Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Poeme : Comprendre Ton Cœur

Poème Coeur
Publié le 11/01/2021 05:42

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Hassan Hyjazi

Comprendre Ton Cœur

Je suis curieux, alors dis-moi tout.
Ce n’est point obliger, mais avoue.
L’ignorance trouble ma quiétude.
Me voilà accompagné d’incertitude.

Que caches-tu dans cette tête blanche ?
Ce corps de poupée possède-t-il
Une chose à l’intérieur de fragile ?
Une amertume faisant que tes yeux ne soient étanches ?

J’aimerais savoir ce qui se trame dedans,
Pour te cajoler d’assurances et d’extases,
Pouvoir te dorloter, dire de jolies phrases,
Enfin, te rassurer de cette union d’amants.

Ce qui grise ta mine est inférieure à ma hauteur !
Les perturbations ne sont qu’éphémères,
Nous allons en rire de la plus belle des manières !
Quoiqu’il se passe ici, je serai ton cher protecteur.

Ton bonheur se réfléchit sur ma face.
Ton malheur la rougit en y laissant des marques,
Qu’aucun maquillage peut effacer, qui me rend insomniaque.
Donc, pour éviter ce problème, je t’invite en face-à-face.

Ton cœur doute ou dissimule ? Les deux ?
Quoi dire si le silence reste dans nos conversations ?
Si les accords ont du mal à suivre pour favoriser la compréhension ?
L’amour n’hésite jamais à avouer son état, pour lui, ce n’est pas un jeu.
 • Pieds Hyphénique: Comprendre Ton Cœur

  je=suis=cu=rieux=a=lors=dis=moi=tout 9
  ce=nest=point=o=bli=ger=mais=a=voue 9
  li=gno=ran=ce=trou=ble=ma=qui=é=tude 10
  me=voi=là=ac=com=pa=gné=din=cer=ti=tude 11

  que=ca=ches=tu=dans=cet=te=tê=te=blanche 10
  ce=corps=de=pou=pée=pos=sè=de=til 9
  une=cho=se=à=lin=té=rieur=de=fra=gile 10
  unea=mer=tume=fai=sant=que=tes=yeux=ne=soient=é=tanches 12

  jaime=rais=sa=voir=ce=qui=se=trame=de=dans 10
  pour=te=ca=jo=ler=das=su=rances=et=dex=tases 11
  pou=voir=te=dor=lo=ter=dire=de=jo=lies=phrases 11
  en=fin=te=ras=su=rer=de=cetteu=nion=da=mants 11

  ce=qui=grise=ta=mi=neest=in=fé=rieureà=ma=hau=teur 12
  les=per=tur=ba=tions=ne=sont=qué=phé=mères 10
  nous=al=lons=en=rire=de=la=plus=bel=le=des=ma=nières 13
  quoi=quil=se=passe=i=ci=je=se=rai=ton=cher=pro=tec=teur 14

  ton=bon=heur=se=ré=flé=chit=sur=ma=face 10
  ton=malheur=la=rou=git=en=y=lais=sant=des=mar=ques 12
  quau=cun=ma=quillage=peut=ef=fa=cer=qui=me=rend=in=som=niaque 14
  donc=pour=é=vi=ter=ce=pro=blème=je=tin=vi=teen=faceà=face 14

  ton=cœur=doute=ou=dis=si=mu=le=les=deux 10
  quoi=dire=si=le=silence=res=te=dans=nos=con=ver=sa=tions 13
  si=les=ac=cords=ont=du=mal=à=suivre=pour=fa=vo=ri=ser=la=com=préhen=sion 18
  la=mour=n=hé=site=ja=mais=à=a=vouer=son=é=tat=pour=lui=ce=nest=pas=un=jeu 20
 • Phonétique : Comprendre Ton Cœur

  ʒə sɥi kyʁjø, alɔʁ di mwa tu.
  sə nε pwɛ̃ ɔbliʒe, mεz- avu.
  liɲɔʁɑ̃sə tʁublə ma kjetydə.
  mə vwala akɔ̃paɲe dɛ̃sεʁtitydə.

  kə kaʃə ty dɑ̃ sεtə tεtə blɑ̃ʃə ?
  sə kɔʁ də pupe pɔsεdə til
  ynə ʃozə a lɛ̃teʁjœʁ də fʁaʒilə ?
  ynə amεʁtymə fəzɑ̃ kə tεz- iø nə swae etɑ̃ʃə ?

  ʒεməʁε savwaʁ sə ki sə tʁamə dədɑ̃,
  puʁ tə kaʒɔle dasyʁɑ̃səz- e dεkstazə,
  puvwaʁ tə dɔʁlɔte, diʁə də ʒɔli fʁazə,
  ɑ̃fɛ̃, tə ʁasyʁe də sεtə ynjɔ̃ damɑ̃.

  sə ki ɡʁizə ta minə εt- ɛ̃feʁjəʁə a ma-otœʁ !
  lε pεʁtyʁbasjɔ̃ nə sɔ̃ kefemεʁə,
  nuz- alɔ̃z- ɑ̃ ʁiʁə də la plys bεllə dε manjεʁə !
  kwakil sə pasə isi, ʒə səʁε tɔ̃ ʃεʁ pʁɔtεktœʁ.

  tɔ̃ bɔnœʁ sə ʁefleʃi syʁ ma fasə.
  tɔ̃ malœʁ la ʁuʒi ɑ̃n- i lεsɑ̃ dε maʁk,
  kokœ̃ makjaʒə pø efase, ki mə ʁɑ̃t- ɛ̃sɔmnjakə.
  dɔ̃k, puʁ evite sə pʁɔblεmə, ʒə tɛ̃vitə ɑ̃ fasə a fasə.

  tɔ̃ kœʁ dutə u disimylə ? lε dø ?
  kwa diʁə si lə silɑ̃sə ʁεstə dɑ̃ no kɔ̃vεʁsasjɔ̃ ?
  si lεz- akɔʁdz- ɔ̃ dy mal a sɥivʁə puʁ favɔʁize la kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ ?
  lamuʁ nezitə ʒamεz- a avue sɔ̃n- eta, puʁ lɥi, sə nε pa œ̃ ʒø.
 • Pieds Phonétique : Comprendre Ton Cœur

  ʒə=sɥi=ky=ʁj=ø=a=lɔʁ=di=mwa=tu 10
  sə=nε=pwɛ̃=ɔ=bli=ʒe=mε=za=vu 9
  li=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=tʁu=blə=ma=kj=e=ty=də 11
  mə=vwa=la=a=kɔ̃=pa=ɲe=dɛ̃=sεʁ=ti=ty=də 12

  kə=ka=ʃə=ty=dɑ̃=sε=tə=tε=tə=blɑ̃=ʃə 11
  sə=kɔʁ=də=pu=pe=pɔ=sε=də=til 9
  y=nə=ʃo=zə=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ=də=fʁa=ʒi=lə 12
  ynəa=mεʁ=tymə=fə=zɑ̃=kə=tε=ziø=nə=swa=e=tɑ̃ʃə 12

  ʒε=mə=ʁε=sa=vwaʁ=sə=ki=sə=tʁa=mə=də=dɑ̃ 12
  puʁ=tə=ka=ʒɔ=le=da=sy=ʁɑ̃=sə=ze=dεk=stazə 12
  pu=vwaʁ=tə=dɔʁ=lɔ=te=di=ʁə=də=ʒɔ=li=fʁazə 12
  ɑ̃=fɛ̃=tə=ʁa=sy=ʁe=də=sεtə=y=njɔ̃=da=mɑ̃ 12

  sə=kiɡʁizə=ta=mi=nəε=tɛ̃=fe=ʁjəʁə=a=ma-o=tœʁ 12
  lε=pεʁ=tyʁ=ba=sj=ɔ̃=nə=sɔ̃=ke=fe=mεʁ=ə 12
  nu=za=lɔ̃=zɑ̃=ʁiʁə=də=la=plys=bεllə=dε=ma=njεʁə 12
  kwa=kil=sə=pasə=isiʒə=sə=ʁε=tɔ̃=ʃεʁ=pʁɔ=tεk=tœʁ 12

  tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=sə=ʁe=fle=ʃi=syʁ=ma=fa=sə 12
  tɔ̃=ma=lœʁ=la=ʁu=ʒi=ɑ̃=ni=lε=sɑ̃=dε=maʁk 12
  ko=kœ̃=ma=kjaʒə=pø=e=fase=kimə=ʁɑ̃=tɛ̃=sɔm=njakə 12
  dɔ̃k=puʁ=e=vi=te=sə=pʁɔblεmə=ʒə=tɛ̃=vi=təɑ̃=fasəafasə 12

  tɔ̃=kœ=ʁə=du=tə=u=di=si=my=lə=lε=dø 12
  kwadiʁə=silə=si=lɑ̃=sə=ʁεs=tə=dɑ̃=no=kɔ̃=vεʁ=sa=sjɔ̃ 13
  si=lε=za=kɔʁ=dzɔ̃=dy=mal=a=sɥivʁə=puʁ=fa=vɔ=ʁi=ze=la=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃ 19
  la=muʁ=ne=zitə=ʒa=mε=za=a=vu=e=sɔ̃=ne=ta=puʁ=lɥi=sə=nε=pa=œ̃=ʒø 20

PostScriptum

La sincérité et l'abandon envers l'autre est un bénéfique réconfort mutuelle qui augmente la confiance.

Historique des Modifications

15/01/2021 02:53
13/01/2021 18:40

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/01/2021 12:43Mémo

Très difficile de pouvoir entre dans les pensées des autres, oh que oui!

👍
Auteur de Poésie
11/01/2021 16:30Poème2020

Beau poème. Coup de cœur ❤️

👍
Auteur de Poésie
13/01/2021 20:11Tulipe Noire

Si joli ton poème sur l’aimé du coeur et belle inspiration, merci du partage avec mon coup de coeur poétique et sincère amitié.

👍
Auteur de Poésie
15/01/2021 18:34Barrymoussa180

Merci Hassan pour ce beau partage, c’est toujours
difficile de deviner ce que l’autre pense, et surtout
la femme, elle peut dire oui, quand elle pense

 • non*, bonne soirée à vous.
👍