Poeme-France : Lecture Écrit Musique

Poeme : La Flûte Enchantée

Poème Musique
Publié le 05/10/2017 16:30

L'écrit contient 345 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Lisador

La Flûte Enchantée

Il était une fois, une flûte
Qui, tous les matins, chantonnait à côté d’une hutte
Les gens du village criait « zut »
« Vas-tu t’arrêter, petite flûte »
Mais rien n’y faisait
Tous les jours, à la même heure, la flûte chantait

Elle était installée près des fougères
A l’abri des regards austères
Personne n’osait la toucher
Il se murmurait, dans notre bourgade, qu’elle était envoutée

A 6 heures, au aurore, elle chantait
Elle n’oubliait jamais les week-ends ni même les jours fériés
Elle jouait sans discontinuer
Et avait un son persan
Qui, nous réveillait dès l’aube, nous, les pauvres gens

Cette flûte était un mystère
Un étrange instrument qui soufflait beaucoup d’air
Une musique au son mélodieux
Mais qui parfois, pouvait être disgracieux
Sortait, alors, de son poitrail
A tel point qu’on pensait, qu’on tuait l’animal

Jusqu’au jour, où un menuisier eut vent de cette affaire
D’un village voisin, il accourra, pour voir cet instrument hors-pair
Il en avait dompté des plus durs que la pierre
Que cette flûte qui empoisonnait l’atmosphère

Nez à nez avec la « bête »
Le menuisier se gratta la tête
L’instrument était cassé
De haut en bas, la flûte était ébréchée
Il l’emmena chez lui
Sans que la flûte ne crie
Et il la répara

A partir de ce jour, jamais, elle ne chanta
Sauf quand le menuisier lui chatouillait le « la »
Un son magnifique sortait de son sifflet
Elle était, maintenant, requinquée et de toute beauté

Le menuisier s’appelait Mozart
Il était ébéniste, et aimait beaucoup l’art
Amoureux de sa flûte, toujours il la lustrait
Il l’aimait beaucoup, et elle le lui rendait

Un jour, son instrument, lui inspira un opéra
Il s’installa sur son bureau et écriva
Sa main, comme par magie, virevoltait
Et c’est ainsi que naquit « la flûte enchanté »

L’histoire, ne nous dit pas :
Aurait ’il était aussi célèbre, s’il n’avait pas trouvé sa flûte ?
Ça, jamais, on ne le saura
 • Pieds Hyphénique: La Flûte Enchantée

  il=é=tait=une=fois=u=ne=flûte 8
  qui=tous=les=ma=tins=chan=ton=nait=à=cô=té=dune=hutte 13
  les=gens=du=vil=la=ge=criait=zut 8
  vas=tu=tar=rê=ter=pe=tite=flû=te 10
  mais=rien=ny=fai=sait 5
  tous=les=jours=à=la=même=heu=re=la=flû=te=chan=tait 13

  elleé=tait=ins=tal=lée=près=des=fou=gères 9
  a=la=bri=des=re=gards=aus=tères 8
  per=son=ne=no=sait=la=tou=cher 8
  il=se=mur=mu=rait=dans=notre=bour=ga=de=quel=leé=tait=en=vou=tée 16

  a=six=heures=au=au=ro=re=el=le=chan=tait 11
  elle=nou=bliait=ja=mais=les=week=ends=ni=même=les=jours=fé=riés 14
  elle=jou=ait=sans=dis=con=ti=nuer 8
  et=a=vait=un=son=per=san 7
  qui=nous=ré=veillait=dès=laube=nous=les=pau=vres=gens 11

  cette=flû=te=é=tait=un=mys=tère 8
  un=é=trangeins=tru=ment=qui=souf=flait=beau=coup=dair 11
  une=mu=si=queau=son=mé=lo=dieux 8
  mais=qui=par=fois=pou=vait=être=dis=gra=cieux 10
  sor=tait=a=lors=de=son=poi=trail 8
  a=tel=point=quon=pen=sait=quon=tuait=la=ni=mal 11

  jus=quau=jour=où=un=me=nui=sier=eut=vent=de=cetteaf=faire 13
  dun=vil=lage=voi=sin=il=ac=cour=ra=pour=voir=cet=ins=tru=ment=hors=pair 17
  il=en=a=vait=domp=té=des=plus=durs=que=la=pierre 12
  que=cette=flû=te=qui=em=poi=son=nait=lat=mo=sphère 12

  nez=à=nez=a=vec=la=bê=te 8
  le=me=nui=sier=se=grat=ta=la=tête 9
  lins=tru=ment=é=tait=cas=sé 7
  de=haut=en=bas=la=flû=teé=tait=é=bré=chée 11
  il=lem=me=na=chez=lui 6
  sans=que=la=flû=te=ne=crie 7
  et=il=la=ré=pa=ra 6

  a=par=tir=de=ce=jour=ja=mais=el=le=ne=chan=ta 13
  sauf=quand=le=me=nui=sier=lui=cha=touillait=le=la 11
  un=son=ma=gni=fi=que=sor=tait=de=son=sif=flet 12
  elleé=tait=mainte=nant=re=quin=quée=et=de=tou=te=beau=té 13

  le=me=nui=sier=sap=pe=lait=mo=zart 9
  il=é=tait=é=bé=niste=et=ai=mait=beau=coup=lart 12
  amou=reux=de=sa=flû=te=tou=jours=il=la=lus=trait 12
  il=lai=mait=beau=coup=et=elle=le=lui=ren=dait 11

  un=jour=son=ins=trument=lui=ins=pi=ra=un=o=pé=ra 13
  il=sins=tal=la=sur=son=bu=reau=et=é=cri=va 12
  sa=main=comme=par=ma=gie=vi=re=vol=tait 10
  et=cest=ain=si=que=na=quit=la=flû=teen=chan=té 12

  l=his=toi=re=ne=nous=dit=pas 8
  au=rai=til=é=tait=aus=si=cé=lèbre=sil=na=vait=pas=trou=vé=sa=flû=te 18
  ça=ja=mais=on=ne=le=sau=ra 8
 • Phonétique : La Flûte Enchantée

  il etε ynə fwa, ynə flytə
  ki, tus lε matɛ̃, ʃɑ̃tɔnε a kote dynə ytə
  lε ʒɑ̃ dy vilaʒə kʁjεt « zyt »
  « vas ty taʁεte, pətitə flytə »
  mε ʁjɛ̃ ni fəzε
  tus lε ʒuʁ, a la mεmə œʁ, la flytə ʃɑ̃tε

  εllə etε ɛ̃stale pʁε dε fuʒεʁə
  a labʁi dε ʁəɡaʁdz- ostεʁə
  pεʁsɔnə nozε la tuʃe
  il sə myʁmyʁε, dɑ̃ nɔtʁə buʁɡadə, kεllə etε ɑ̃vute

  a siz- œʁ, o oʁɔʁə, εllə ʃɑ̃tε
  εllə nubljε ʒamε lε wik ɑ̃d ni mεmə lε ʒuʁ feʁje
  εllə ʒuε sɑ̃ diskɔ̃tinɥe
  e avε œ̃ sɔ̃ pεʁsɑ̃
  ki, nu ʁevεjε dε lobə, nu, lε povʁə- ʒɑ̃

  sεtə flytə etε œ̃ mistεʁə
  œ̃n- etʁɑ̃ʒə ɛ̃stʁymɑ̃ ki suflε boku dεʁ
  ynə myzikə o sɔ̃ melɔdjø
  mε ki paʁfwa, puvε εtʁə dizɡʁasjø
  sɔʁtε, alɔʁ, də sɔ̃ pwatʁaj
  a tεl pwɛ̃ kɔ̃ pɑ̃sε, kɔ̃ tɥε lanimal

  ʒysko ʒuʁ, u œ̃ mənɥizje y vɑ̃ də sεtə afεʁə
  dœ̃ vilaʒə vwazɛ̃, il akuʁʁa, puʁ vwaʁ sεt ɛ̃stʁymɑ̃ ɔʁ pεʁ
  il ɑ̃n- avε dɔ̃pte dε plys dyʁ kə la pjeʁə
  kə sεtə flytə ki ɑ̃pwazɔnε latmɔsfεʁə

  nez- a nez- avεk la « bεtə »
  lə mənɥizje sə ɡʁata la tεtə
  lɛ̃stʁymɑ̃ etε kase
  də-o ɑ̃ ba, la flytə etε ebʁeʃe
  il laməna ʃe lɥi
  sɑ̃ kə la flytə nə kʁi
  e il la ʁepaʁa

  a paʁtiʁ də sə ʒuʁ, ʒamε, εllə nə ʃɑ̃ta
  sof kɑ̃ lə mənɥizje lɥi ʃatujε lə « la »
  œ̃ sɔ̃ maɲifikə sɔʁtε də sɔ̃ siflε
  εllə etε, mɛ̃tənɑ̃, ʁəkɛ̃ke e də tutə bote

  lə mənɥizje sapəlε mɔzaʁ
  il etε ebenistə, e εmε boku laʁ
  amuʁø də sa flytə, tuʒuʁz- il la lystʁε
  il lεmε boku, e εllə lə lɥi ʁɑ̃dε

  œ̃ ʒuʁ, sɔ̃n- ɛ̃stʁymɑ̃, lɥi ɛ̃spiʁa œ̃n- ɔpeʁa
  il sɛ̃stala syʁ sɔ̃ byʁo e ekʁiva
  sa mɛ̃, kɔmə paʁ maʒi, viʁəvɔltε
  e sεt- ɛ̃si kə nakit « la flytə ɑ̃ʃɑ̃te »

  listwaʁə, nə nu di pa :
  oʁεtil etε osi selεbʁə, sil navε pa tʁuve sa flytə ?
  sa, ʒamε, ɔ̃ nə lə soʁa
 • Pieds Phonétique : La Flûte Enchantée

  il=e=tε=ynə=fwa=y=nə=flytə 8
  ki=tus=lε=ma=tɛ̃=ʃɑ̃=tɔ=nε=a=ko=te=dynəytə 12
  lε=ʒɑ̃=dy=vi=la=ʒə=kʁjεt=zyt 8
  vas=ty=ta=ʁε=te=pə=titə=flytə 9
  mε=ʁj=ɛ̃=ni=fə=zε 6
  tus=lε=ʒuʁ=a=la=mεmə=œʁ=la=fly=tə=ʃɑ̃=tε 12

  εl=lə=e=tε=ɛ̃s=ta=le=pʁε=dε=fu=ʒε=ʁə 12
  a=la=bʁi=dε=ʁə=ɡaʁ=dzos=tεʁə 8
  pεʁ=sɔ=nə=no=zε=la=tu=ʃe 8
  il=sə=myʁ=my=ʁε=dɑ̃=nɔtʁə=buʁ=ɡa=də=kεl=ləe=tε=ɑ̃=vu=te 16

  a=si=zœʁ=o=oʁɔʁə=εl=lə=ʃɑ̃=tε 9
  εllə=nu=bljε=ʒa=mε=lε=wik=ɑ̃d=ni=mεmə=lε=ʒuʁ=fe=ʁje 14
  εllə=ʒu=ε=sɑ̃=dis=kɔ̃=tin=ɥe 8
  e=a=vε=œ̃=sɔ̃=pεʁ=sɑ̃ 7
  ki=nu=ʁe=vε=jε=dε=lobə=nu=lε=po=vʁə=ʒɑ̃ 12

  sεtə=fly=tə=e=tε=œ̃=mis=tεʁə 8
  œ̃=ne=tʁɑ̃ʒəɛ̃s=tʁy=mɑ̃=ki=su=flε=bo=ku=dεʁ 11
  ynə=my=zi=kəo=sɔ̃=me=lɔ=djø 8
  mε=ki=paʁ=fwa=pu=vε=εtʁə=diz=ɡʁa=sjø 10
  sɔʁ=tε=a=lɔʁ=də=sɔ̃=pwa=tʁaj 8
  a=tεl=pwɛ̃=kɔ̃=pɑ̃=sε=kɔ̃=tɥε=la=ni=mal 11

  ʒys=ko=ʒuʁ=u=œ̃=mən=ɥi=zje=y=vɑ̃də=sε=təa=fεʁə 13
  dœ̃=vi=laʒə=vwa=zɛ̃=il=a=kuʁ=ʁa=puʁ=vwaʁ=sεt=ɛ̃s=tʁy=mɑ̃=ɔʁ=pεʁ 17
  il=ɑ̃=na=vε=dɔ̃p=te=dε=plys=dyʁ=kə=la=pje=ʁə 13
  kə=sεtə=fly=tə=ki=ɑ̃=pwa=zɔ=nε=lat=mɔs=fεʁə 12

  ne=za=ne=za=vεk=la=bε=tə 8
  lə=mən=ɥi=zje=sə=ɡʁa=ta=la=tεtə 9
  lɛ̃s=tʁy=mɑ̃=e=tε=ka=se 7
  də-o=ɑ̃=ba=la=flytəe=tε=e=bʁe=ʃe 10
  il=la=mə=na=ʃe=lɥi 6
  sɑ̃=kə=la=fly=tə=nə=kʁi 7
  e=il=la=ʁe=pa=ʁa 6

  a=paʁ=tiʁ=də=sə=ʒuʁ=ʒa=mε=εl=lə=nə=ʃɑ̃=ta 13
  sof=kɑ̃lə=mən=ɥi=zje=lɥi=ʃa=tu=jε=lə=la 11
  œ̃=sɔ̃=ma=ɲi=fikə=sɔʁ=tε=də=sɔ̃=si=flε 11
  εlləe=tε=mɛ̃tə=nɑ̃=ʁə=kɛ̃=ke=e=də=tu=tə=bo=te 13

  lə=mən=ɥi=zje=sapə=lε=mɔ=zaʁ 8
  il=e=tε=e=be=nistə=e=ε=mε=bo=ku=laʁ 12
  a=mu=ʁødə=sa=flytə=tu=ʒuʁ=zil=la=lys=tʁε 11
  il=lε=mε=bo=ku=e=εllə=lə=lɥi=ʁɑ̃=dε 11

  œ̃=ʒuʁ=sɔ̃=nɛ̃s=tʁy=mɑ̃=lɥi=ɛ̃s=pi=ʁa=œ̃=nɔ=pe=ʁa 14
  il=sɛ̃s=ta=la=syʁ=sɔ̃=by=ʁo=e=e=kʁi=va 12
  sa=mɛ̃=kɔmə=paʁ=ma=ʒi=vi=ʁə=vɔl=tε 10
  e=sε=tɛ̃=sikə=na=kit=la=fly=təɑ̃=ʃɑ̃=te 11

  lis=twa=ʁə=nə=nu=di=pa 7
  o=ʁε=til=e=tε=o=sise=lε=bʁə=sil=na=vε=pa=tʁu=ve=sa=flytə 17
  sa=ʒa=mε=ɔ̃=nə=lə=so=ʁa 8

Historique des Modifications

05/10/2017 17:38

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/10/2017 18:48Tulipe Noire

Cette Flûte enchantée m’à pris loin vers mon enfance où ma grade mère me racontait ses inoubliables fables que j’aime beaucoup les lires et les écoutés, bien que je suis en âge avancé et ce Sublime et Divin Mozart que j’aime aussi et que j’écoute quotidiennement ses adorables concerts et surtout quand je suis entrain d’écrire, merci mon amie pour ce très joli écrit qui donne le sourire et le plaisir au cœur, merci pour ce partage.

Auteur de Poésie
05/10/2017 18:51Nadja Dream

j’aime beaucoup même si parfois le passé simple n’est pas aussi simple....

Auteur de Poésie
06/10/2017 06:42Dida

j’aime beaucoup merci

Auteur de Poésie
06/10/2017 07:00Sétarcos L'hérétique

poème musicale j’adore merci

Auteur de Poésie
06/10/2017 10:35Lisador

Merci mes fidèles amis Tulipe Noire et Sétarcos, d’être souvent là, ça fait du bien et merci aussi
pour vos gentils commentaires...
Merci Dida à vous aussi
ET Nadja, vous avez bien raison, le passé simple, n’est pas aussi simple "pour moi" ;-))
Merci pour votre commentaire

Auteur de Poésie
10/10/2017 09:27Coburitc

Un conte enchanté , dommage de museler cette flute même pour Mozart , Papageno l’oiseleur en serait bien triste.
Jean-Pierre