Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Love Story

Poème Amour
Publié le 30/03/2018 15:55

L'écrit contient 283 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Sami.san

Love Story

C’est la story…

D’une histoire d’amour qui finit mal, bien mal oui !
Sinon elle serait ! ! Encore et toujours aujourd’hui… .
Oubliez l’heureux et les eurent beaucoup d’enfants
Comme ces « il était une fois » d’avant et d’antan.

Une story… .

D’un sombre tocard en mal de vie et d’amour
Rageux des ses comtes du lendemain et du jour.
Au passé si foireux pour un présent pas si envieux
Un pauvre mulet ayant la foi dans un futur du mieux.

La story…

D’une bête rencontrant au hasard de l’infortune
Une Belle princesse, sans aucun défauts ni lacunes
Aux atouts chatoyants d’un sang bleu et noble
Plus proche du plus que parfait que de l’ignoble.

Cette story…

D’un disney de ristourne au solde des sentiments
Aux chants débiles, aux refrains consternants
Tu étais ma reine des neiges au relent peu glacial
Le coeur emmitouflé, de toi j’ai eu gravement la dalle.

De vivre cette story. .

Qui me ferait bien moins animal ou bête que je suis
Faisant taire ses hurlements de solitude et de folie
Me donnant l’aptitude à accepter ma soluble rage
Et embrasser avec la pure complaisance, l’adage. .

D’une story de proverbe

Qui réside dans le bien ou beau rôle de l’exerbe
Pour toi, cette femme aux adjectifs et adverbes
D’un panorama amplement lexical de la ferveur
De l’amour, du bien-être, du bon et du bonheur.

Pauvre story…

Car bête et belle, belle et bête au grand jamais
Comme au petit toujours, aucun n’y feraient
À la résonance d’un amour de hasard
Sa suite, son tôt et encore moins son tard. .
 • Pieds Hyphénique: Love Story

  cest=la=sto=ry 4

  du=ne=his=toi=re=da=mour=qui=fi=nit=mal=bien=mal=oui 14
  si=non=el=le=se=rait=en=core=et=tou=jours=au=jourd=hui 14
  ou=bliez=l=heu=reux=et=les=eu=rent=beau=coup=den=fants 13
  com=me=ces=il=é=tait=u=ne=fois=da=vant=et=dan=tan 14

  u=ne=sto=ry 4

  dun=som=bre=to=card=en=mal=de=vie=et=da=mour 12
  ra=geux=des=ses=com=tes=du=len=de=main=et=du=jour 13
  au=pas=sé=si=foi=reux=pour=un=pré=sent=pas=si=en=vieux 14
  un=pauvre=mu=let=ay=ant=la=foi=dans=un=fu=tur=du=mieux 14

  la=sto=ry 3

  du=ne=bê=te=ren=con=trant=au=ha=sard=de=lin=for=tune 14
  une=bel=le=prin=ces=se=sans=au=cun=dé=fauts=ni=la=cunes 14
  aux=a=touts=cha=toy=ants=dun=sang=bleu=et=no=ble 12
  plus=pro=che=du=plus=que=par=fait=que=de=li=gno=ble 13

  cet=te=sto=ry 4

  dun=dis=ney=de=ris=tour=ne=au=sol=de=des=sen=ti=ments 14
  aux=chants=dé=bi=les=aux=re=frains=cons=ter=nants 11
  tu=é=tais=ma=reine=des=nei=ges=au=re=lent=peu=gla=cial 14
  le=coeur=em=mi=tou=flé=de=toi=jai=eu=grave=ment=la=dalle 14

  de=vi=vre=cet=te=sto=ry 7

  qui=me=fe=rait=bien=moins=a=ni=mal=ou=bête=que=je=suis 14
  fai=sant=taire=ses=hur=le=ments=de=so=li=tu=deet=de=fo=lie 15
  me=don=nant=lap=ti=tudeà=ac=cep=ter=ma=so=lu=ble=rage 14
  et=em=bras=ser=a=vec=la=pure=com=plai=san=ce=la=dage 14

  du=ne=sto=ry=de=pro=ver=be 8

  qui=ré=si=de=dans=le=bien=ou=beau=rô=le=de=lexer=be 14
  pour=toi=cet=te=fem=me=aux=ad=jec=tifs=et=ad=ver=bes 14
  dun=pa=no=ra=ma=am=ple=ment=lexi=cal=de=la=fer=veur 14
  de=la=mour=du=bien=ê=tre=du=bon=et=du=bon=heur 13

  pau=vre=sto=ry 4

  car=bête=et=bel=le=bel=le=et=bê=te=au=grand=ja=mais 14
  com=me=au=pe=tit=tou=jours=au=cun=ny=fe=raient 12
  à=la=ré=so=nan=ce=dun=a=mour=de=ha=sard 12
  sa=sui=te=son=tôt=et=en=co=re=moins=son=tard 12
 • Phonétique : Love Story

  sε la stɔʁi…

  dynə istwaʁə damuʁ ki fini mal, bjɛ̃ mal ui !
  sinɔ̃ εllə səʁε ! ! ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁz- oʒuʁdɥi…
  ublje lœʁøz- e lεz- əʁe boku dɑ̃fɑ̃
  kɔmə səs « il etε ynə fwas » davɑ̃ e dɑ̃tɑ̃.

  ynə stɔʁi…

  dœ̃ sɔ̃bʁə tɔkaʁ ɑ̃ mal də vi e damuʁ
  ʁaʒø dε sε kɔmtə dy lɑ̃dəmɛ̃ e dy ʒuʁ.
  o pase si fwaʁø puʁ œ̃ pʁezɑ̃ pa si ɑ̃vjø
  œ̃ povʁə mylε εjɑ̃ la fwa dɑ̃z- œ̃ fytyʁ dy mjø.

  la stɔʁi…

  dynə bεtə ʁɑ̃kɔ̃tʁɑ̃ o-azaʁ də lɛ̃fɔʁtynə
  ynə bεllə pʁɛ̃sεsə, sɑ̃z- okœ̃ defo ni lakynə
  oz- atu ʃatwajɑ̃ dœ̃ sɑ̃ blø e nɔblə
  plys pʁoʃə dy plys kə paʁfε kə də liɲɔblə.

  sεtə stɔʁi…

  dœ̃ disne də ʁistuʁnə o sɔldə dε sɑ̃timɑ̃
  o ʃɑ̃ debilə, o ʁəfʁɛ̃ kɔ̃stεʁnɑ̃
  ty etε ma ʁεnə dε nεʒəz- o ʁəle pø ɡlasjal
  lə kœʁ ɑ̃mitufle, də twa ʒε y ɡʁavəmɑ̃ la dalə.

  də vivʁə sεtə stɔʁi.

  ki mə fəʁε bjɛ̃ mwɛ̃z- animal u bεtə kə ʒə sɥi
  fəzɑ̃ tεʁə sεz- yʁləmɑ̃ də sɔlitydə e də fɔli
  mə dɔnɑ̃ laptitydə a aksεpte ma sɔlyblə ʁaʒə
  e ɑ̃bʁase avεk la pyʁə kɔ̃plεzɑ̃sə, ladaʒə.

  dynə stɔʁi də pʁɔvεʁbə

  ki ʁezidə dɑ̃ lə bjɛ̃ u bo ʁolə də lεɡzεʁbə
  puʁ twa, sεtə famə oz- adʒεktifz- e advεʁbə
  dœ̃ panɔʁama ɑ̃pləmɑ̃ lεksikal də la fεʁvœʁ
  də lamuʁ, dy bjɛ̃ εtʁə, dy bɔ̃ e dy bɔnœʁ.

  povʁə stɔʁi…

  kaʁ bεtə e bεllə, bεllə e bεtə o ɡʁɑ̃ ʒamε
  kɔmə o pəti tuʒuʁ, okœ̃ ni fəʁε
  a la ʁezɔnɑ̃sə dœ̃n- amuʁ də-azaʁ
  sa sɥitə, sɔ̃ to e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ sɔ̃ taʁ.
 • Pieds Phonétique : Love Story

  sε=la=stɔ=ʁi 4

  dynə=is=twa=ʁə=da=muʁ=ki=fi=ni=mal=bjɛ̃=mal=ui 13
  si=nɔ̃=εllə=sə=ʁε=ɑ̃=kɔʁəe=tu=ʒuʁ=zo=ʒuʁ=dɥi 12
  u=blje=lœ=ʁø=ze=lε=zə=ʁe=bo=ku=dɑ̃=fɑ̃ 12
  kɔmə=səs=il=e=tε=y=nə=fwas=da=vɑ̃=e=dɑ̃=tɑ̃ 13

  y=nə=stɔ=ʁi 4

  dœ̃=sɔ̃=bʁə=tɔ=kaʁ=ɑ̃=mal=də=vi=e=da=muʁ 12
  ʁa=ʒø=dε=sε=kɔmtə=dy=lɑ̃=də=mɛ̃=e=dy=ʒuʁ 12
  o=pase=si=fwa=ʁø=puʁ=œ̃=pʁe=zɑ̃=pa=si=ɑ̃=vjø 13
  œ̃=povʁə=my=lε=ε=jɑ̃=la=fwa=dɑ̃=zœ̃=fy=tyʁ=dy=mjø 14

  la=stɔ=ʁi 3

  dynə=bε=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁɑ̃=o-a=zaʁ=də=lɛ̃=fɔʁ=tynə 13
  ynə=bεllə=pʁɛ̃=sε=sə=sɑ̃=zo=kœ̃=de=fo=ni=la=kynə 13
  o=za=tu=ʃa=twa=jɑ̃=dœ̃=sɑ̃=blø=e=nɔ=blə 12
  plys=pʁo=ʃə=dy=plys=kə=paʁ=fε=kə=də=li=ɲɔblə 12

  sε=tə=stɔ=ʁi 4

  dœ̃=dis=ne=də=ʁis=tuʁnəo=sɔl=də=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  o=ʃɑ̃=de=bi=lə=o=ʁə=fʁɛ̃=kɔ̃s=tεʁ=nɑ̃ 11
  ty=e=tε=ma=ʁεnə=dε=nε=ʒə=zo=ʁə=le=pø=ɡla=sjal 14
  lə=kœʁ=ɑ̃=mi=tu=fle=də=twa=ʒε=y=ɡʁavə=mɑ̃=la=dalə 14

  də=vi=vʁə=sε=tə=stɔ=ʁi 7

  kimə=fə=ʁε=bjɛ̃=mwɛ̃=za=ni=mal=u=bε=tə=kə=ʒə=sɥi 14
  fə=zɑ̃=tεʁə=sε=zyʁ=lə=mɑ̃=də=sɔ=li=ty=dəe=də=fɔ=li 15
  mə=dɔ=nɑ̃=lap=ti=tydəa=ak=sεp=te=ma=sɔ=ly=blə=ʁaʒə 14
  e=ɑ̃=bʁase=a=vεk=la=py=ʁə=kɔ̃=plε=zɑ̃=sə=la=daʒə 14

  dy=nə=stɔ=ʁi=də=pʁɔ=vεʁ=bə 8

  ki=ʁe=zidə=dɑ̃=lə=bjɛ̃=u=bo=ʁo=lə=də=lεɡ=zεʁbə 13
  puʁ=twa=sεtə=fa=mə=o=zad=ʒεk=tif=ze=ad=vεʁbə 12
  dœ̃=pa=nɔ=ʁa=ma=ɑ̃plə=mɑ̃=lεk=si=kal=də=la=fεʁ=vœʁ 14
  də=la=muʁ=dy=bjɛ̃=εtʁə=dy=bɔ̃=e=dy=bɔ=nœʁ 12

  po=vʁə=stɔ=ʁi 4

  kaʁ=bεtəe=bεllə=bεl=lə=e=bε=tə=o=ɡʁɑ̃=ʒa=mε 12
  kɔ=mə=o=pə=ti=tu=ʒuʁ=o=kœ̃=ni=fə=ʁε 12
  a=la=ʁe=zɔ=nɑ̃=sə=dœ̃=na=muʁ=də-a=zaʁ 12
  sa=sɥi=tə=sɔ̃=to=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=mwɛ̃=sɔ̃=taʁ 12

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2018 16:10Adibro

J’adore!
Ta façon de raconter avec des mots parfois crus est vraiment original et passe très bien. Y a toujours un bon rythme et tout s’enchaîne parfaitement.
Bravo pour cette belle story d’amour