kɔ̃=ti=ne=bεʁ=so 19
  de=sɑ̃bʁə=pɑ̃=se=vu=kə=ʒε=fi=ni=mɔ̃=nεs=ka=pa=də=ɔ=kə=nɔ̃=ʒɑ̃ʃεnə 18

  ʒə=me=ʃa=pə=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=ʒə=vwa=ja=ʒə 12

PostScriptum

L’aventure continu même si je trouve ce texte un peu trop rapide... On a jamais fini de découvrir de nouvelles choses à travers le monde. J’ai écrit ce poème d’une façon très différente en employant des mots soutenus qui donnent toujours une grande beauté aux poèmes, il est aussi en lien avec un ancien poème « Le Touriste ».

Historique des Modifications

13/01/2021 18:44

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/01/2021 06:33Hassan Hyjazi

https://www.poeme-france.com/auteur/hassan-hyjazi/texte-184231

Auteur de Poésie
07/01/2021 09:22Mémo

Bon voyage Hassan, mais revenez-nous vite! Ne faites pas comme mon amie dans ’l’océan de l’abandon", dont j’ai maladroitement effacé après lecture votre commentaire après y avoir répondu.

👍
Auteur de Poésie
07/01/2021 10:13Bouloche

Bravo bravo bel envolé juste et sincère
digne de Walt Whitman

👍
Auteur de Poésie
07/01/2021 11:51Donovan.nouel

Comme d’habitude vous avez beaucoup de talent égales à chaque écrit. J’ai beaucoup aimé l’introduction, le refrain, les jours, les moins qui sont tout en poésie, on voyage avec tellement de beauté mais on rencontre parfois des remises en question, de la nostalgie...Un très grand bravo et merci beaucoup, c’était vraiment agréable à lire. Amicalement.

👍
Auteur de Poésie
07/01/2021 13:27Printemps

J’ai vraiment aimé partager ce super voyage, plein d’émotions à chaque rencontre. Merci du postage!

👍
Auteur de Poésie
07/01/2021 18:34Tulipe Noire

Un Horoscope de taille en un joli poème et voyage à travers l’année,.

👍
Auteur de Poésie
08/01/2021 00:20Anya

Belle incitation au voyage Ce journal de bord précis avec ses doutes sa mélancolie balayés par des envies de liberté et une soif d’aventures est un vrai plaisir de lecture Merci

👍
Auteur de Poésie
08/01/2021 02:42Barrymoussa180

Un beau poème sur le voyage,
Merci du partage, j’ai eu un immense plaisir à vous lire,
Bonne nuit à vous.

👍
Auteur de Poésie
09/01/2021 08:32Saber Lahmidi

Merveilleux poème. Merci du partage !

👍